Siirry sisältöön
Opintojaksot ja opiskelu

Opintojaksot ja opiskelu

Lukion opetussuunnitelma

Opintojaksojen kuvaukset

Pakolliset opintojaksot

Opiskelijataidot ja kieli-identiteetin rakentaminen sekä englanti globaalina kielenä, 4 op (ENA1+ENA2)

Opintojakson moduulit: Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op (ENA1), englanti globaalina kielenä, 3 op (ENA2)

Opintojakson kuvaus: Kuka olen? Millaisessa maailmassa toimin ja elän? Lukion pitkän englannin ensimmäisessä opintojaksossa tutustutaan englanninkieliseen maailmaan ja kulttuuriin. Opintojaksossa oppilaat tutustuvat erilaisiin tapoihin olla osana englanninkielistä maailmaa, ja syvennetään kulttuurista ymmärrystä erilaisissa kielellisissä konteksteissa. Lisäksi opintojaksossa paneudutaan opiskelutapojen omaksumiseen ja täydennetään kieliprofiilia.

Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet, kirjoitelmat ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (ENA3)

Opintojakson moduulit: Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (ENA3)

Opintojakson kuvaus: Mitä kulttuuri on ja mitä se sinulle merkitsee? Englannin toisessa opintojaksossa syvennetään opiskelijoiden ymmärrystä erilaista kulttuurisista ilmiöistä ja tuetaan opiskelijan omaa kiinnostusta kulttuurien moninaisuutta kohtaan. Opintojakso voidaan suorittaa perinteisen kokeen ohella myös esim. portfoliona tai yhteistyössä muiden kielien kanssa.

Opintojakson itsenäinen suorittaminen on mahdollista määrätyin ehdoin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa. Mahdollisuuksien mukaan opintojaksolla voidaan tehdä portfoliotöitä, joita käytetään arvioinnin perusteina.

Englannin kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (ENA4)

Opintojakson moduulit: Englannin kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (ENA4)

Opintojakson kuvaus: Miten voin vaikuttaa? Yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen pureutuva opintojakso haastaa opiskelijan pohtimaan omaa suhdettaan erilaisiin päivänpolttaviin kysymyksiin ja pyrkii samalla tarjoamaan työkaluja haastaa, kysellä ja ilmaista mielipiteitä englannin kielellä.

Opintojakson itsenäinen suorittaminen on mahdollista määrätyin ehdoin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet, kirjoitelmat ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (ENA5)

Opintojakson moduulit: Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (ENA5)

Opintojakson kuvaus: Missä olemme ja mihin olemme menossa? Onko elämäntapamme ja tulevaisuutemme kestävällä pohjalla? Teknologiset innovaatiot ja tieteen kehitys huimaavat useimpien päätä, ja tällä opintojaksolla opiskelija harjaantuu teknologian ja digitalisaation maailmassa seikkailuun. Englannin kielen asema tieteen tärkeimpänä kielenä tarjoaa opintojaksolle luontevan kontekstin.

Opintojakson itsenäinen suorittaminen on mahdollista määrätyin ehdoin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet, kirjoitelmat ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (ENA6)

Opintojakson moduulit: Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (ENA6)

Opintojakson kuvaus: Mikä minusta tulee isona? Opiskelu, työ ja toimeentulo askarruttavat monen mieltä, ja näihin ilmiöihin liittyvä epävarmuus ja jatkuva muutos tuovat monelle haasteita. Opintojakso harjaannuttaa käyttämään englantia työkielenä niin opinnoissa kuin työelämän tilanteissa. Tutustumme myös erilaisiin työssä ja jatko-opinnoissa tarvittaviin tekstilajeihin nuoren oma elämänpiiri huomioon ottaen.

Opintojakson itsenäinen suorittaminen on mahdollista määrätyin ehdoin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet, kirjoitelmat ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (ENA7)

Opintojakson moduulit: Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (ENA7)

Opintojakson kuvaus: Mitä maailmalle tapahtuu ja mitä minä voin tehdä? Kestävään elämäntapaan keskittyvä opintojakso lähestyy ekologista elämäntapaa ja niihin liittyviä suurempia yhteiskunnallisia ja globaaleja ilmiöitä nuorelle helposti avautuvasta näkökulmasta. Opintojakso pyrkii haastamaan, lisäämään tietoa pelon sijasta, ja keskittymään siihen mitä jokainen voi tehdä maapallon hyväksi.

Opintojakson voi vaihtoehtoisesti suorittaa verkko-opintoina.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet, kirjoitelmat ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Verkko-opintoina suoritettaessa opintojakso arvioidaan sähköiselle alustalle palautettavien töiden perusteella.

Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (ENA8)

Opintojakson moduulit: Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (ENA8)

Opintojakson kuvaus: Miten ilmaisen itseäni suullisesti? Suullisen kielitaidon opintojaksolla opiskelija oppii hallitsemaan erilaisia suullisen kielenkäytön tilanteita englanninkielisestä jutustelusta aina puheiden ja esitelmien pitämiseen. Opintojaksolla lähes kaikki työskentely on suullista ja pari- ja ryhmätöitä tehdään runsaasti. Kurssin lopuksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Opetushallituksen virallinen suullisen kielitaidon koe.

Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi sekä mahdollisuus suorittaa Opetushallituksen suullisen kielitaidon valtakunnallinen koe. Opintojakson arviointi pohjautuu ensisijaisesti tuntityöskentelyyn ja muutamaan valmisteltuun esitykseen.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Lukion englannin kertausopintojakso, 2 op (ENA9)

Opintojakson kuvaus: Miten valmistaudun englannin ylppäreihin? Tällä opintojaksolla opiskelijalle tarjotaan eväät mahdollisimman hyvään arvosanaan ylioppilaskokeessa. Opintojaksolla kerrataan lukion aikana opitut keskeiset sanastot, haastavin kielioppi ja lisäksi opiskelijat harjaantuvat sähköisen kokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin. Lisäksi opintojaksolla harjoitellaan kosolti ylioppilaskokeen esseen kirjoittamista.

Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä tai numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan tehtyjen ja palautettujen töiden perusteella. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn.

Englanninkielinen kirjallisuus, 2 op (ENA10)

Opintojakson kuvaus: Millaista on englanninkielinen kirjallisuus? Opintojakso syventyy englanninkielisen maailman kirjallisuuteen, kirjallisuustieteeseen ja muihinkin kulttuuri-ilmiöihin. Opintojaksolla luetaan laajasti erilaisia tekstejä aina Shakespearesta afrikkalaiseen nykykirjallisuuteen minkä johdosta opiskelija saa laajan yleiskuvan englanninkielisen kirjallisuuden kulttuurisesta merkityksestä.

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Opintojakso arvioidaan sähköiselle alustalle palautettujen kirjallisten töiden perusteella.

Argumentointi ja keskustelu (väittely/debate), 2 op (ENA11)

Opintojakson kuvaus: Kurssilla perehdytään argumenttien tyyppeihin ja niiden muodostamiseen, oman näkökannan puolustamiseen ja todisteiden/perusteluiden valitsemiseen. Opiskellaan myös loogista päättelyä, väitteiden virheiden tunnistamista, vastapuolen haastamista kysymyksillä, vastaväitepuheiden pitämistä ja asiallista kritisointia keskustelussa. Kiinnitetään huomiota myös lähteiden ja todisteiden analysointiin ja testaamiseen - ovatko ne luotettavia, loogisia ja merkityksellisiä? Kurssilla noudatetaan klassisia WSDC-keskusteluformaattia (World Schools Debating Championships). Opiskelijoilla on myös mahdollisuus osallistua väittelyyn julkisella foorumilla. Opiskelukieli on englanti.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Vapaavalintainen suoritus, 2 op (ENA12)

Opintojakson kuvaus: Tähän kohtaan laitetaan opintomatkat + muut englannin kieleen liittyvät ylimääräiset ja/tai koulun ulkopuoliset suoritukset.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

 

Pakolliset opintojaksot

Ranskan opiskelutaidot ja kieli-identiteetti globaalissa maailmassa, 4 op (RAA1+RAA2)

Opintojakson moduulit: Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op (RAA1), Kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen, 3 op (RAA2)

Opintojakson kuvaus: Rohkaistutaan käyttämään jo opittua kielitaitoa monipuolisesti. Tutustutaan erilaisiin tapoihin opiskella kieltä ja etsitään itselle sopivimmat opiskelutavat. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään. Tutustutaan ranskankieliseen maailmaan ja kerrataan keskeisiä rakenteita. Käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Ranskan kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (RAA3)

Opintojakson moduulit: Ranskan kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (RAA3)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan ranskankieliseen kulttuuriin – musiikkiin, kirjallisuuteen, kuvataiteisiin ja elokuvaan. Opintojakson aikana pyritään tekemään kulttuurivierailuja.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Ranskan kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (RAA4)

Opintojakson moduulit: Ranskan kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (RAA4)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Perehdytään kohdekieliseen mediaan ja poliittisiin ilmiöihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (RAA5)

Opintojakson moduulit: Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (RAA5)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan tieteen- ja tiedonaloihin. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita kestävän kehityksen ja teknologian näkökulmasta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Ranskan kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (RAA6)

Opintojakson moduulit: Ranskan kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (RAA6)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan ranskankieliseen opiskelu- ja työelämään sekä nuorten työmahdollisuuksiin. Tehdään työhakemuksia ja harjoitellaan työhaastattelutilanteita. Tutustutaan ranskan kielen antamiin mahdollisuuksiin työelämässä. Pyritään järjestämään työelämävierailuja.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (RAA7)

Opintojakson moduulit: Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (RAA7)

Opintojakson kuvaus: Käsitellään aiheita kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (RAA8)

Opintojakson moduulit: Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (RAA8)

Opintojakson kuvaus: Puhumisen eri piirteet, kohdekielen käyttäjien erilaisten taustojen ja eri äidinkielten vaikutus puhetilanteisiin, dialogisuus, oppimäärän pakollisten opintojen aikana käsitellyt aiheet ja niiden täydentäminen opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi sekä mahdollisuus suorittaa Opetushallituksen suullisen kielitaidon valtakunnallinen koe. Opintojakson arviointi pohjautuu ensisijaisesti tuntityöskentelyyn ja muutamaan valmisteltuun esitykseen.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Yhteinen maapallomme, 2 op (RAA9)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan kansainvälistyvän maailman ilmiöihin ja ajankohtaisaiheisiin autenttisten materiaalien ja ylioppilastehtävien kautta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Abikurssi, 2 op (RAA10)

Opintojakson kuvaus: Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla tehokkaasti kielioppia sekä harjoittelemalla ylioppilastehtävien vastaustekniikkaa.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

DELF B1, 2 op (RAA11)

Opintojakson kuvaus: Kehitetään valmiuksia suorittaa Ranskan valtion virallinen kielitutkinto DELF B1, joka koostuu luetun ja kuullun ymmärtämisestä, tekstin tuottamisesta sekä suullisesta esityksestä. Opintojakson päätteeksi suoritetaan DELF-koe. DELF-koe vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1 ja sitä voi hyödyntää mm. haettaessa työharjoitteluun tai työhön ranskalaiselle kielialueelle. Tasoa B1 suositellaan etenkin lukion 2. vuosikurssin opiskelijoille.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

DELF B2, 2 op (RAA12)

Opintojakson kuvaus: Kehitetään valmiuksia suorittaa Ranskan valtion virallinen kielitutkinto DELF B2, joka koostuu luetun ja kuullun ymmärtämisestä, tekstin tuottamisesta sekä suullisesta esityksestä. Opintojakson päätteeksi suoritetaan DELF-koe. DELF-koe vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2 ja se kelpaa todistukseksi ranskalaisten yliopistojen edellyttämästä ranskan kielen taidosta. Tasoa B2 suositellaan etenkin lukion 3. vuosikurssin opiskelijoille.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Opintomatkat, 2 op (RAA13)

Ranskassa tai ranskankielisessä maassa suoritetut opinnot tai opintomatkat.

Pakolliset opintojaksot

Saksan opiskelutaidot ja kieli-identiteetti globaalissa maailmassa, 4 op (SAA1+SAA2)

Opintojakson moduulit: Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op (SAA1), Kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen, 3 op (SAA2)

Opintojakson kuvaus: Rohkaistutaan käyttämään jo opittua kielitaitoa monipuolisesti. Tutustutaan erilaisiin tapoihin opiskella kieltä ja yritetään löytää itselle sopivimmat opiskelutavat.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Saksan kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (SAA3)

Opintojakson moduulit: Saksan kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (SAA3)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan saksankieliseen kulttuuriin – musiikkiin, kirjallisuuteen, kuvataiteisiin ja elokuvaan. Opintojakson aikana pyritään tekemään kulttuurivierailuja.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Saksan kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (SAA4)

Opintojakson moduulit: Saksan kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (SAA4)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Perehdytään kohdekieliseen mediaan ja poliittisiin ilmiöihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (SAA5)

Opintojakson moduulit: Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (SAA5)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan tieteen- ja tiedonaloihin. Pohditaan erilaisia tulevaisuuden visioita kestävän kehityksen ja teknologian näkökulmasta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Saksan kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (SAA6)

Opintojakson moduulit: Saksan kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (SAA6)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan saksankieliseen opiskelu- ja työelämään sekä nuorten työmahdollisuuksiin. Tehdään työhakemus ja harjoitellaan työhaastattelutilanteita. Tutustutaan saksan kielen antamiin mahdollisuuksiin työelämässä. Pyritään järjestämään työelämävierailuja.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (SAA7)

Opintojakson moduulit: Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (SAA7)

Opintojakson kuvaus: Käsitellään aiheita kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Yhteiskunta ja ajankohtaiset ilmiöt, 2 op (SAA9)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan kansainvälistyvän maailman ilmiöihin ja ajankohtaisaiheisiin autenttisten materiaalien ja ylioppilastehtävien kautta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Abikurssi, 2 op (SAA10)

Opintojakson kuvaus: Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla tehokkaasti kielioppia sekä harjoittelemalla ylioppilastehtävien vastaustekniikkaa.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

