Siirry sisältöön
Kurssit ja opiskelu

Kurssit ja opiskelu

Opetussuunnitelma (L21-taso)

Opetussuunnitelma (L19- ja L20-tasot)

Oppikirjat (L19- ja L20-tasot)

Kurssikuvaukset (L19- ja L20-tasot)

Pakolliset kurssit

uENA1 Englannin kieli ja maailmani

Kuka olen? Millaisessa maailmassa toimin ja elän? Lukion ensimmäisellä englannin kurssilla tutustutaan englanninkieliseen maailmaan ja kulttuuriin. Kurssilla oppilaat tutustuvat erilaisiin tapoihin olla osana englanninkielistä maailmaa, ja syvennetään kulttuurista ymmärrystä erilaisissa kielellisissä konteksteissa.

uENA2 Ihminen verkostoissa

Miten kommunikoin ja hahmotan itseni suhteessa muihin? Kurssilla opiskelijat oppivat erilaisia itseilmaisun strategioita ja kehittävät omaa ilmaisuvarantoaan. Sosiaalinen media, blogit ja monipuoliset viestintäkanavat toimivat luontevina työkaluina kurssilla.

uENA3 Kulttuuri-ilmiöitä

Mitä kulttuuri on ja mitä se sinulle merkitsee? Englannin 3. kurssilla syvennetään opiskelijoiden ymmärrystä erilaista kulttuurisista ilmiöistä ja tuetaan opiskelijan omaa kiinnostusta kulttuurien moninaisuutta kohtaan. Kurssi voidaan suorittaa perinteisen kokeen ohella myös esim. portfoliona tai yhteistyössä muiden kielien kanssa.

uENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Miten voin vaikuttaa? Yhteiskunnalliseen keskusteluun ja politiikkaan pureutuva kurssi haastaa opiskelijan pohtimaan omaa suhdettaan erilaisiin päivänpolttaviin kysymyksiin ja pyrkii samalla tarjoamaan työkaluja haastaa, kysellä ja ilmaista mielipiteitä englannin kielellä.

uENA5 Tiede ja tulevaisuus

Missä olemme ja mihin olemme menossa? Teknologiset innovaatiot ja tieteen kehitys huimaavat useimpien päätä, ja tällä kurssilla opiskelija harjaantuu teknologian ja digitalisaation maailmassa seikkailuun. Englannin kielen asema tieteen tärkeimpänä kielenä tarjoaa kurssille luontevan kontekstin.

uENA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Mikä minusta tulee isona? Opiskelu, työ ja toimeentulo askarruttavat monen mieltä, ja näihin ilmiöihin liittyvä epävarmuus ja jatkuva muutos tuovat monelle haasteita. Kurssi harjaannuttaa käyttämään englantia työkielenä niin opinnoissa kuin työelämän tilanteissa. Tutustumme myös erilaisiin työssä ja jatko-opinnoissa tarvittaviin tekstilajeihin nuoren oma elämänpiiri huomioon ottaen.

Syventävät kurssit

uENA7 Kestävä elämäntapa

Mitä maailmalle tapahtuu ja mitä minä voin tehdä? Kestävään elämäntapaan keskittyvä kurssi lähestyy ekologista elämäntapaa ja niihin liittyviä suurempia yhteiskunnallisia ja globaaleja ilmiöitä nuorelle helposti avautuvasta näkökulmasta. Kurssi pyrkii haastamaan, lisäämään tietoa pelon sijasta, ja keskittymään siihen mitä jokainen voi tehdä maapallon hyväksi.

uENA8 Viesti ja vaikuta puhuen

Miten ilmaisen itseäni suullisesti? Puhekurssilla opiskelija oppii hallitsemaan erilaisia suullisen kielenkäytön tilanteita englanninkielisestä jutustelusta aina puheiden ja esitelmien pitämiseen. Kurssilla lähes kaikki työskentely on suullista ja pari- ja ryhmätöitä tehdään runsaasti. Kurssin lopuksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Opetushallituksen virallinen suullisen kielitaidon koe.

uENA9 ja uENA11 Lukion englannin kertauskurssi (SYK syventävä)

Miten valmistaudun englannin ylppäreihin? Tällä kurssilla opiskelijalle tarjotaan eväät mahdollisimman hyvään arvosanaan ylioppilaskokeessa. Kurssilla kerrataan lukion aikana opitut keskeiset sanastot, haastavin kielioppi ja lisäksi opiskelijat harjaantuvat sähköisen kokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin. Lisäksi kurssilla harjoitellaan kosolti ylioppilaskokeen esseen kirjoittamista.