SPRACHDIPLOM 1, 2 op (SAA11)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla kehitetään valmiuksia suorittaa Saksan valtion virallinen kielitutkinto Sprachdiplom I, joka koostuu luetun - ja kuullun ymmärtämisestä, tekstin tuottamisesta sekä suullisesta esityksestä. DSD I vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A2/B1 ja sitä voi hyödyntää mm. haettaessa työharjoitteluun tai työhön saksalaiselle kielialueelle.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

SPRACHDIPLOM 1, 2 op (SAA12)

Opintojakson kuvaus: Kehitetään valmiuksia suorittaa Saksan valtion virallinen kielitutkinto Sprachdiplom II, joka koostuu luetun ja kuullun ymmärtämisestä, tekstin tuottamisesta sekä suullisesta esityksestä. Opintojakson päätteeksi suoritetaan Sprachdiplom. Koe vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2-C1 ja se kelpaa todistukseksi saksalaisten yliopistojen edellyttämästä saksan kielen taidosta. Opintojaksoa suositellaan etenkin lukion 3. vuosikurssin opiskelijoille.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Vapaavalintainen suoritus, 2 op (SAA13)

Opintojakson kuvaus: Tähän kohtaan laitetaan opintomatkat + muut saksan kieleen liittyvät ylimääräiset ja/tai koulun ulkopuoliset suoritukset.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Pakolliset opintojaksot

Kieli-identiteetti globaalissa maailmassa, 4 op (VEA1+VEA2)

Opintojakson moduulit: Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op (VEA1), Kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen, 3 op (VEA2)

Opintojakson kuvaus: VEA1: Tutustuminen slaavilaisiin kieliin, opiskellaan eri slaavilaisten kielten perusfraaseja, tulkitaan erikielisiä tekstipätkiä. Etsitään yhteyttä venäjän ja muiden slaavilaisten kielten välillä. Pyritään lisäämään ja laajentamaan kielellistä ja kulttuurista ymmärrystä. Käydään lukion venäjän kielen opiskelupolku läpi ja tutustutaan myös tulevien moduulien sisältöihin. Aloitetaan kieliprofiilin laatiminen. VEA2: Aihepiirit liittyvät nuoren lähipiiriin ja ympäristöön. Peruskielitaidon vankentaminen ja vuorovaikutustaitojen harjaannuttaminen, etenkin suullisten harjoitusten avulla.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arvosanaan vaikuttavat kaikki suoritukset (mm. mahdollinen koe, sanakokeet, kirjoitelmat, kotitehtävät, tuntityöskentely).

Venäjän kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (VEA3)

Opintojakson moduulit: Venäjän kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (VEA3)

Opintojakson kuvaus: Työskennellään venäläisen kulttuurin parissa monipuolisin eri tavoin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arvosana koostuu monipuolisesti kurssilla suoritettavista tehtävistä.

Venäjän kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (VEA4)

Opintojakson moduulit: Venäjän kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (VEA4)

Opintojakson kuvaus: Vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa, ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo, yksilön vastuut ja velvollisuudet, sananvapaus, neuvottelemisen taidot (arkiset–institutionaaliset), median rooli asenteiden muokkaajana.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arvosanaan vaikuttavat kaikki suoritukset (mm. mahdollinen koe, sanakokeet, kirjoitelmat, kotitehtävät, tuntityöskentely).

Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (VEA5)

Opintojakson moduulit: Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (VEA5)

Opintojakson kuvaus: Opiskelijoita kiinnostavat tiedon- ja tieteenalat, erilaiset tulevaisuudenvisiot, kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot; mahdollisuudet ratkaista monimutkaisia ongelmia, yleistajuiset tekstit, lähdekriittisyys, esimerkkejä tieteellisistä teksteistä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arvosanaan vaikuttavat kaikki suoritukset (mm. mahdollinen koe, sanakokeet, kirjoitelmat, kotitehtävät, tuntityöskentely).

Venäjän kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (VEA6)

Opintojakson moduulit: Venäjän kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (VEA6)

Opintojakson kuvaus: Jatko-opinto- ja urasuunnitelmat; urajoustavuus, kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten, kansalliset tai kansainväliset yhteisöt tai yritykset työnantajina, itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren arjen ja talouden hallinta. Järjestetään vierailuja oppitunneilla ja koulun ulkopuolella.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arvosanaan vaikuttavat kaikki suoritukset (mm. mahdollinen koe, sanakokeet, kirjoitelmat, kotitehtävät, tuntityöskentely).

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (VEA7)

Opintojakson moduulit: Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (VEA7)

Opintojakson kuvaus: Globaalit ympäristökysymykset, esimerkiksi ilmastonmuutos, kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinpiirissä, esimerkkejä kansainvälisistä sopimuksista tai sopimusneuvotteluista, ratkaisukeskeisyys.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arvosanaan vaikuttavat kaikki suoritukset (mm. mahdollinen koe, sanakokeet, kirjoitelmat, kotitehtävät, tuntityöskentely).

Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (VEA8)

Opintojakson moduulit: Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (VEA8)

Opintojakson kuvaus: Puhumisen eri piirteet, kohdekielen käyttäjien erilaisten taustojen ja eri äidinkielten vaikutus puhetilanteisiin, dialogisuus, oppimäärän pakollisten opintojen aikana käsitellyt aiheet ja niiden täydentäminen opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi sekä mahdollisuus suorittaa Opetushallituksen suullisen kielitaidon valtakunnallinen koe tai antaa näyte Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. Opintojakson arviointi pohjautuu ensisijaisesti tuntityöskentelyyn ja muutamaan valmisteltuun esitykseen.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Ajankohtaiset ilmiöt, 2 op (VEA9)

Opintojakson kuvaus: Luetaan erilaisia ajankohtaisia tekstejä, harjoitetaan kuuntelua monipuolisesti, parannetaan keskustelutaitoa. Lisäksi kerrataan keskeisiä kielen rakenteita. Kirjoitetaan erilaisia tekstejä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arvosanaan vaikuttavat kaikki suoritukset (mm. mahdollinen koe, sanakokeet, kirjoitelmat, kotitehtävät, tuntityöskentely).

Kertaa ja syvennä, 2 op (VEA10)

Opintojakson kuvaus: Kerrataan monipuolisesti sanastoa ja kielen rakenteita, kirjoitetaan, kuunnellaan. Valmistaudutaan venäjän kielen ylioppilaskokeeseen.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Arviointiin vaikuttavat kaikki suoritukset (mm. läsnäolo, kirjoitelmat, kotitehtävät, tuntityöskentely).

Laajenna kielitaitoasi I, 2 op (VEA11)

Opintojakson kuvaus: Laajennetaan sanavarastoa ja kehitetään kielitaitoa monipuolisin harjoituksin. Suositellaan lukion toisen vuoden pitkän venäjän opiskelijoille.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Laajenna kielitaitoasi II, 2 op (VEA12)

Opintojakson kuvaus: Laajennetaan sanavarastoa ja kehitetään kielitaitoa monipuolisin harjoituksin. Sisältö eri kuin VEA11 –opintojaksossa. Suositellaan lukion kolmannen vuoden pitkän venäjän opiskelijoille.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

JAPANI

Perustason alkeet 1, 2 op (JAB31)

Opintojakson moduulit: Perustason alkeet 1, 2 op

Opintojakson kuvaus: Rutiininomaiset viestintätilanteet, keskeisimmät viestintästrategiat, tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

Perustason alkeet 2, 2 op (JAB32)

Opintojakson moduulit: Perustason alkeet 2, 2 op

Opintojakson kuvaus: Oman lähipiirin ja arjen kuvailu, sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa

tavanomaiset asiointitilanteet.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

 

KOREA

Perustason alkeet 1, 2 op (KORB31)

Opintojakson moduulit: Perustason alkeet 1, 2 op

Opintojakson kuvaus: Tutustuminen korean kieleen ja korealaiseen kulttuuriin.

Opintojakson arviointi: Numero- tai suoritusmerkintä.

 

ARABIA

Perustason alkeet 1, 2 op (ARB31)

Opintojakson moduulit: Perustason alkeet 1, 2 op

Opintojakson kuvaus: Tutustuminen arabian kieleen ja arabiankieliseen maailmaan.

Opintojakson arviointi: Numero- tai suoritusmerkintä.

 

UKRAINA

Perustason alkeet 1, 2 op (UKRB31)

Opintojakson moduulit: Perustason alkeet 1, 2 op

Opintojakson kuvaus: Tutustuminen ukrainan kieleen ja ukrainalaiseen kulttuuriin.

Opintojakson arviointi: Numero- tai suoritusmerkintä.

Perustason alkeet 1, 2 op (EAB31, IAB31, RAB31, SAB31, VEB31)

Opintojakson moduulit: Perustason alkeet 1, 2 op

Opintojakson kuvaus: Rutiininomaiset viestintätilanteet, keskeisimmät viestintästrategiat, tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

Perustason alkeet 2, 2 op (EAB32, IAB32, RAB32, SAB32, VEB32)

Opintojakson moduulit: Perustason alkeet 2, 2 op

Opintojakson kuvaus: Oman lähipiirin ja arjen kuvailu, sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa

tavanomaiset asiointitilanteet.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

Perustason alkeet 3, 2 op (EAB33, IAB33, RAB33, SAB33, VEB33)

Opintojakson moduulit: Perustason alkeet 3, 2 op

Opintojakson kuvaus: Sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset, koulu.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

Perustaso 1, 2 op (EAB34, IAB34, RAB34, SAB34, VEB34)

Opintojakson moduulit: Perustaso 1, 2 op

Opintojakson kuvaus: Kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit, Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta, arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

Perustaso 2, 2 op (EAB35, IAB35, RAB32, SAB35, VEB35)

Opintojakson moduulit: Perustaso 1, 2 op

Opintojakson kuvaus: Hyvinvointi ja terveys, eri elämänvaiheet.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

Perustaso 3, 2 op (EAB36, IAB36, RAB36, SAB36, VEB36)

Opintojakson moduulit: Perustaso 3, 2 op

Opintojakson kuvaus: Eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta, ajankohtaiset kulttuuriaiheet, luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

Perustaso 4, 2 op (EAB37, IAB37, RAB37, SAB37, VEB37)

Opintojakson moduulit: Perustaso 4, 2 op

Opintojakson kuvaus: Opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä, tulevaisuudensuunnitelmat.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

Perustaso 5, 2 op (EAB38, IAB38, RAB38, SAB38, VEB38)

Opintojakson moduulit: Perustaso 5, 2 op

Opintojakson kuvaus: Ajankohtaiset aiheet, kohdekieliset mediat, lähdekritiikki.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

Pakolliset opintojaksot

Elämä ja evoluutio, 2 op (BI1)

Opintojakson moduulit: Elämä ja evoluutio, 2 op (BI1)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso alkaa luonnontieteellisen tutkimuksen ja koeasetelman piirteisiin tutustumisella, minkä jälkeen perehdytään elämän syntyyn sekä eliömaailman ominaisuuksiin ja monimuotoisuuteen. Tutuksi tulevat myös evoluution mekanismit ja ihmislajin kehityshistoria. Lisäksi tutustutaan solujen rakenteeseen ja toiminnan yleispiirteisiin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Ympäristöekologia, 2 op (BI2-3)

Opintojakson moduulit: Ekologian perusteet, 1 op (BI2) ja Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin, 1 op (BI3)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso alkaa luonnontieteellisen tutkimuksen ja koeasetelman piirteisiin tutustumisella, minkä jälkeen perehdytään elämän syntyyn sekä eliömaailman ominaisuuksiin ja monimuotoisuuteen. Tutuksi tulevat myös evoluution mekanismit ja ihmislajin kehityshistoria. Lisäksi tutustutaan solujen rakenteeseen ja toiminnan yleispiirteisiin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Solu ja perinnöllisyys, 2 op (BI4)

Opintojakson moduulit: Solu ja perinnöllisyys, 2 op (BI4)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa perehdytään solujen rakenteen ja toiminnan yksityiskohtiin ja aineenvaihdunnan reaktioihin. Lisäksi käsitellään solunjakautumista ja perinnöllisyyden mekanismeja sekä tutustutaan mutaatioiden vaikutuksiin niin molekyylitasolla kuin sukulinjoissakin.

Huom! BI2.e vastaa BI3-kurssia, mutta sisällöstä jää perinnöllisyys pois, ja opiskelijat tekevät sen sijaan laboroinnin solukalvon toiminnasta. Opetus englanniksi.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Ihmisen biologia, 2 op (BI5)

Opintojakson moduulit: Ihmisen biologia, 2 op (BI5)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa tutustutaan ihmisen anatomiaan eli elimistön rakenteeseen ja toimintaan. Syövän synty, elimistöjen vuorovaikutus ja aistien toimintaperiaatteet tulevat myös tutuiksi. Lopuksi perehdytään lisääntymiseen ja yksilönkehitykseen ja niitä ohjaaviin tekijöihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Biotekniikan sovellukset, 2 op (BI6)

Opintojakson moduulit: Biotekniikka ja sen sovellukset, 2 op (BI6)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson aluksi tutustutaan mikrobien rakenteeseen ja lisääntymiseen. Tästä siirrytään mikrobien hyödyntämiseen geenitekniikassa sekä muihin geenitekniikan menetelmiin. Tutuiksi tulevat myös erilaiset jalostuksen menetelmät, biotekniikan ja nanolääketieteen mahdollisuudet sekä jo olemassa olevat sovellukset.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Biologian kertausopinnot, 2 op (BI7)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso on tarkoitettu vain biologian ylioppilaskokeisiin valmistautuville opiskelijoille. Opintojakson aikana kerrataan vaativia ja toivottuja biologian aiheita. Harjoitellaan aineistojen käsittelyä, erityisen vaikeita kysymyksiä sekä useaa biologian osa-aluetta yhdisteleviin kysymyksiin vastaamista ja vastaustekniikkaa ylipäätään.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset tunti- ja kotitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely ryhmä- ja paritöissä sekä opetustilanteissa.

 

HUOM.

BI1 pitää olla kokonaan suoritettu ennen BI4:n aloittamista.

BI4 pitää olla kokonaan suoritettu ennen BI6:n aloittamista.

BI2-3:n voi suorittaa milloin vain (eli se voi olla opiskelijan ainoa biologian opintojakso, jos haluaa huojentaa BI1:n), BI5:n suorittaminen on helpompaa, jos BI4 on suoritettuna, mutta tämä ei ole ehdoton vaatimus.

Pakolliset opintojaksot

Minä ja hyvä elämä, 2 op (ET1)

Opintojakson moduulit: Minä ja hyvä elämä, 2 op (ET1)

Opintojakson kuvaus: Opiskelija kehittää itseymmärrystään ja osallisuuttaan yhteiskunnassa. Hän taitaa hyvän elämän ominaispiirteet.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat aktiivisuus keskusteluissa ja ryhmätöissä sekä kirjoitetut esseet.

Minä ja yhteiskunta, 2 op (ET2)

Opintojakson moduulit: Minä ja yhteiskunta, 2 op (ET2)

Opintojakson kuvaus: Opiskelija ymmärtää oikeutensa, velvollisuutensa ja vastuunsa yhteiskunnan jäsenenä ja tutustuu eri yhteiskuntamuotoihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat aktiivisuus tuntityöskentelyssä ja ryhmätöissä sekä kirjoitetut esseet.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Kulttuurit, 2 op (ET3)

Opintojakson moduulit: Kulttuurit, 2 op (ET3)

Opintojakson kuvaus: Opiskelija tuntee ja tunnistaa erilaisia kulttuureja historiallisesti sekä paikallisesti. Hän ymmärtää kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä sekä niiden välistä vuorovaikutusta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen, ryhmätöiden toteutukseen sekä kirjoitettuihin esseisiin.

Katsomukset, 2 op (ET4)

Opintojakson moduulit: Katsomukset, 2 op (ET4)

Opintojakson kuvaus: Opiskelija ymmärtää eri katsomusten vaikutusta ihmisen moraaliin ja arvoihin. Hän tiedostaa oman katsomuksensa vaikutuksen omassa elämässään. Hän kykenee ajattelemaan katsomusten yhteisiä hyviä päämääriä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat aktiivisuus oppitunneilla, ryhmätöiden toteuttaminen sekä kirjoitetut esseet.

Uskonnot ja uskonnottomuus, 2 op (ET5)

Opintojakson moduulit: Uskonnot ja uskonnottomuus, 2 op (ET5)

Opintojakson kuvaus: Erilaisten uskonnollisten ja uskonnottomien suurten kertomuksien luonteen ymmärtäminen ja niiden sopuisan yhteiselämän mahdollisuus.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat opiskelijan aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentely sekä kirjoitetut esseet.

Tulevaisuus, 2 op (ET6)

Opintojakson moduulit: Tulevaisuus, 2 op (ET6)

Opintojakson kuvaus: Tulevaisuudet uhat ja mahdollisuudet. Uusiutuvien luonnonvarojen ylläpitäminen ja kestävä kehitys.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arvosteluun vaikuttavat aktiivisuus tuntityöskentelyssä ja ryhmätöissä sekä kirjoitetut esseet.

Pakolliset opintojaksot

Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op (UE1)

Opintojakson moduulit: Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op (UE1)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa tutustutaan uskontoon ilmiönä Lähi-idän uskontojen esimerkkeihin ja käytäntöihin tutustuen.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Maailmanlaajuinen kristinusko, 2 op (UE2)

Opintojakson moduulit: Maailmanlaajuinenkristinusko, 2 op (UE2)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla paneudutaan kristinuskon maailmanlaajuiseen historiaan ja linkitetään menneisyys nykyisyyteen erilaisten kristillisten yhteisöjen kautta. Opintojaksossa tutustutaan myös kristinuskon vaikutuksiin kuvataiteessa, musiikissa, arkkitehtuurissa ja musiikissa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op (UE3)

Opintojakson moduulit: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op (UE3)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa tutustutaan Intian niemimaan sekä Kaukoidän uskontoihin. Opintojakson aikana tehdään vierailuja ja pyritään tutustumaan uskontoihin elämyksellisesti. Opinnot voidaan toteuttaa myös joinain vuosina englanniksi, jolloin opintojaksosta saa myös kieliopintoja.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op (UE4)

Opintojakson moduulit: Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op (UE4)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson aikana tutustutaan yhteiskunnassa vaikuttaviin ajankohtaisiin, uskontoihin ja katsomuksiin liittyviin ilmiöihin sekä Suomessa vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin. Opintojakso on vierailupainotteinen.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa, 2 op (UE5)

Opintojakson moduulit: Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa 2 op (UE5)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan uskontojen, median ja taiteen risteyskohtiin. Opintojakso toteutetaan ilmiöpohjaisesti vierailuja, erilaisia medioita sekä luovaa ilmaisua hyödyntäen.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Uskonto, tiede ja media, 2 op (UE6)

Opintojakson moduulit: Uskonto, tiede ja media 2 op (UE6)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso on elämyksellinen ja kokemuspainotteinen tutustuminen uskonnon ja tieteen sekä erilaisten mediaympäristöjen ajankohtaisiin ilmiöihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Uskonnon kotisivut

Pakolliset opintojaksot

Johdatus filosofiseen ajatteluun, 2 op (FI1)

Opintojakson moduulit: Johdatus filosofiseen ajatteluun, 2 op (FI1)

Opintojakson kuvaus: Opiskelija tuntee keskeiset filosofiset suuntaukset ja filosofit sekä keskeisen filosofisen termistön.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjoitetut esseet, tuntiaktiivisuus ja filosofisten suuntausten yleinen tunteminen.

Etiikka, 2 op (FI2)

Opintojakson moduulit: Etiikka, 2 op (FI2)

Opintojakson kuvaus: Opiskelija hallitsee moraalinormien ja etiikan keskeiset sisällöt ja etiikan eri suuntaukset. Hän kykenee soveltamaan niitä oman elämänsä ja yhteiskunnan ymmärtämiseen kommunikatiivisessa merkityksessä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat tuntiaktiivisuus ja kirjoitettujen esseiden tekeminen.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Yhteiskuntafilosofia, 2 op (FI3)

Opintojakson moduulit: Yhteiskuntafilosofia, 2 op (FI3)

Opintojakson kuvaus: Opiskelija ymmärtää eri yhteiskuntajärjestelmien, oikeudenmukaisen yhteiskunnan, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen merkityksen.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat tuntiaktiivisuus, esseiden kirjoittaminen ja ryhmätyöskentely.

Totuus, 2 op (FI4)

Opintojakson moduulit: Totuus, 2 op (FI4)

Opintojakson kuvaus: Opiskelija ymmärtää totuuden luonnetta, sen keskeiset teoriat, argumentoinnin ja suhteen pseudotieteisiin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat tuntiaktiivisuus, esseiden kirjoittaminen ja käsiteltävien asioiden pääsääntöinen hallinta ja ymmärtäminen.

Filosofian kotisivut

Pakolliset opintojaksot

Fysiikka ympäristössä ja yhteiskunnassa, 2 op (FY1-2)

Opintojakson moduulit: Fysiikka luonnontieteenä, 1 op (FY1) ja Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta, 1 op (FY2)

Opintojakson kuvaus: Fysiikan ensimmäinen opintojakso sisältää valtakunnallisen opetussuunnitelman moduulit 1 ja 2. Opintojaksolla perehdytään fysiikan perusasioihin kuten suure- ja yksikköjärjestelmään,  mittaamiseen ja mittaustulosten esittämiseen. Energian tuotanto ja kasvihuoneilmiön fysikaaliset perusteet ovat keskeisiä ympäristön ja yhteiskunnan kannalta. Opintojakson suoritukseen kuuluu pienissä ryhmissä tehty kokeellinen tutkimus.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja pienryhmässä toteutettava luonnontutkimustehtävä ja mahdolliset palautettavat tehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Energia ja lämpö, 2 op (FY3)

Opintojakson moduulit: Energia ja lämpö, 2 op (FY3)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla käsitellään lämpöön liittyviä suureita ja ilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja lämpöenergian siirtymistä. Lämpövoimakoneiden kiertoprosessien yhteydessä tarvitaan myös mekaanista työtä, joten kurssilla sivutaan myös vuorovaikutusta ja voimaa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu kirjallisiin kokeisiin. Arviointiin vaikuttaa myös opintojakson aikainen työskentely, palautettavat tunti- ja kotitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteessa.

Voima ja liike, 2 op (FY4)

Opintojakson moduulit: Voima ja liike, 2 op (FY4)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla käsitellään suoraviivaiseen etenemiseen liittyviä ilmiöitä sekä erilaisia vuorovaikutuksia ja niihin liittyviä voimia. Uusia periaatteita ovat mm. impulssiperiaate ja liikemäärän säilyminen.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet, mahdolliset palautettavat tunti- ja kotitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Jaksollinen liike ja aallot, 2 op (FY5)

Opintojakson moduulit: Jaksollinen liike ja aallot, 2 op (FY5)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla käsitellään toistuvia, jaksollisia ilmiöitä, kuten kiertoliikettä tähden tai planeetan ympäri ja värähtelyä. Värähtelystä siirrytään väliaineessa eteneviin aaltoihin eli mekaanisiin aaltoihin, joiden yhteydessä käsitellään aaltoliikkeen perusilmiöitä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja kokeellinen kotitehtävä, mahdolliset palautettavat tunti- ja kotitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa. Opintojakson suoritukseen kuuluu mahdollisesti kirjallisesti raportoitava kokeellinen kotitehtävä.

Sähkö, 2 op (FY6)

Opintojakson moduulit: Sähkö, 2 op (FY6)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla käsitellään sähköstatiikkaa eli sähköistä vuorovaikutusta ja sähkökenttää sekä tasavirtapiirejä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu kokeellisesta tutkimuksesta laadittuun kirjalliseen raporttiin ja kirjallisiin kokeisiin. Arviointiin vaikuttaa myös työskentely opintojakson aikana sekä mahdolliset palautettavat tunti- ja kotitehtävät.

Sähkömagnetismi ja valo, 2 op (FY7)

Opintojakson moduulit: Sähkömagnetismi ja valo, 2 op (FY7)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso alkaa magneettisilla ilmiöillä, minkä jälkeen siirrytään induktioilmiöön. Lopuksi käsitellään sähkömagneettisia aaltoja eli esimerkiksi näkyvää valoa sekä radioaaltoja.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet, mahdolliset palautettavat tunti- ja kotitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Aine, säteily ja kvantittuminen, 2 op (FY8)

Opintojakson moduulit: Aine, säteily ja kvantittuminen, 2 op (FY8)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla edetään 1800-luvun lopun klassisesta fysiikasta 1900-luvun moderniin fysiikkaan ja jopa nykyfysiikkaan. Opintojaksolla tutustutaan ilmiöihin, jotka johtivat kvanttimekaniikan kehittymiseen. Keskeisiin aiheisiin kuuluvat myös ydinfysiikka ja radioaktiivisuus.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet, pienryhmässä toteutettava esitys, mahdolliset palautettavat tunti- ja kotitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa. Opintojakson suoritukseen kuuluu posteriesitelmä tai muu vastaava työ.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Fysiikan kokonaiskuva, 2 op (FY9)

Opintojakson kuvaus: Graafinen esitys, kuvaajan tulkinta ja graafiset menetelmät. Fysiikan osa-alueista erityisesti mekaniikkaa, energiaa, aaltoja ja sähköä. Opintojaksolle voi tulla kertaamaan vain muutamiakin fysiikan kursseja. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi mahdollisuuksien mukaan juuri ennen fysiikan ainereaalikokeeseen osallistumista ja pääsykokeisiin valmentautumista.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. Arviointiin vaikuttaa mahdollinen opintojakson päättökoe, joka voi olla preliminääri, palautettavat kotitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Hiukkasfysiikka ja CERN, 2 op (FY11)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan hiukkasfysiikkaan ja sen tutkimukseen. Jakso järjestetään yhteistyössä kahden muun lukion kanssa. Työskentelyyn kuuluu henkilökohtainen tutkielma, ryhmätyö ja vierailu hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNissä.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Opintojakson suoritus perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tekemiseen. Opintojaksoon kuuluu yksilötyönä tehtävä tutkielma sekä ryhmätyönä tehtävä esitelmä.

Aurinkosähkön tuotanto

Pakolliset opintojaksot

Ihminen, ympäristö ja historia, 2 op (HI1)

Opintojakson moduulit: Ihminen, ympäristö ja historia, 2 op (HI1)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tarkastellaan yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa ja ihmisen historian keskeisissä käännekohdissa. Opintojaksolla tutustutaan yhteiskunnallisten ja taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen ja tuntitehtävien sekä tuntityöskentelyssä osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Kansainväliset suhteet, 2 op (HI2)

Opintojakson moduulit: Kansainväliset suhteet, 2 op (HI2)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Opintojaksolla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten taloudellisten ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Opintojaksolla syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen ja tuntitehtävien sekä tuntityöskentelyssä osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Itsenäisen Suomen historia, 2 op (HI3)

Opintojakson moduulit: Itsenäisen Suomen historia, 2 op (HI3)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen ja tuntitehtävien sekä tuntityöskentelyssä osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Eurooppalainen ihminen, 2 op (HI4)

Opintojakson moduulit: Eurooppalainen ihminen, 2 op (HI4)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Opintojaksolla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen ja tuntitehtävien sekä tuntityöskentelyssä osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Ruotsin itämaasta Suomeksi, 2 op (HI5)

Opintojakson moduulit: Ruotsin itämaasta Suomeksi, 2 op (HI5)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tarkastellaan Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa esihistoriasta autonomian ajan alkuun. Opintojaksolla perehdytään yhteiskunnan ja talouden lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Opintojaksolla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen ja tuntitehtävien sekä tuntityöskentelyssä osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Maailman kulttuurit kohtaavat, 2 op (HI6)

Opintojakson moduulit: Maailman kulttuurit kohtaavat, 2 op (HI6)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Opintojaksolla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen, esitelmien ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Antiikin Rooman historia, 2 op (HI7)