uENA10 Kirjallisuuskurssi (SYK soveltava)

Millaista on englanninkielinen kirjallisuus? Kurssi syventyy englanninkielisen maailman kirjallisuuteen, kirjallisuustieteeseen ja muihinkin kulttuuri-ilmiöihin. Kurssilla luetaan laajasti erilaisia tekstejä aina Shakespearesta afrikkalaiseen nykykirjallisuuteen minkä johdosta opiskelija saa laajan yleiskuvan englanninkielisen kirjallisuuden kulttuurisesta merkityksestä.

Pakolliset kurssit

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–6 painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä.

uRAA1, uSAA1, uVEA1 Kieli ja maailmani

Kurssilla kerrataan peruskoulussa opitut keskeiset rakenteet. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät kohdekieliseen elämänpiiriin, arkipäivään ja peruskielenkäyttötarpeisiin.

uRAA2, uSAA2, uVEA2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

uRAA3, uSAA3, uVEA3 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla tutustutaan kohdekieliseen kulttuuriin – musiikkiin, kirjallisuuteen, kuvataiteisiin ja elokuvaan. Kurssiin liittyy vieraita ja vierailuja.

uRAA4, uSAA4, uVEA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Tutustutaan kohdekieliseen mediaan ja poliittisiin ilmiöihin.

uRAA5, uSAA5, uVEA5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla haetaan tietoa eri tieteen- ja tiedonaloista. Tutustutaan erilaisiin tulevaisuudenvisioihin erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta.

uRAA6, uSAA6, uVEA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla tutustutaan kohdekieliseen opiskelu- ja työelämään sekä nuorten työmahdollisuuksiin. Tehdään työhakemuksia ja harjoitellaan työhaastattelutilanteita. Tutustutaan oman kielen antamiin mahdollisuuksiin työelämässä. Kurssille pyritään järjestämään työelämävierailuja.

Syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää opiskeltavaa kieltä eri tarkoituksiin.

uRAA7, uSAA7, uVEA7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

uRAA8, uSAA8, uVEA8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.

Syventävät kurssit (SYK)

A-ranska

uRAA9 Yhteinen maapallomme

Kurssilla tutustutaan kansainvälistyvän maailman ilmiöihin ja ajankohtaisaiheisiin autenttisten materiaalien ja ylioppilastehtävien kautta.

uRAA10 Abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla tehokkaasti kielioppia sekä harjoittelemalla ylioppilastehtävien vastaustekniikkaa.

A-saksa

uSAA9 Yhteiskunta ja ajankohtaiset ilmiöt

Kurssilla syvennetään aiemmin käsiteltyjen aihepiirien teemoja opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Vankennetaan kirjoitustaitoa ja harjaannutaan kuuntelemaan vaativia ajankohtaisia tekstejä. Lisäksi kerrataan keskeisiä kielen rakenteita.

uSAA10 Kertaa ja syvennä

Kurssilla kerrataan monipuolisesti sanastoa ja kielen rakenteita sekä valmistaudutaan saksan kielen ylioppilaskokeeseen.

A-venäjä

uVEA9 Ajankohtaiset ilmiöt

Luetaan erilaisia ajankohtaisia tekstejä, harjoitetaan kuuntelua monipuolisesti, parannetaan keskustelutaitoa. Lisäksi kerrataan keskeisiä kielen rakenteita.

uVEA10 Kertaa ja syvennä

Kurssilla kerrataan monipuolisesti sanastoa ja kielen rakenteita, kirjoitetaan, kuunnellaan. Valmistaudutaan venäjän kielen ylioppilaskokeeseen.

Soveltavat kurssit (SYK)

A-ranska

uRAA11 DELF B1-kurssi

Kurssilla tutustutaan ja valmistaudutaan Ranskan viralliseen DELF-kielikokeeseen. Tasoa B1 suositellaan etenkin lukion 2. vuosikurssin opiskelijoille.

uRAA12 DELF B2-kurssi

Kurssilla tutustutaan ja valmistaudutaan Ranskan viralliseen DELF-kielikokeeseen. Tasoa B2 suositellaan etenkin lukion 3. vuosikurssin opiskelijoille.