Opintojakson kuvaus: Tällä opintojaksolla syvennytään antiikin Rooman ihmeisiin kuten arkkitehtuuriin, kirjallisuuteen, arkipäivän elämään, taiteeseen ja mytologiaan. Opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua antiikin ihmisen ja oman aikamme ihmisen ajattelun yhteisiin periaatteisiin. Opintojaksoon voi sisältyä opintomatka Roomaan.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. Opintojakso arvioidaan esitelmien ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä osoitetun aktiivisen kiinnostuksen että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Positiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Yhdysvaltain historia, 2 op (HI8)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla pyritään perehtymään USA:n historian merkittävimpiin käänteisiin. Yhdysvaltalaisuuteen liittyvät vahvana myytit, mm. lännen valloitus sekä käsitykset riippumattomuudesta, vapaudesta ja demokratiasta. Kaikella tällä on ollut suuri vaikutus yhdysvaltalaiseen kulttuuriin ja persoonallisuuteen. Sotilaalliseksi ja teolliseksi maailmanvallaksi kehittynyt Yhdysvallat koki taloudessaan, kulttuurissaan ja yhteiskuntaelämässään usein suuria ja nopeita muutoksia. Opintojakson oppitunneilla keskustellaan, mitä nämä muutokset olivat ja mihin ne perustuivat.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. Opintojakso arvioidaan esitelmien ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Venäjän ja Neuvostoliiton historia, 2 op (HI9)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso tarkastelee Venäjän alueen historiaa 800-luvulta 2000-luvun alkuun. Opintojakson painopistealueita ovat ortodoksisuuden leviäminen ja Venäjän valtion synty, keisarikunnan laajeneminen ja lopulta luhistuminen vuonna 1917 sekä uuden Venäjän asema ja kehittyminen kylmän sodan jälkeen. Opintojakso pyrkii omalta osaltaan lisäämään Venäjän historian tuntemusta ja hahmottamaan venäläistä identiteetin syntyä ja luonnetta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. Opintojakso arvioidaan esitelmien ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Lähialueiden historia, 2 op (HI10)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso suoritetaan opintoretkenä, joka suuntautuu Suomen lähialueille, esimerkiksi Venäjälle, Baltiaan tai yleensä Itämeren alueelle. Matkan tieteellisestä annista vastaa opintomatkan kohteen historian ja kulttuurin asiantuntija.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Opintojakso arvioidaan tehtyjen tehtävien ja matkapäiväkirjan perusteella. Opintomatkalla osoitettu innostunut asenne ja rakentava osallistuminen huomioidaan arvioinnissa.

Kertauskurssi, 2 op (HI11)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson kautta kerrataan myös keskeisiä aikaisempien historian opintojaksojen (1-6) sisältöjä. Täten opintojakso toimii myös ylioppilaskirjoituksiin valmentavana kokonaisuutena.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. Opintojakso arvioidaan esitelmien ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Pakolliset opintojaksot

Kemia, minä ja yhteiskunta, 2 op (KE1-2)

Opintojakson moduulit: Kemia ja minä, 1 op (KE1) ja Kemia ja kestävä tulevaisuus, 1 op (KE2)

Opintojakson kuvaus: Perehdytään kemian merkitykseen omassa arjessa, yhteiskunnassa ja kestävän elämäntavan edistämisessä. Opintojakson aikana tutustutaan seoksen koostumukseen ja pitoisuuteen sekä erotusmenetelmiin työturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Opintojaksolla sovelletaan aineen rakenteen malleja, syvennetään käsitystä atomin rakenteesta ja vankistetaan taitoa käyttää jaksollista järjestelmää. Näiden avulla pyritään selittämään aineiden erilaisia ominaisuuksia.

Huom! KE1-2.i vastaa sisällöltään KE1-2 -kurssia. Opetus englanniksi.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset näytöt, kuten kurssikoe ja tutkimusraportit sekä aktiivinen tunti- ja laboratoriotyöskentely.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Molekyylit ja mallit, 2 op (KE3)

Opintojakson moduulit: Molekyylit ja mallit, 2 op (KE3)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan monipuolisesti erilaisten orgaanisten yhdisteiden rakenteisiin ja ominaisuuksiin. Syvennetään laskennallista osaamista sekä harjoitellaan tietotekniikan hyödyntämistä muun muassa kuvaajien piirtämisessä ja molekyylimallinnuksessa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset näytöt, kuten kurssikoe ja tutkimusraportit sekä aktiivinen tunti- ja laboratoriotyöskentely.

Kemiallinen reaktio, 2 op (KE4)

Opintojakson moduulit: Kemiallinen reaktio, 2 op (KE4)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan orgaanisiin ja epäorgaanisiin reaktioihin kokeellisesti, laskennallisesti ja kemian merkkikieltä käyttäen.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset näytöt, kuten kurssikoe ja tutkimusraportit sekä aktiivinen tunti- ja laboratoriotyöskentely.

Kemiallinen energia ja kiertotalous, 2 op (KE5)

Opintojakson moduulit: Kemiallinen energia ja kiertotalous, 2 op (KE5)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan kemian reaktiosarja- ja seoslaskujen periaatteisiin sekä reaktioihin liittyvien energiamuutosten laskentaan. Opintojaksolla käsitellään hapettumispelkistymisreaktioita, sähkökemian sovelluksia ja sähkökemian laskennallista puolta. Opintojaksolla käsitellään metallien valmistus- ja jalostusprosesseja, metallien riittävyyttä ja kierrätettävyyttä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset näytöt, kuten kurssikoe ja tutkimusraportit sekä aktiivinen tunti- ja laboratoriotyöskentely.

Kemiallinen tasapaino, 2 op (KE6)

Opintojakson moduulit: Kemiallinen tasapaino, 2 op (KE6)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla käsitellään reaktionopeutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä tutustutaan tasapainoreaktioihin ja niiden laskennalliseen käsittelyyn. Lisäksi perehdytään happoihin, emäksiin ja puskuriliuoksiin. Näitä käsitellään kokeellisesti, laskennallisesti sekä mallinnetaan ja analysoidaan graafisesti.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset näytöt, kuten kurssikoe ja tutkimusraportit sekä aktiivinen tunti- ja laboratoriotyöskentely.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Kemian kertausopinnot, 2 op (KE7)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso on tarkoitettu kemian ylioppilaskokeeseen valmistautuvalle opiskelijalle. Opintojaksolla kerrataan kemian ydinasioita, vankistetaan laskutaitoa, aineistojen käsittelyä ja erilaisten ohjelmistojen käyttötaitoa. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Suoritusmerkintä edellyttää aktiivista tuntityöskentelyä sekä riittävää kirjallista näyttöä.

Kemian työkurssi, 1 op (KE8)

Opintojakson moduulit: Kemian työkurssi, 1 op (KE8)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla syvennetään kemian osaamista laboratoriotutkimusten kautta. Tutkimukset voivat sisältää sekä epäorgaanisia että orgaanisia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia analyysejä, aineiden synteesejä ja kemiallisia määrityksiä. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Suoritusmerkintä edellyttää aktiivista tuntityöskentelyä sekä riittävää kirjallista näyttöä.

Pakolliset opintojaksot

Omat kuvat, jaetut kulttuurit, 2 op (KU1)

Opintojakson moduulit: Omat kuvat, jaetut kulttuurit, 2 op (KU1)

Opintojakson kuvaus: Kuvataiteen ensimmäinen opintojakso johdattaa monilla teemoilla ja kuvatekniikoilla taiteen maailmaan. Tutkimme itseämme kuvantekijöinä ja –katselijoina. Sattuma, havainnot ja sisäiset mielikuvat saavat visuaalisen muodon. Piirrämme eri välineillä lyijykynästä piirrosohjelmiin, maalaamme, rakennamme ja muovailemme savea. Oma kuvakulttuuri peilautuu media- ja taidemaailmaan. Jaamme omien kuviemme kautta ajatusmaailmaamme, johon muut ottavat kantaa oman kuvakulttuurinsa suodattamana.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Kuvataiteen ainoa pakollinen opintojakso tulee suorittaa lähiopetuksessa. Varsinaisten opintojaksolla tehtyjen visuaalisten ja kirjallisten töiden lisäksi, jotka kerätään näyteportfolioon, arvioinnin kohteena ovat työskentely- ja vuorovaikutustaidot sekä itsearviointi.

Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt, 2 op (KU2)

Opintojakson moduulit: Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt, 2 op (KU2)

Opintojakson kuvaus: Kuvataiteen toinen pakollinen opintojakso avaa ympäristökokemuksia henkilökohtaisella tasolla omista tiloista, paikoista ja ilmiöistä ja laajenee käsittelemään arkkitehtuuria, muotoilua ja ympäristötaidetta. Piirtäminen, kolmiulotteinen suunnittelu ja materiaaliestetiikka ovat pohjana töille, joissa pohditaan kauneutta, käyttökelpoisuutta ja kestävyyttä. Kurssin materiaaleissa korostuu kestävä kehitys, tematiikassa henkilökohtaisten valintojen merkitys ympäristölle.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Kuvataiteen ainoa pakollinen opintojakso tulee suorittaa lähiopetuksessa. Varsinaisten opintojaksolla tehtyjen visuaalisten ja kirjallisten töiden lisäksi, jotka kerätään näyteportfolioon, arvioinnin kohteena ovat työskentely- ja vuorovaikutustaidot sekä itsearviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Kuva viestii ja vaikuttaa, 2 op (KU3)

Opintojakson moduulit: Kuva viestii ja vaikuttaa, 2 op (KU3)

Opintojakson kuvaus: Kuvataiteen opintojakso kolme paneutuu kuvaan viestinnän välineenä. Tutkimme merkkejä, logoja ja symboleja ja teemme ilmaisuvoimaista graafista suunnittelua käsin ja/tai tietokoneilla. Tutustumme kuvan historiaan erilaisten tekniikoiden ja materiaalien kautta maaväripigmenteistä fotogrammiin, tusseista digitaaliseen valokuvaan. Kuvan konteksti määrittää sen sisältöä niin henkilökohtaisella tasolla kuin (sosiaalisessa) mediassa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Kuvataiteen ainoa pakollinen opintojakso tulee suorittaa lähiopetuksessa. Varsinaisten opintojaksolla tehtyjen visuaalisten ja kirjallisten töiden lisäksi, jotka kerätään näyteportfolioon, arvioinnin kohteena ovat työskentely- ja vuorovaikutustaidot sekä itsearviointi.

Taiteen monet maailmat, 2 op (KU4)

Opintojakson moduulit: Taiteen monet maailmat, 2 op (KU4)

Opintojakson kuvaus: Kuvataiteen neljäs opintojakso törmäyttää taiteen, tyylin ja kuvakulttuurin historiaa tähän päivään. Kurssilla tutkitaan erilaisia visuaalisia ilmiöitä ja rakennetaan omia tulkintoja sekä perinteisillä kuvatekniikoilla että nykytaiteen keinoin. Piirtäminen havainnosta laajenee valokuvaamiseen ja kolmiulotteiseen muotoiluun. Tutkimme kaupunkitilaa, esimerkiksi Helsingin keskustaa, sen historiallisia viittauksia ja merkityksiä hakien. Taiteen maailmoja avataan kuvin ja sanoin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Kuvataiteen ainoa pakollinen opintojakso tulee suorittaa lähiopetuksessa. Varsinaisten opintojaksolla tehtyjen visuaalisten ja kirjallisten töiden lisäksi, jotka kerätään näyteportfolioon, arvioinnin kohteena ovat työskentely- ja vuorovaikutustaidot sekä itsearviointi.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Valokuvaus, 2 op (KU5)

Opintojakson kuvaus: Valokuvauskurssilla opitaan yhdessä tekemällä erilaisissa ympäristöissä. Teoriatieto yhdistyy kameroiden lisääntyvän hallinnan kautta itseilmaisuksi ja laadukkaaksi dokumentoinniksi. Kuvien jakaminen ja analysointi lisäävät ymmärrystä. Itsensä toteuttaminen ja yhdessä tekeminen voimauttavat ja luovat hyvinvointia.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Elokuva, 2 op (KU6)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla opitaan yhdessä tekemällä erilaisissa ympäristöissä. Teoriatieto yhdistyy elokuvakaluston lisääntyvän hallinnan kautta itseilmaisuksi ja laadukkaaksi dokumentoinniksi. Elokuvien jakaminen ja analysointi lisäävät ymmärrystä. Itsensä toteuttaminen ja yhdessä tekeminen voimauttavat ja luovat hyvinvointia.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Ryhmätyön merkitys opintojaksolla korostuu arvioinnissa.

Pakolliset opintojaksot

Oppiva liikkuja, 2 op (LI1)

Opintojakson moduulit: Oppiva liikkuja, 2 op (LI1)

Opintojakson kuvaus: Liikuntataitojen soveltaminen erilaisissa opetusryhmän yhteisissä liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia (kesä-, talvi-, luonto- ja vesiliikunta) sekä sisä- ja ulkoliikuntaa monipuolisesti toteuttaen; opetusryhmän yhteistyötaitoja ja yhteishenkeä kehittävät liikuntatehtävät ja -sisällöt sekä pelit.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi, johon vaikuttaa jatkuva ja monipuolinen näyttö. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Aktiivinen elämä, 2 op (LI2)

Opintojakson moduulit: Aktiivinen elämä, 2 op (LI2)

Opintojakson kuvaus: Fyysisten ominaisuuksien (voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus) itsearviointi, ylläpito ja kehittäminen monipuolisesti liikkuen, liikkuvuus ja kehonhuolto, ergonomia liike- ja suoritustekniikoissa, yhteistyötaitoja sekä yhteishenkeä kehittävät liikunnalliset pari- ja ryhmätehtävät.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi, johon vaikuttaa jatkuva ja monipuolinen näyttö. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Uudet lajit, 2 op (LI3)

Opintojakson moduulit: Uudet mahdollisuudet, 2 op (LI3)

Opintojakson kuvaus: Uusiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin tutustuminen, liikuntataitojen ja fyysisten ominaisuuksien monipuolinen ylläpito ja kehittäminen.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi, johon vaikuttaa jatkuva ja monipuolinen näyttö.

Vanhat tanssit, 2 op (LI4)

Opintojakson moduulit: Yhdessä liikkuen, 2 op (LI4)

Opintojakson kuvaus: Vanhojenpäivän tanssien harjoittelua ja esitykset.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Hyvinvointia liikunnasta, 2 op (LI5)

Opintojakson moduulit: Virkistystä liikunnasta, 2 op (LI5)

Opintojakson kuvaus: Virkistystä lisäävät liikuntamuodot, rentoutus ja kehonhuolto.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi, johon vaikuttaa jatkuva ja monipuolinen näyttö. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Lentopallokurssi, 2 op (LI6)

Opintojakson kuvaus: Lentopallon lajitaidot ja pelin taktiikka. Yhdessä pelaaminen ja joukkueena toimiminen.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Talviliikunta, 2 op (LI7)

Opintojakson kuvaus: Oppituntien sisältöön kuuluvia lajeja ovat mahdollisuuksien mukaan talviliikuntasisällöt, esim. lautailu, laskettelu, hiihto, luistelu, jääkiekko. Opintokokonaisuus huipentuu yhteisellä retkellä laskettelukohteeseen joko kotimaassa tai ulkomailla.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Tavoitteellisen liikunnan opintokokonaisuus, 2 op (LI8)

Opintojakson kuvaus: Opiskelija laatii kirjallisen liikuntasuunnitelman oman lajin harjoittelusta ja tavoitteista. Liikuntaharrastuksen on oltava ohjattua ja se toteutetaan yhden lukuvuoden aikana. Opintokokonaisuudesta laaditaan portfolio, johon liitetään todistus harjoittelusta.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Itsenäisesti suoritettava opintojakso.

Kuntosaliharjoittelun syventäminen, 2 op (LI9)

Opintojakson kuvaus: Kuntosaliharjoittelun eri osa-alueiden läpikäynti: kestovoima, perusvoima, maksimivoima, pika- ja räjähtävävoima. Ravinto-oppi. Oma testisuunnitelma. Oman harjoittelun seuranta esimerkiksi harjoituspäiväkirjaa pitämällä.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Opintokokonaisuuden voi suorittaa osittain itsenäisesti.

Pakolliset opintojaksot

Maailma muutoksessa, 2 op (GE1)

Opintojakson moduulit: Maailma muutoksessa, 2 op (GE1)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa tutustutaan luonnonilmiöihin ja niiden asettamiin ihmiskunnan haasteisiin. Lisäksi keskitytään ihmisen toimintaan ja ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta kumpuaviin riskeihin eri puolilla maailmaa. Lopuksi tutustutaan ihmiskunnan kehityksen mittaamisen välineisiin ja aletaan rakentaa käsitystä maailman eri alueiden kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset tunti- ja kotitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely ryhmä- ja paritöissä sekä opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Sininen planeetta, 2 op (GE2)

Opintojakson moduulit: Sininen planeetta, 2 op (GE2)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa perehdytään luonnonmaantieteellisiin ilmiöihin ja vyöhykkeisiin. Tutustutaan planetaarisiin ilmiöihin, maisemaa muokkaaviin tekijöihin sekä ilma- ja vesikehien kiertoihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi

Yhteinen maailma, 2 op (GE3)

Opintojakson moduulit: Yhteinen maailma, 2 op (GE3)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa tutustutaan useisiin ihmismaantieteen osa-alueisiin. Perehdytään maailman eri alueiden kulttuurisiin piirteisiin, väestönkehitykseen ja luonnonvarojen hyödyntämiseen. Lisäksi tutustutaan keskusten ja periferioiden vuorovaikutukseen, kaupunkien kehittymiseen ja niiden maankäyttöä ohjaaviin tekijöihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi

Geomedia, 2 op (GE4)

Opintojakson moduulit: Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta, 2 op (GE4)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa hankitaan taitoja etsiä, käsitellä, analysoida ja esittää maantieteellistä tietoa. Opintojakson aikana laaditaan paikallisen, alueellisen tai globaalin tarkastelutason tutkielma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi

 

HUOM.

GE4 suoritetaan viimeisenä, muutoin ei järjestyksellä ole väliä.

MATEMATIIKAN YHTEINEN OPINTOKOKONAISUUS (MAY)

Pakollinen opintojakso

Luvut ja yhtälöt, 2 op (MAY1)

Opintojakson moduulit: Luvut ja yhtälöt, 2 op (MAY1)

Opintojakson kuvaus: Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat lukujonot ja peruslaskutoimitukset, luvun vastaluku, käänteisluku ja itseisarvo, prosenttilaskenta, potenssin laskusäännöt (eksponenttina kokonaisluku), suoraan ja kääntäen verrannollisuus, funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta, ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen, yhtälöpari, neliö- ja kuutiojuuri, potenssifunktio ja potenssiyhtälö (asteluvut 2 ja 3). Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. MAY1.e - kts. opetussuunnitelma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

 

MATEMATIIKAN LYHYT OPINTOMÄÄRÄ (MAB)

Pakolliset opintojaksot

Lausekkeet ja yhtälöt, 2 op (MAB2)

Opintojakson moduulit: Lausekkeet ja yhtälöt, 2 op (MAB2)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla keskeisiä sisältöjä ovat ongelmien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen, toisen asteen polynomifunktio, toisen asteen yhtälön ratkaiseminen, aritmeettinen lukujono ja summa, geometrinen lukujono ja summa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Geometria, 2 op (MAB3)

Opintojakson moduulit: Geometria, 2 op (MAB3)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeistä sisältöä ovat kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen sekä geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Matemaattisia malleja, 2 op (MAB4)

Opintojakson moduulit: Matemaattisia malleja, 2 op (MAB4)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeistä sisältöä ovat lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, eksponenttiyhtälön ratkaiseminen, eksponenttiyhtälön ratkaiseminen, ennusteet ja mallin hyvyys.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Tilastot ja todennäköisyys, 2 op (MAB5)

Opintojakson moduulit: Tilastot ja todennäköisyys, 2 op (MAB5)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeistä sisältöä ovat tilastoaineiston havainnollistaminen, tunnuslukujen määrittäminen, regression ja korrelaation käsitteet, havainto ja poikkeava havainto, ennusteiden tekeminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden käsite laskulakeineen ja niitä havainnollistavien mallien käyttö.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Talousmatematiikka (MAB6-7), 2 op

Opintojakson moduulit: Talousmatematiikan alkeet, 1 op (MAB6), Talousmatematiikka, 1 op (MAB7)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeistä sisältöä ovat suhteellinen osuus, vertailu, muutoksen laskeminen, indeksi korkokäsite, yksinkertainen korko, verotus, valuutat, korkolaskut, talletukset, lainat taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja, joissa hyödynnetään lukujonoja ja summia.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa. Moduulit arvioidaan erikseen.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Matemaattinen analyysi, 2 op (MAB8)

Opintojakson moduulit: Matemaattinen analyysi, 2 op (MAB8)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeistä sisältöä ovat graafisia ja numeerisia menetelmiä, polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen, polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä, funktion muutosnopeuden määrittäminen ohjelmistojen avulla.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat, 2 op (MAB9)

Opintojakson moduulit: Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat, 2 op (MAB9)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeistä sisältöä ovat normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet, toistokoe, binomijakauma, luottamusvälin ja virhemarginaalin käsite.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Kertausopinnot, 2 op (MAB10)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla kerrataan lukion lyhyen matematiikan kursseja ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi tai suoritusmerkintä.

MATEMATIIKAN YHTEINEN OPINTOKOKONAISUUS (MAY)

Pakollinen opintojakso

Luvut ja yhtälöt, 2 op (MAY1)

Opintojakson moduulit: Luvut ja yhtälöt, 2 op (MAY1)

Opintojakson kuvaus: Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat lukujonot ja peruslaskutoimitukset, luvun vastaluku, käänteisluku ja itseisarvo, prosenttilaskenta, potenssin laskusäännöt (eksponenttina kokonaisluku), suoraan ja kääntäen verrannollisuus, funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta, ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen, yhtälöpari, neliö- ja kuutiojuuri, potenssifunktio ja potenssiyhtälö (asteluvut 2 ja 3). Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. MAY1.e - kts. opetussuunnitelma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

 

MATEMATIIKAN PITKÄ OPINTOMÄÄRÄ (MAA)

Pakolliset opintojaksot

Funktiot ja yhtälöt 1, 4 op (MAA2)

Opintojakson moduulit: Funktiot ja yhtälöt 1, 3 op (MAA2), temaattiset opinnot (funktiot ja yhtälöt 1), 1 op (MAA2)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla käsitellään polynomi- juuri- ja rationaalifunktioita sekä -yhtälöitä. Keskeisiä sisältöjä ovat myös polynomien tulo, binomikaavat, tekijöihin jakaminen, toisen asteen yhtälö ja sen ratkaisukaava sekä polynomiepäyhtälö.

Opintojakson arviointi: Koko opintojakso arvioidaan yhdessä numeroarvosanalla. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa. Huom! Neljän opintopisteen ja kahteen jaksoon jakautuva opintojakso merkitään kurssitarjottimessa 2a ja 2b.

Geometria, 2 op (MAA3)

Opintojakson moduulit: Geometria, 2 op (MAA3)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria, kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. MAA3.e - kts. opetussuunnitelma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Analyyttinen geometria ja vektorit, 3 op (MAA4)

Opintojakson moduulit: Analyyttinen geometria ja vektorit, 3 op (MAA4)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeisinä sisältöinä on analyyttisen geometrian ja vektorilaskennan perusteita tasossa. Analyyttisestä geometriasta käsitellään suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälö, yhtälöryhmä, suorien yhdensuuntaisuus ja kohtisuoruus, pisteen etäisyys suorasta sekä itseisarvoyhtälö. Tason vektoreista käsitellään perusominaisuudet, yhteen- ja vähennyslasku, pistetulo sekä vektorin kertominen luvulla ja vektoreiden välinen kulma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Funktiot ja yhtälöt 2, 3 op (MAA5)

Opintojakson moduulit: Funktiot ja yhtälöt 2, 3 op (MAA5)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat yksikköympyrä ja radiaani, trigonometriset-, eksponentti- ja logaritmifunktiot ja -yhtälöt sekä murtopotenssit. MAA5.e - kts. opetussuunnitelma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Derivaatta (MAA6) ja Talousmatematiikka (MAA9), 4 op

Opintojakson moduulit: Derivaatta, 3 op (MAA6), Talousmatematiikka, 1 op (MAA9)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat funktion raja-arvo ja jatkuvuus sekä erilaisten funktioiden derivointi, kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. Talousmatematiikan sisältöjä ovat korko, talletukset ja lainat sekä erilaiset lukujonojen ja summien sovellukset talousmatematiikassa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Moduulit arvioidaan yhdessä. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Integraalilaskenta, 2 op (MAA7)

Opintojakson moduulit: Integraalilaskenta, 2 op (MAA7)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat integraalifunktio, määrätty integraali, suorakaidesääntö sekä pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. Huom.: MAA7.e (2 op) opetus englanniksi.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Tilastot ja todennäköisyys, 2 op (MAA8)

Opintojakson moduulit: Tilastot ja todennäköisyys, 2 op (MAA8)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla käydään tilastomatematiikasta peruskäsitteitä mm. keskiluvut ja keskihajonta, korrelaatio ja regressio. Todennäköisyyslaskennasta käydään klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, binomi- ja diskreetit jakaumat. Sisällöt käydään hyödyntäen taulukkolaskentaohjelmia.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

3D-geometria, 2 op (MAA10)

Opintojakson moduulit: 3D-geometria, 2 op (MAA10)

Opintojakson kuvaus: Keskeisiä sisältöjä opintojaksolla ovat vektorilaskenta (mm. piste- ja ristitulo) kolmiulotteisessa avaruudessa, kulma avaruudessa, yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennan sovelluksia avaruusgeometriassa sekä kahden muuttujan pinta-avaruudessa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Algoritmit ja lukuteoria, 2 op (MAA11)

Opintojakson moduulit: Algoritmit ja lukuteoria, 2 op (MAA11)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan algoritmiseen ajatteluun ja ohjelmoidaan yksinkertaisia algoritmeja. Lisäksi perehdytään lukuteoriaan käsittelemällä mm. jaollisuutta ja kongruenssia. Huom.: MAA11.e (2 op) opetus englanniksi.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Analyysi ja jatkuva jakauma, 2 op (MAA12)

Opintojakson moduulit: Analyysi ja jatkuva jakauma, 2 op (MAA12)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla syvennytään funktion jatkuvuuteen ja derivoituvuuteen, käsitellään käänteisfunktioita, epäoleellisia integraaleja sekä raja-arvoja äärettömyydessä. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan jatkuviin jakaumiin, kuten normaalijakaumaan.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Kertausopinnot, 2 op (MAA13)

Opintojakson kuvaus: Kurssilla kerrataan kaikki pitkän matematiikan pakolliset kurssit ja mahdollisuuksien mukaan syventäviä kursseja.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

 

Pakolliset opintojaksot

Intro – kaikki soimaan, 2 op (MU1)

Opintojakson moduulit: Intro - kaikki soimaan, 2 op (MU1)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla syvennetään omaa musiikkisuhdetta ja tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen ovat kurssin keskeisiä työtapoja. Opintojakso pyrkii tarjoamaan mielekkäitä musiikillisia tehtäviä huomioon ottaen opiskelijoiden erilaiset musiikilliset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet. Opintojaksolla esitellään myös uusia työkaluja musiikin opiskelun avuksi. Mahdollisuuksien mukaan kurssiin sisältyy konserttikäynti tai tutustumista muihin taide- ja kulttuuripalveluihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa ja ryhmätöissä, tuntitehtävät ja kirjallinen koe.

Syke – soiva ilmaisu, 2 op (MU2)

Opintojakson moduulit: Syke – soiva ilmaisu, 2 op (MU2)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opintojaksolla tutkitaan myös erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja pyritään ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Ympäröivän kulttuurin tuntemusta syvennetään käytännön musisoinnin avulla. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen ovat kurssin keskeisiä työtapoja. Mahdollisuuksien mukaan konserttikäynti tai tutustumista muihin taide- ja kulttuuripalveluihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa ja ryhmätöissä, tuntitehtävät ja kirjallinen koe.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Genre – globaali uteliaisuus, 2 op (MU3)

Opintojakson moduulit: Genre – globaali uteliaisuus, 2 op (MU3)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin musiikinlajeihin, musiikkityyleihin ja –kulttuureihin sekä niihin kytkeytyviin merkityksiin ja arvostuksiin. Mahdollisuuksien mukaan konserttikäynti tai tutustumista muihin taide- ja kulttuuripalveluihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa ja ryhmätöissä, tuntitehtävät ja kirjallinen koe.