A-saksa

uSAA11 Sprachdiplom I

Kurssilla kehitetään valmiuksia suorittaa Saksan valtion virallinen kielitutkinto Sprachdiplom I.

uSAA12 Sprachdiplom II

Kurssilla kehitetään valmiuksia suorittaa Saksan valtion virallinen kielitutkinto Sprachdiplom II.

A-venäjä

uVEA11 Pushkin-koe I, A2–B1

Kehitetään valmiuksia suorittaa Pushkin-instituutin kielikoe tasoa A2–B1.

uVEA12 Pushkin-koe II, B1–B2

Kehitetään valmiuksia suorittaa Pushkin-instituutin kielikoe tasoa B1–B2.

SYK:n A-ranskan, A-saksan ja A-venäjän opiskelusta

A-ranskan, -saksan ja -venäjän oppimäärien opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja tuntee hyvin kohdekielensä kulttuurin ja yhteiskunnan. Tavoitteena on myös, että opiskelija pysyy motivoituneena kieliopinnoissaan.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset vaihtelevat kursseittain. Joillakin kursseilla luetaan kohdekielistä kirjallisuutta. A-ranskan, -saksan ja -venäjän opintoihin kuuluu yleensä lukion toisena vuonna järjestettävä opintomatka.

Syventävät kurssit

uRAB31, uSAB31, uVEB31, uIAB31, uEAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan kielen asemaan maailmassa. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita.

uRAB32, uSAB32, uVEB32, uIAB32, uEAB32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa.

uRAB33, uSAB33, uVEB33, uIAB33, uEAB33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Kurssin aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

uRAB34, uSAB34, uVEB34, uIAB34, uEAB34 Monenlaista elämää

Kurssilla tutustutaan kohdekielisen maailman monimuotoisuuteen ja kielialueen maihin sekä kiinnitetään huomiota kulttuurien eroavuuksiin vuorovaikutuksessa.

uRAB35, uSAB35, uVEB35, uIAB35, uEAB35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja keskustella arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Kurssin aihepiireinä ovat hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet.

uRAB36, uSAB36, uVEB36, uIAB36, uEAB36 Kulttuuri ja mediat

Kurssin aihepiirit liittyvät kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin. Kurssilla harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää sekä syvennetään oman mielipiteen ilmaisemista.

uRAB37, uSAB37, uVEB37, uIAB37, uEAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää sekä syvennetään oman mielipiteen ilmaisemista.

uRAB38, uSAB38, uVEB38, uIAB38, uEAB38 Yhteinen maapallomme

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt sekä luontoon suhtautuminen ja kestävä kehitys omassa ja kohdekielen kulttuurissa.

SYK:n lyhyiden kielten opiskelusta

Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä.

Osaamista kehitetään kaikilla kielen osa-alueilla. Autenttiset tekstit sekä monilukutaito ovat tärkeä osa opetusta. Kurssien aikana harjaannutaan tiedonhankinnassa sekä tekstien tulkitsemisessa ja tuottamisessa. Kursseilla syvennetään myös käsitystä kielitaidosta paitsi sosiaalisena pääomana myös tärkeänä työelämän valttikorttina. Ääntämistä harjoitellaan runsaasti ja kielen rakenteita opetetaan arkipäivän viestintätilanteiden kautta.

Lyhyen kielen opiskelijoille tarjotaan myös mahdollisuuksia osallistua kielimatkoille.

Pakolliset kurssit

Bi1 Elämä ja evoluutio

Kurssi alkaa luonnontieteellisen tutkimuksen ja koeasetelman piirteisiin tutustumisella, minkä jälkeen perehdytään elämän syntyyn sekä eliömaailman ominaisuuksiin ja monimuotoisuuteen. Tutuksi tulevat myös evoluution mekanismit ja ihmislajin kehityshistoria. Lisäksi tutustutaan solujen rakenteeseen ja toiminnan yleispiirteisiin.

Bi2 Ekologia ja ympäristö

Kurssilla tutustutaan ekologiseen tutkimukseen. Käsitellään eliöiden levinneisyyteen ja runsauteen vaikuttavia tekijöitä sekä eliöiden ja niiden ympäristön välisiä vuorovaikutussuhteita. Lisäksi perehdytään erilaisiin biokemiallisiin kiertoihin, niiden häiriöihin ja muihin ympäristöongelmiin. Ympäristöongelmien kohdalla erotellaan syitä ja seurauksia sekä pohditaan ratkaisuja.