Demo – luovasti yhdessä, 2 op (MU4)

Opintojakson moduulit: Demo – luovasti yhdessä, 2 op (MU4)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittää luovaa osaamistaan, ottaa vastuuta ryhmän musiikillisesta toiminnasta sekä hahmottaa musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin ja mediaan. Toteuttamistapa ja ohjelmisto suunnitellaan opiskelijalähtöisesti.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat aktiivinen ja rakentava työskentely opintojaksolla ja opiskelijan panos ja kehittyminen luovassa prosessissa.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Kamarikuoro 1, 2 op (MU5)

Opintojakson kuvaus: Lukion kuorossa harjoitellaan tervettä äänenkäyttöä ja lauletaan moniäänistä ja monipuolista laulumusiikkia rennolla otteella. Tavoitteena on nostaa osallistujien valmiutta ja itsevarmuutta lauluryhmän jäsenenä. Kamarikuoro esiintyy säännöllisesti koulun tapahtumissa ja juhlissa. Kuoro osallistuu mahdollisuuksien mukaan nuorten kuorotapahtumiin ja -festivaaleille Suomessa ja ulkomailla. Osallistumiseen ei vaadita aiempaa kuorokokemusta.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Kamarikuoro 2, 2 op (MU6)

Opintojakson kuvaus: Lukion kuorossa harjoitellaan tervettä äänenkäyttöä ja lauletaan moniäänistä ja monipuolista laulumusiikkia rennolla otteella. Tavoitteena on nostaa osallistujien valmiutta ja itsevarmuutta lauluryhmän jäsenenä. Kamarikuoro esiintyy säännöllisesti koulun tapahtumissa ja juhlissa. Kuoro osallistuu mahdollisuuksien mukaan nuorten kuorotapahtumiin ja -festivaaleille Suomessa ja ulkomailla. Osallistumiseen ei vaadita aiempaa kuorokokemusta.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Kamarikuoro 3, 2 op (MU7)

Opintojakson kuvaus: Lukion kuorossa harjoitellaan tervettä äänenkäyttöä ja lauletaan moniäänistä ja monipuolista laulumusiikkia rennolla otteella. Tavoitteena on nostaa osallistujien valmiutta ja itsevarmuutta lauluryhmän jäsenenä. Kamarikuoro esiintyy säännöllisesti koulun tapahtumissa ja juhlissa. Kuoro osallistuu mahdollisuuksien mukaan nuorten kuorotapahtumiin ja -festivaaleille Suomessa ja ulkomailla. Osallistumiseen ei vaadita aiempaa kuorokokemusta.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Muissa oppilaitoksissa suoritetut kurssit, 2 op (MU8)

Opintojakson kuvaus: Muissa oppilaitoksissa suoritetuista kursseista sovitaan mahdollisesti etukäteen aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Pakolliset opintojaksot

Minä opiskelijana, 2 op (OP1)

Opintojakson moduulit: Minä opiskelijana, 2 op (OP1)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon. Opintojakson tavoitteena on myös tukea lukiolaisen itsetuntemuksen vahvistumista ja pohtia omien valintojen vaikutuksia sekä orientoitua lukion jälkeisten suunnitelmien tekemiseen.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus, 2 op (OP2)

Opintojakson moduulit: Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus, 2 op (OP2)

Opintojakson kuvaus: OP2-opintojaksolla jatketaan OP1-opintojakson aihepiireihin syventymistä. Opintojakson keskeisinä teemoina ovat jatko-opinnot sekä työelämätaidot. Opintojaksolle kutsutaan vierailijoita sekä työ- että opiskeluelämästä.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Tutorkurssi, 2 op (OP3)

Opintojakson kuvaus: Kurssi on tarkoitettu toisen vuoden opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan uusien opiskelijoiden opastajina. Tutortoimintaan kuuluu uusien opiskelijoiden vastaanotto, tukeminen sekä lukio-opintojen esittely. Ensimmäisen vuoden opiskelijat valitaan tutoreiksi keväällä hakemusten perusteella. Opintojakso alkaa ensimmäisen lukiovuoden toukokuussa perehdytyksellä tutorien tehtäviin. Tutorina toimimisesta saa erillisen todistuksen.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Pakolliset opintojaksot

Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op (UO1)

Opintojakson moduulit: Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op (UO1)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan uskontoon yleisinhimillisenä ilmiönä sekä juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskon syntyyn, leviämiseen ja jakaantumiseen ja näiden kolmen uskonnon yhteisiin juuriin ja kohtaamisiin historiassa ja nykyajassa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan tietojen ja taitojen havainnointiin. Myös käsitteiden hallintaan, tiedon soveltamiseen, tiedonhankintataitoihin ja työskentelyyn kiinnitetään huomiota.

Ortodoksisuus maailmassa, 2 op (UO2)

Opintojakson moduulit: Ortodoksisuus maailmassa, 2 op (UO2)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa perehdytään ortodoksisen perinteen historialliseen kehitykseen ja monimuotoisuuteen maailmassa sekä ortodoksisen kirkon ja muiden kristillisten perinteiden eettiseen ajatteluun ja yhteiskunnalliseen vaikutukseen. Tutustutaan kristittyjen yhteistyöhön ja uskontojen väliseen vuoropuheluun ja pohditaan ajankohtaisia ortodoksisuuteen ja muuhun kristinuskoon liittyviä kysymyksiä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan tietojen ja taitojen havainnointiin. Myös käsitteiden hallintaan, tiedon soveltamiseen, tiedonhankintataitoihin ja työskentelyyn kiinnitetään huomiota.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op (UO3)

Opintojakson moduulit: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op (UO3)

Opintojakson kuvaus: Hindulainen maailmankuva, elämäntapa ja etiikka sekä hindulaisuuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin ja yhteiskuntaan, Intian nykypäivän uskontotilanne, jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet ja eettiset periaatteet, buddhalainen elämäntapa ja etiikka sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin, Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan, Kiinan nykypäivän uskontotilanne, shintolaisuus sekä uskontojen vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan Japanissa, Intiassa, Kiinassa ja Japanissa kehittyneiden uskontojen vaikutuksia länsimaissa, luonnonuskontojen ja vodou-sukuisten uskontojen keskeiset piirteet ja levinneisyys, uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan tietojen ja taitojen havainnointiin. Myös käsitteiden hallintaan, tiedon soveltamiseen, tiedonhankintataitoihin ja työskentelyyn kiinnitetään huomiota.

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op (UO3)

Opintojakson moduulit: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op (UO3)

Opintojakson kuvaus: Kts. Opetussuunnitelma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan tietojen ja taitojen havainnointiin. Myös käsitteiden hallintaan, tiedon soveltamiseen, tiedonhankintataitoihin ja työskentelyyn kiinnitetään huomiota.

Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op (UO4)

Opintojakson moduulit: Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op (UO4)

Opintojakson kuvaus: Kts. opetussuunnitelma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan tietojen ja taitojen havainnointiin. Myös käsitteiden hallintaan, tiedon soveltamiseen, tiedonhankintataitoihin ja työskentelyyn kiinnitetään huomiota.

Ortodoksisuuden ja taiteen vuorovaikutus, 2 op (UO5)

Opintojakson moduulit: Ortodoksisuuden ja taiteen vuorovaikutus, 2 op (UO5)

Opintojakson kuvaus: Kts. opetussuunnitelma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan tietojen ja taitojen havainnointiin. Myös käsitteiden hallintaan, tiedon soveltamiseen, tiedonhankintataitoihin ja työskentelyyn kiinnitetään huomiota.

Ortodoksisuus, tiede ja media, 2 op (UO6)

Opintojakson moduulit: Ortodoksisuus, tiede ja media, 2 op (UO6)

Opintojakson kuvaus: Kts. opetussuunnitelma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan tietojen ja taitojen havainnointiin. Myös käsitteiden hallintaan, tiedon soveltamiseen, tiedonhankintataitoihin ja työskentelyyn kiinnitetään huomiota.

Pakolliset opintojaksot

Toimiva ja oppiva ihminen, 2 op (PS1)

Opintojakson moduulit: Toimiva ja oppiva ihminen, 2 op (PS1)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso on yleissivistävä johdatus psykologiaan tieteenalana.

Huom! PS1.e vastaa sisällöltään PS1-kurssia. Opetus englanniksi.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Kehittyvä ihminen, 2 op (PS2)

Opintojakson moduulit: Kehittyvä ihminen, 2 op (PS2)

Opintojakson kuvaus: Kehityspsykologian opintojakso kattaa ihmisen psyykkisen kehityksen sikiövaiheesta vanhuuteen saakka.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Tietoa käsittelevä ihminen, 2 op (PS3)

Opintojakson moduulit: Tietoa käsittelevä ihminen, 2 op (PS3)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso käsittelee neuropsykologian ja kognitiivisen psykologian perusteet.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Tunteet ja mielenterveys, 2 op (PS4)

Opintojakson moduulit: Tunteet ja mielenterveys, 2 op (PS4)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso käsittelee emootioita, itsesäätelyä sekä kliinisen psykologian perusteet.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, 2 op (PS5)

Opintojakson moduulit: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, 2 op (PS5)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso käsittelee johdatuksen persoonallisuuspsykologiaan ja sosiaalipsykologiaan.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Psykologian kertausopinnot, 2 op (PS6)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla kerrataan lukion psykologian perusteet ja vastaustekniikka ylioppilaskirjoituksia varten.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Psykologian kotisivut

Pakolliset opintojaksot

Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op (S21)

Opintojakson moduulit: Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op (S21)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeisenä aiheena on erilaisten tekstilajien tulkitseminen ja tuottaminen. Tutustutaan erilaisiin tekstityyppeihin ja tietokirjallisuuteen. Kirjoittamisessa harjoitellaan erityisesti kirjoittamisprosessin eri vaiheita.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tuotokset ja tuntitehtävät sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn.

Kieli ja vuorovaikutus, 2 op (S22-3)  

Opintojakson moduulit: Kieli- ja tekstitietoisuus, 1 op (S22) ja vuorovaikutus, 1 op (S23)

Opintojakson kuvaus: Kurssin keskeisinä aiheina ovat kielitietoisuus, suomen kielen rakenteet ja vaihtelu. Syvennytään Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen erilaisten tekstilajien ja opiskelijoiden omien kokemusten kautta. Harjoitellaan oman kieli- ja kirjoitustaidon arviointia. Kehitetään viestintätaitoja kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana. Tarkastellaan vuorovaikutusta ja vuorovaikutustaitoja sekä opitaan havainnoimaan ja ymmärtämään ryhmäviestinnän ilmiöitä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tuotokset ja tuntitehtävät sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn.

Johdanto taloustieteeseen, 2 op (EC1.e)

Opintojakson kuvaus: Taloustieteen alueen laajuuden, peruskäsitteiden ja –kysymyksien ymmärtäminen. Aloitamme taloustieteen paikasta yhteiskuntatieteissä ja tutkimusmetodeista, joita taloustieteilijät käyttävät. Opintojakson aikana opimme ymmärtämään talouskasvun ja kehityksen eroja sekä yksityisen ja julkisen sektorin keskinäisen riippuvuuden luonnetta. Tutustumme myös kysynnän ja tarjonnan lakeihin, vapaakaupan periaatteisiin, valtion väliintuloihin sekä kuluttajien käyttäytymiseen. Opintojakso toteutetaan englanniksi.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi (30% essee, 70% koe).

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Teatteri-ilmaisun eri osa-alueet, 2 op (TTI1)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso perehdyttää opiskelijan draaman perusteisiin ja niiden toteutukseen sekä esityksen harjoittamiseen ja esityksen valmistamiseen. (Joulunäytelmä 1)

Opintojakson arviointi: Arviointiin vaikuttavat opiskelijan aktiivisuus ryhmätyöskentelyssä, hänen sitoutumisensa produktioon ja oman taiteellisen ilmaisunsa kehittäminen. Opintojakson arviointi on joko hyväksytty tai hylätty.

Teatteri-ilmaisu 2, 2 op (TTI2)

Opintojakson kuvaus: Teatteri-ilmaisun eri osa-alueiden syvällisemmän merkityksen ymmärtäminen. (Joulunäytelmä 2)

Opintojakson arviointi: Arviointiin vaikuttavat yhteistyö muiden kanssa, oman vastuun kantaminen taiteellisessa prosessissa sekä kehittyvä käsitys draamasta taiteenalana. Opintojakson arviointi on joko hyväksytty tai hylätty.

Teatteri-ilmaisu 3, 2 op (TTI3)

Opintojakson kuvaus: Teatterin kahden eri osa-alueen, esim. näytteleminen ja ohjaus, syvällinen ymmärtäminen ja toteutus. (Abinäytelmä 1)

Opintojakson arviointi: Arviointiin vaikuttavat hyvät yhteistyötaidot, aktiivisuus työskentelyssä sekä omien vastuualueiden loppuun suorittaminen. Arviointi: opintojakso on joko hyväksytty tai hylätty.

Teatteri-ilmaisu 4, 2 op (TTI4)

Opintojakson kuvaus: Esityksen toteuttaminen suunnitelmien mukaan yhteistyössä muiden kanssa. Oman taiteellisen osuuden luova hallinta ja elävyys. (Abinäytelmä 2)

Opintojakson arviointi: Arviointiin vaikuttavat oman osa-alueen ja ryhmätyön onnistuminen esityksissä. Arviointi: opintojakso on joko hyväksytty tai hylätty.

Pakolliset opintojaksot

Terveys voimavarana, 2 op (TE1)

Opintojakson moduulit: Terveys voimavarana, 2 op (TE1)

Opintojakson kuvaus: Terveyden kokonaisvaltaisuus: terveyttä määrittävät keskeiset tekijät ja niiden vaikutusmekanismit, terveyttä ja elintapoja selittävät keskeiset sosiaalipsykologiset teoriat ja mallit: suunnitellun käyttäytymisen teoria, sosiaalis-kognitiivinen teoria, terveysuskomusmalli, muutosvaihemalli, terveyskulttuurisia ilmiöitä: terveyden arvostamisen ja käyttäytymisen välinen ristiriita, medikalisaatio ja terveyteen sairastuminen, elintapoihin puuttuminen, uskomus- eli vaihtoehtohoidot; Kehon ja mielen hyvinvoinnin keskeiset perusteet: terveyttä edistävä ravinto, liikunta, lepo, uni sekä painonhallinta, seksuaalisuus, seksuaaliterveys, seksuaalioikeudet, mielenterveyttä suojaavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät, stressi ja kriisit mielenterveyttä kuormittavina tekijöinä, keinoja kuormituksen hallintaan, opiskeluhyvinvointi.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi, johon vaikuttavat muun muassa osallistuminen luokkatyöskentelyyn sekä muiden tehtävien teko ja palauttaminen annetun aikataulun mukaan. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Terveys ja ympäristö, 2 op (TE2)

Opintojakson moduulit: Terveys ja ympäristö, 2 op (TE2)

Opintojakson kuvaus: Terveyteen liittyvän tiedon hankinta, arviointi ja tulkinta; ympäristön terveellisyys ja turvallisuus; mielihyvä ja riippuvuus.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi, johon vaikuttavat muun muassa osallistuminen luokkatyöskentelyyn sekä muiden tehtävien teko ja palauttaminen annetun aikataulun mukaan.

Terveys ja yhteiskunta, 2 op (TE3)

Opintojakson moduulit: Terveys ja yhteiskunta, 2 op (TE3)

Opintojakson kuvaus: Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy eri aikakausina; sairaudet ja hoito; eettiset kysymykset.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi, johon vaikuttavat muun muassa osallistuminen luokkatyöskentelyyn sekä muiden tehtävien teko ja palauttaminen annetun aikataulun mukaan.

Tietojenkäsittelytiede, 2 op (COM.e)

Opintojakson kuvaus: Primitiiviset tietotyypit, funktiot, luokat ja objektit, taulukot, ehdollinen suorittaminen, toistorakenteet, syöte, tiedostot ja verkko. Projektityö. Opintojakso toteutetaan englanniksi.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi.

Introduction to programming, 2 op (COMP.1)

Opintojakson kuvaus: Imperative programming, analysis of control structures, boolean algebra, arrays, procedures, concepts of object-oriented programming, using classes. Opetus englanniksi. Opintojaksolla voi korvata MAA15-opintojakson.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson koe. Opintojaksosta saa yhden kielikurssin (opintojakson).

Program design and development, 2 op (COMP.2)

Opintojakson kuvaus: Nested loops, array algorithms, lists, object-oriented design, persistent storage, graphical user interfaces, testing and debugging. Opetus englanniksi. Vaaditut esitiedot: Introduction to programming (COMP1). Opintojaksolla voi korjata MAA16-opintojakson.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojaksokoe ja harjoitustyö.

B1-OPPIMÄÄRÄ


Pakolliset opintojaksot

Minä ja ruotsin kieli, 4 op (RUB11+RUB12)

Opintojakson moduulit: Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op (RUB11), ruotsin kieli arjessani, 3 op (RUB12)

Opintojakson kuvaus: Kartoitetaan ruotsin kielen eri osa-alueiden osaamista ja kehitetään omia kielenopiskelutaitoja. Kerrataan vapaamuotoisia ja tuttavallisia arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja ja aihepiireinä ovat mm. oma lähipiiri, vapaa-aika, opinnot, asuminen ja hyvinvointi. Harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista. Kerrataan myös tavallisimmat rakenteet. Pääpaino on sanaston vahvistamisessa ja suullisessa harjoittelussa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Kulttuuri ja mediat, 2 op (RUB13)

Opintojakson moduulit: Kulttuuri ja mediat, 2 op (RUB13)

Opintojakson kuvaus: Kurssilla vahvistetaan kykyä tuottaa erilaisia tekstejä ja harjoitellaan erityyppisten tekstien lukemista. Aihepiirejä ovat suomalaisuus, suomenruotsalaisuus, ruotsinsuomalaisuus, pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt sekä mediat. Kurssilla tutustutaan laajasti erilaisiin kulttuuri-ilmiöihin, esimerkiksi ruotsinsuomalaiseen ja suomenruotsalaiseen musiikkiin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Ympäristömme, 2 op (RUB14)

Opintojakson moduulit: Ympäristömme, 2 op (RUB14)

Opintojakson kuvaus: Harjoitellaan erilaisten tekstien tulkitsemista ja tuottamista sekä mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista. Aihepiirejä ovat esimerkiksi elinympäristö, yhteiskunta, monikulttuurisuus, elämää ohjaavat arvot sekä elämänkatsomus ja -asenne.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Opiskelu- ja työelämä, 2 op (RUB15)

Opintojakson moduulit: Opiskelu- ja työelämä, 2 op (RUB15)

Opintojakson kuvaus: Harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja sekä tulevaisuudensuunnitelmia. Kurssilla keskustellaan monipuolisesti tulevaisuudesta, opinnoista ja työelämästä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Puhekurssi, 2 op (RUB16)

Opintojakson moduulit: Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (RUB16)

Opintojakson kuvaus: Vahvistetaan suullista kielitaitoa sekä taitoa ymmärtää puhuttua kieltä monipuolisten tehtävien avulla. Luetaan ruotsinkielinen kirja, josta tehdään valmisteltu esitys.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat suullinen lopputyö, tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Kestävä elämäntapa, 2 op (RUB17)

Opintojakson moduulit: Kestävä elämäntapa, 2 op (RUB17)

Opintojakson kuvaus: Vahvistetaan luetun ymmärtämisen taitoja lukemalla vaativia tekstejä kestävän elämäntavan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta. Lisäksi harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja kerrataan pakollisten kurssien sanastoa sekä rakenteita valmistautumalla samalla ylioppilaskokeeseen.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Abikurssi, 2 op (RUB18)

Opintojakson kuvaus: Valmistaudutaan kansallisiin kielikokeisiin harjoittelemalla eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Kerrataan keskeistä sanastoa ja rakenteita.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Arviointiin vaikuttavat preliminäärikoe ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

 

Pakolliset opintojaksot

Suomalainen yhteiskunta, 2 op (YH1)

Opintojakson moduulit: Suomalainen yhteiskunta, 2 op (HI1)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tarkastellaan valtio-oppia ja yhteiskuntapolitiikkaa. Opiskelun kohteena ovat maamme valtiojärjestys ja yhteiskuntajärjestelmän keskeiset piirteet historiallisine taustoineen: väestörakenne, sosiaalipolitiikka, puolueet, eduskunta, presidentti, valtioneuvosto ja kunta instituutiona. Viitekehyksenä ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja toiminta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivisen kiinnostuksen osoittaminen yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin sekä ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Taloustieto, 2 op (YH2)

Opintojakson moduulit: Taloustieto, 2 op (YH2)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso käsittelee kansantaloustieteen ja myös yksityistalouden peruskysymyksiä. Sen aikana käydään läpi modernin globaalin markkinatalouden toiminta, rakenne ja kiertokulku. Kurssi käsittelee keskeisiä talouden kysymyksiä, kuten yritystoimintaa, rahoitusmarkkinoita ja talouspolitiikkaa, sekä kuluttajan, yritysten että valtioiden näkökulmasta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivisen kiinnostuksen osoittaminen taloudellisiin kysymyksiin ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin sekä ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, 2 op (YH3)

Opintojakson moduulit: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, 2 op (YH3)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso lähtee liikkeelle eurooppalaisuuden pohdinnasta – miten on tultu nykypäivän eurooppalaisuuteen, mitä arvoja nykyeurooppalaisuus pitää sisällään ja miten Euroopan unioni kuuluu tähän prosessiin. Tavoitteena on antaa hyvä yleiskäsitys siitä, mitä unionin jäsenyys merkitsee niin nuorille kuin muillekin suomalaisille ja eurooppalaisille ja miten unionissa voi kansalaisena vaikuttaa. Opintojaksolla käsitellään myös Suomen asemaa Euroopan unionissa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen, esitelmien ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivisen kiinnostuksen osoittaminen Euroopan unionin kysymyksiin ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin sekä ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Lakitieto, 2 op (YH4)

Opintojakson moduulit: Lakitieto, 2 op (YH4)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla opiskellaan Suomen oikeusjärjestystä sekä yksityisoikeuden että julkisoikeuden osalta. Käsiteltäviä yksityisoikeuden keskeisiä alueita ovat siviilioikeus (velvoiteoikeus, perhe- ja perintöoikeus), kauppaoikeus, kuluttajansuoja, työoikeus ja ympäristöoikeus. Julkisoikeudesta kurssilla käsitellään mm. rikos- ja prosessioikeutta sekä kansainvälistä oikeutta. Opetuksessa painotetaan nuorten näkökulmaa ja nuorille tärkeitä oikeudellisia kysymyksiä. Lakitiedon opetus tapahtuu elämänläheisten esimerkkien kautta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Opiskelijan osoittama kiinnostus ratkoa opetustilanteessa esitettyjä oikeudellisia ongelmatilanteita sekä rakentava osallistuminen keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Yritystalous, 2 op (YH5)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla käsitellään yrittäjyyttä ja sen merkitystä kansantaloudelle sekä yritystalouden perusteita. Opintojaksolla käydään läpi yrityksen perustaminen ja yrityksen pääoma- ja tulorahoituksen rakenne, opitaan kaksinkertaisen kirjanpidon alkeet sekä tuloslaskelman ja taseen muodostuminen. Lisäksi perehdytään sijoittamisen eri muotoihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja innostunut osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Yhteiskuntaopin kertaava opintojakso, 2 op (YH6)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla kerrataan YH1-YH4 -opintojaksoilla käsiteltyjä asioita ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen. Oppitunneilla kerrataan keskeiset sisällöt ja perehdytään ylioppilaskirjoitusten erilaisiin tehtävätyyppeihin.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Opintojakso arvioidaan preliminäärikokeen ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin yhteiskuntaa ja taloutta koskeviin keskusteluihin.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kurssi, 2 op (YH7)

Opintojakson kuvaus: Aktiivinen osallistuminen MEP-, EYP- tai UNIS-toimintaan.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Pakolliset opintojaksot

Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op (ÄI1)

Opintojakson moduulit: Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op (ÄI1)

Opintojakson kuvaus: Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen. Keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit sekä niiden yhdistelmät. Tekstikokonaisuuden rakentuminen; tekstin tavoitteen, kohderyhmän, kontekstien, sisällön, rakenteen, ilmaisutapojen ja näkökulmien analyysi. Erilajisten tekstien tuottamisen prosessi yksin ja yhdessä sekä tekstien pohjalta kirjoittaminen, referointi ja kommentointi. Tekstien moniäänisyys ja intertekstuaalisuus. Kielen- ja tekstinhuoltoa. Opintojakson aikana luetaan kaksi romaania.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. Arviointiin vaikuttavat opintojakson aikana ja sen lopuksi kirjoitettavat luku- ja kirjoitustaidon tehtävät sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn.

Kieli ja vuorovaikutus, 2 op (ÄI2-3)

Opintojakson moduulit: Kieli- ja tekstitietoisuus, 1 op (ÄI2) ja Vuorovaikutus 1, 1 op (ÄI3)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa tarkastellaan kielen ja kulttuurin, erityisesti kaunokirjallisuuden, merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle. Suomen kieltä vertaillaan muihin kieliin ja tutustutaan kielen vaihteluun ja muuttumiseen. Opintojaksossa luetaan kaksi romaania.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat opintojakson aikana ja sen lopuksi kirjoitettavat luku- ja kirjoitustaidon tehtävät sekä osallistuminen suullisiin harjoituksiin.

Kirjallisuuden lajeja, 2 op (ÄI4)

Opintojakson moduulit: Kirjallisuus 1, 2 op (ÄI4)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa painottuu kaunokirjallisuuden erittely ja tulkinta. Opintojaksossa käsitellään näytelmiä, runoja ja novelleja sekä tarkastellaan tietokirjallisuutta kerronnallisuuden näkökulmasta. Opintojakson ohjelmaan kuuluu teatterikäynti.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat opintojakson aikana ja sen lopuksi kirjoitettavat luku- ja kirjoitustaidon tehtävät sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn.

Tekstit ja vaikuttaminen, 2 op (ÄI5)

Opintojakson moduulit: Tekstien tulkinta 1, 2 op (ÄI5),

Opintojakson kuvaus: Sananvapaus, mediakritiikki, mediaetiikka; tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot; vaikuttamisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot sekä argumentoinnin tavat ja retoriset keinot; lähdekritiikki, tiedonhankinta ja -hallinta, tekijänoikeudet; puhuttujen ja kirjoitettujen kantaa ottavien ja vaikuttavien tekstien analysointia ja tuottamista. Opintojaksoon kuuluu ryhmäväittelyitä sekä vaikuttavan kirjallisuuden käsittelyä. Opintojaksossa luetaan kokonaisteoksia, myös tietokirja.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. Arviointiin vaikuttavat opintojakson aikana ja sen lopuksi kirjoitettavat luku- ja kirjoitustaidon tehtävät sekä osallistuminen suullisiin harjoituksiin.

Kirjoittaminen ja vuorovaikutus, 2 op (ÄI6-7)

Opintojakson moduulit: Kirjoittaminen 1, 1 op (ÄI6) ja Vuorovaikutus 2, 1 op (ÄI7)

Opintojakson kuvaus: Kirjoittaminen 1: kirjoittaminen prosessina: ideointi, aiheen rajaus sekä näkökulman valinta; jäsentely, muokkaaminen ja viimeistely; palautteen antaminen ja vastaanottaminen, tekstien pohjalta kirjoittaminen, kielen- ja tekstinhuoltoa; tekstin omaäänisyyttä tukevia sanataideharjoituksia. Vuorovaikutus 2: Esiintymisjännitys ja vireystila, esiintymisen vuorovaikutteisuus ja yleisön vastuu puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen yksin, ryhmässä tai audiovisuaalisena tekstinä; kohdentamisen, kontaktin, havainnollistamisen ja ilmaisun taidot vuorovaikutustaidot ja -etiikka eri viestintäkanavissa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, puhuttujen ja audiovisuaalisten tekstien analysointi ja arviointi. Opintojaksossa luetaan kaksi kaunokirjallista teosta. Opintojaksoon kuuluu teatterikäynti.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat opintojakson aikana ja sen lopuksi kirjoitettavat luku- ja kirjoitustaidon tehtävät sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn.

Kirjallisuus ja konteksti, 2 op (ÄI8)

Opintojakson moduulit: Kirjallisuus 2, 2 op (ÄI8)

Opintojakson kuvaus: Suomen kirjallisuus monimuotoisena, moniäänisenä ja monikielisenä ilmiönä osana maailmankirjallisuutta; kirjallisuuden tutkimista eri konteksteissaan: tekijän ja lajin konteksti, historiallinen ja kulttuurinen konteksti, poliittinen ja yhteiskunnallinen konteksti; tekstien tarkastelua eri näkökulmista, kuten ihmiskuvan, identiteettien, maailmankuvan sekä arvo- ja aatemaailman muutosten näkökulmasta. Opintojaksossa luetaan kaksi kaunokirjallista teosta. Opintojaksoon kuuluvat teatterikäynti ja kirjailijahaastattelu.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat opintojakson aikana ja sen lopuksi kirjoitettavat luku- ja kirjoitustaidon tehtävät sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Puheviestintä, 2 op (ÄI9)

Opintojakson moduulit: Vuorovaikutus 3, 2 op (ÄI9)

Opintojakson kuvaus: Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat vuorovaikutustaidot, esimerkiksi kokouksiin, neuvotteluihin ja työhaastatteluihin liittyvät vuorovaikutustaidot; oman idean tai näkemyksen vakuuttava esittäminen, argumentoinnin tavat ja retoriset keinot; erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -suhteiden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden analysointia sekä konfliktit ja ongelmanratkaisu ryhmässä; dialoginen ja rakentava vuorovaikutus, vuorovaikutukseen liittyvä etiikka; mahdollisesti osallistuminen toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli PUHVI-kokeeseen. Opintojaksossa tutustutaan keskeisiin puheviestinnän teorioihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat opintojakson aikana ja sen lopuksi suoritettavat ryhmäviestintätaidon ja esiintymistaidon tehtävät sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn. Mahdollisuus osallistua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli PUHVI-kokeeseen. 

Kirjoitustaidon syventäminen, 2 op (ÄI10)

Opintojakson moduulit: Kirjoittaminen 2, 2 op (ÄI10)

Opintojakson kuvaus: Kantaa ottavien ja pohtivien tekstien suunnittelu ja tuottaminen; tiedonhallinnan taidot, lähteiden arviointi, lähdekritiikki, tekijänoikeudet; kirjoittamisen eri vaiheiden ja ajankäytön hallinnan harjoittelu; aiheen rajaaminen, näkökulman ja aineistojen valinta, aineistojen käyttötavat tekstissä; tekstin muokkaaminen ja viimeistely, tekstin omaäänisyys, kielen- ja tekstinhuoltoa. Opintojaksossa valmistaudutaan erityisesti päättökokeen kirjoitustaidon kokeeseen. Opintojaksossa luetaan kaksi kokonaisteosta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat opintojakson aikana ja sen lopuksi kirjoitettavat luku- ja kirjoitustaidon tehtävät sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn.

Lukutaidon syventäminen, 2 op (ÄI11)

Opintojakson moduulit: Tekstien tulkinta 2, 2 op (ÄI11)

Opintojakson kuvaus: Monimuotoisten asia- ja mediatekstien ja fiktiivisten tekstien analyysi ja tulkinnan rakentaminen sekä käsitteiden käyttö; erilaisia tapoja tulkita tekstejä; tekstin sijoittaminen tilanne- ja kulttuurikontekstiinsa; monimuotoisten tekstien tavat rakentaa merkityksiä, esimerkiksi ilmaisutavat ja -muodot sekä rakenteet. Opintojaksossa valmistaudutaan erityisesti päättökokeen lukutaidon kokeeseen. Luetaan kaksi kokonaisteosta, joista toinen on tietokirja.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat opintojakson aikana ja sen lopuksi kirjoitettavat luku- ja kirjoitustaidon tehtävät sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Kirjallisuus ja Suomen kulttuuri, 2 op (ÄI12.i)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa opiskelija tutustuu Suomen kulttuuriin kirjallisuuden, historian, maantieteen ja taiteen näkökulmasta. Hän oppii tuntemaan keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä, jotka auttavat ymmärtämään nykykulttuurin kerroksellisuutta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi.

SYK:n äidinkielen kotisivut

Musiikin lukiodiplomi, 2 op (MULD6)

Opintojakson moduulit: Musiikin lukiodiplomi, 2 op (MULD6)

Opintojakson kuvaus: Opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto; erilaiset toteutustavat ja osa-alueet. Musiikin lukiodiplomin suorittamisesta järjestetään opiskelijoille yhteinen infotilaisuus, jonka jälkeen diplomia valmistellaan itsenäisesti. Opettaja seuraa etenemistä opiskelijan kanssa erikseen sovittavissa tapaamisissa. Diplomi on mahdollista suorittaa useilla eri tavoilla.

Opintojakson arviointi: Numeromerkintä.

Kuvataiteen lukiodiplomi, 2 op (KULD2)

Opintojakson moduulit: Kuvataiteen lukiodiplomi, 2 op (KULD2)

Opintojakson kuvaus: Diplomi perustuu lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuun tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan; muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta kuvaavasta portfoliosta. Kuvataiteen lukiodiplomista tiedotetaan opiskelijoille ajoissa, jotta varsinaiseen tekoprosessiin jää hyvin orientoitumisaikaa. Diplomikurssi pyritään suorittamaan yhden jakson aikana, mikä käytännössä tarkoittaa yleensä abiturienttivuoden toista jaksoa, kun neljä kuvataiteen kurssia on jo suoritettu. Diplomikurssi suoritetaan itsenäisesti, kuitenkin opettajan valvonnassa. Materiaalien, tekniikoiden ja käytännön järjestelyjen niin vaatiessa diplomityötä voi osittain tehdä myös koulun ulkopuolella.

Opintojakson arviointi: Kuvataiteen lukiodiplomista annetaan numeroarviointi asteikolla 4-10. Arvioinnin ohjeistus tulee normatiivisena OPH:lta.

Liikunnan lukiodiplomi, 2 op (LILD4)

Opintojakson moduulit: Liikunnan lukiodiplomi, 2 op (LILD4)

Opintojakson kuvaus: Diplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.

Opintojakson arviointi: Numero- tai suoritusmerkintä.

Teatteri-ilmaisun lukiodiplomi, 2 op (TELD8)

Opintojakson moduulit: Teatteri-ilmaisun lukiodiplomi, 2 op (TELD8)

Opintojakson kuvaus: Opiskelijan määrittelemä aihe joltakin teatterin alalta ja siihen liittyvä esitys, työskentelyprosessin hallinta, taiteellisen prosessin arviointitaidot, taiteellisen kokonaisuuden ymmärtäminen, teatterin keinot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, esityksen ja portfolion muodostama kokonaisuus. Teatterin tekemisen luovuus ja sen tuoma uskalluksen toteutuminen ja niistä tuleva tekemisen ilo.

Opintojakson arviointi: Arviointiin vaikuttavat kokonaisuuden toimivuus ja oman vastuun kantaminen tässä prosessissa sekä itsearviointi. Opintojakso on joko hyväksytty tai hylätty.

 

Lukiodiplomissa opiskelija antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan. Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio-opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

OPH:n lukiodiplomi-sivut

 

Pidä huolta, 2 op (TO1)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksoon kuuluu vapaaehtoistyötä ja kirjallisen raportin laatiminen. Opiskelijat auttavat erityistä tukea tarvitsevia yksilöitä ja ryhmiä, esimerkiksi vanhuksia, vammaisia ja maahanmuuttajia. Auttamistyön määrä sovitaan tehtävien vaativuuden mukaan. Vapaamuotoisen raportin avulla opiskelijat arvioivat tekemänsä auttamistyön merkitystä ja tavoitteiden toteutumista.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Tutkimustaidot ja akateeminen kirjoittaminen (Research skills), 2 op (TO2)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan luonnontieteellisen datan käsittelyyn ja esittämiseen sekä harjoitellaan ja opitaan viestimään matematiikan kielellä ja matemaattisia merkkejä käyttäen. Opitaan käyttämään ohjelmistoja matemaattisen tekstin ladontaan sekä käyttämään ohjelmistoja havainnollistamaan ongelmia, joihin liittyy kaksi- ja tai/kolmeulotteista geometriaa. Opintojakso suoritetaan englanniksi.

Opintojakson arviointi: Opiskelija laatii opintojaksossa kirjallisia harjoitustöitä ja oppii tutkimustaitoja, jotka valmentavat hyvin IB-ohjelmassa vaadittavien esseiden, kokeellisten töiden sekä tutkimusraporttien tekoon. Numeroarviointi.

Kielet käyttöön, 2 op (Movi.v)

Opintojakson kuvaus: Monikielisen viestinnän verkko-opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijoiden ymmärrystä monikielisyydestä ja omasta roolistaan, vastuustaan ja mahdollisuuksistaan ympäröivässä monikielisessä maailmassa. Opintojakso kehittää opiskelijoiden vuorovaikutusosaamista kulttuurienvälisen viestinnän näkökulmasta ja vahvistaa opiskelijan kansainvälistä osaamista. Opintojakso suoritetaan Teams-ympäristössä 4. ja 5. jaksossa ja siitä saa kielikurssimerkinnän.

Opintojakson arviointi: Opintojakso suoritetaan Teams-ympäristössä 4. ja 5. jaksossa ja siitä saa kielikurssimerkinnän.

Arktiset alueet, 2 op (paikARK)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso perehtyy arktisten alueiden (erityisesti merialueiden) luonnontieteellisiin olosuhteisiin, poliittisiin intresseihin sekä hyödyntämiseen. Arktiset alueet ja niillä tapahtuvat muutokset ovat kiinnostavia esimerkiksi ilmaston muutosten kannalta. Arktisilla merireiteillä on myös oma historiansa ja mielenkiintoinen tulevaisuus. Opintojakso toteutuu fysiikan, biologian ja maantieteen sekä historian ja yhteiskuntaopin yhteistyönä. Lisäksi mukana on koulun ulkopuolelta Ilmatieteen laitoksen merentutkimusosasto, joka osallistui kansainväliseen MOSAiC-hankkeeseen 2019-2020 (https://mosaic-expedition.org/). Hankkeen mittausdatan käsittely on käynnissä ja antaa ajankohtaisia tuloksia arktisten alueiden tilanteesta. Dataa on mahdollista käsitellä ja analysoida opiskelijoiden kanssa. Opintojaksoon tarjolla hajautetusti 8. palkissa toisen opintovuoden kevätlukukauden ajan vuorovuosina luonnontieteiden kokeellisen tutkimuksen opintojakson kanssa.

Opintojakson arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Ilmasto – nyt! Climate – now!, 2 op (paikILM)

Opintojakson kuvaus: Monitietieteellinen ILMASTO-NYT! CLIMATE-NOW! -opintokokonaisuus on neljää eri oppiainetta (maantieto, englanti, psykologia ja filosofia) yhdistävä opintojakso, jolla kartutetaan todellisia tulevaisuuden kansalaistaitoja, kuten kriittisistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä sekä yhteiskunnallisen ja ympäristövaikuttamisen taitoja. Opintojaksolla tarkastellaan ilmastonmuutosta ja kestävää tulevaisuutta koskevaa tietoa monialaisesti. Opinnoissa etsitään hyvän tulevaisuuden rakentamisen elementtejä, esitetään perusteltuja käsityksiä toivottavista muutoksista ja rohkaistutaan toimimaan eettisesti kestävien ratkaisujen puolesta omassa arjessa ja yhteiskunnallisella tasolla. Opintokokonaisuus on monitieteellinen ja opetus toteutetaan englanniksi, jolloin opiskelija saa opinnoistaan myös kielikurssin. Opintojakso tarjotaan 2. ja 3. jaksossa hajautetusti 7. palkissa vuorovuosina Yhdysvaltojen opintokokonaisuuden kanssa.

Opintojakson arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Luonnontieteiden kokeellinen tutkimus, 2 op (paikLABRA)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson tarkoituksena on, että opiskelija tutustuu luonnontieteisiin kokeellisena tieteenä ja vahvistaa osaamistaan koeasetelmien laadinnasta. Opintojaksolla suoritetaan käytännön laboratorio- ja muita kokeita sekä tutkimuksia luonnontieteiden eri osa-alueilta. Lisäksi harjoitellaan tieteellisen raportoinnin peruspiirteitä. Opiskelija voi vaikuttaa opintojaksonsa laajuuteen valitsemalla työmääränsä eri vaihtoehdoista, ja se on tarjolla hajautetusti 8. palkissa toisen opintovuoden kevätlukukauden ajanvuorovuosina Arktiset alueet -opintojakson kanssa.

Opintojakson arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Yhdysvaltojen opintokokonaisuus, 2 op (paikUSA)

Opintojakson kuvaus: Poikkitieteellisellä opintojaksolla tarkastellaan Yhdysvaltojen monia kasvoja maantieteen, yhteiskuntaopin, uskonnon ja kirjallisuuden näkökulmista. Tutuksi tulevat Yhdysvaltojen keskeiset kulttuurimaantieteelliset piirteet, poliittinen järjestelmä, uskontojen kirjo sekä englanninkielisen kulttuurin ikonit. Opintojakso muodostaa laajemman kokonaisuuden yhdessä Yhdysvaltojen historia (HI8) -opintojakson ja englanninkielinen kirjallisuus (ENA10) -opintojakson kanssa, ja sen suorituksesta saa myös kielikurssin. Opintojakso tarjotaan 2. ja 3. jaksossa hajautetusti 7. palkissa vuorovuosina CLIMATE NOW! -opintojakson kanssa.

Opintojakson arviointi: Hyväksytty/hylätty.

 

Muut opintojaksot, 2 op

 

Muualla suoritetut opinnot, 2 op