Syventävät kurssit

Bi3 Solu ja perinnöllisyys

Kurssilla perehdytään solujen rakenteen ja toiminnan yksityiskohtiin ja aineenvaihdunnan reaktioihin. Lisäksi käsitellään solunjakautumista ja perinnöllisyyden mekanismeja sekä tutustutaan mutaatioiden vaikutuksiin niin molekyylitasolla kuin sukulinjoissakin. Ennen kurssin aloittamista pitää Bi1-kurssi olla suoritettuna.

Bi4 Ihmisen biologia

Kurssilla tutustutaan ihmisen anatomiaan sekä elimistön rakenteeseen ja toimintaan. Syövän synty, elimistöjen vuorovaikutus ja aistien toimintaperiaatteet tulevat myös tutuiksi. Lopuksi perehdytään lisääntymiseen ja yksilönkehitykseen ja niitä ohjaaviin tekijöihin. Elimistöjen toiminta kytkeytyy solujen toimintaan, joten Bi3-kurssi on hyvä olla suoritettuna ennen kurssia.

Bi5 Biologian sovellukset

Kurssi aluksi tutustutaan mikrobien rakenteeseen ja lisääntymiseen. Tästä siirrytään mikrobien hyödyntämiseen geenitekniikassa sekä muihin geenitekniikan menetelmiin. Tutuiksi tulevat myös erilaiset jalostuksen menetelmät, biotekniikan ja nanolääketieteen mahdollisuudet sekä jo olemassa olevat sovellukset. Ennen kurssin aloittamista pitää Bi3-kurssi olla suoritettuna.

Bi6 Kertauskurssi (SYK syventävä)

Kurssi on tarkoitettu vain biologian ylioppilaskokeisiin valmistautuville opiskelijoille. Kurssilla kerrataan vaativia ja toivottuja biologian aiheita. Harjoitellaan aineistojen käsittelyä, erityisen vaikeita kysymyksiä sekä useaa biologian osa-aluetta yhdisteleviin kysymyksiin vastaamista ja vastaustekniikkaa ylipäätään.

Pakolliset kurssit

uET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu

Kurssilla tarkastellaan oman identiteetin rakentumista eri lähtökohdista ja kasvuolosuhteista. Mikä on minun hyvä elämäni ja pyrkimykseni hyvinvointiin? Minkälaisia erilaisia identiteettikäsityksiä on ja mikä on niiden merkitys elämänhallinnan kannalta?

uET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä

Aiheina ovat yhteisöllisyyden merkitys ja yhteiskunnan kriittinen ja rakentava tarkastelu. Mitkä ovat ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisen globaalin maailman edellytykset? Minkälainen taloudellinen ja poliittinen valta on Suomessa ja maailmalla?

Syventävät kurssit

uET3 Yksilö ja yhteisö

Kurssilla käsitellään eri kulttuurien merkitystä ihmisyydelle ja kulttuurien yhdenvertaista kohtelua. Lisäksi pohditaan kulttuuriperintöjen merkitystä identiteetille ja omalle elämänkatsomukselle. Aiheina ovat myös etnisyys, rasismi ja syrjinnän historia sekä vihapuheen tunnistaminen ja sananvapauden vastuullinen käyttö.

uET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina

Kurssi johdattelee syvälliseen ymmärrykseen evoluutiosta, universaaleista eettisistä järjestelmistä, Euroopan uuden ajan murroksesta sekä valistuksen ajasta. Kurssilla pohditaan modernin tieteen, taiteen ja markkinantalouden merkitystä identiteetille ja elämänkatsomukselle.

uET5 Katsomusten maailma

Kurssilla kehitetään kykyä ymmärtää ja tulkita uskonnollisia ja uskonnottomia elämänkatsomuksia. Lisäksi tutkitaan, kuinka nämä suuret tarinat ovat historiallisesti rakentuneet ja muuttuvat aikojen kuluessa.

uET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus

Kurssilla tutkitaan tulevaisuuden tutkimuksen uusia innovatiivisia haasteita ja pohditaan, kuinka tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa arvoilla, teoilla ja valinnoilla. Mikä on teknologian ja eri tieteenalojen vaikutus yhteiskuntiin? Lisäksi pohditaan utopioiden ja dystopioiden  merkitystä ajankohtaisissa ja tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Pakolliset kurssit

uUE1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

Kurssi on johdanto uskontoon ilmiönä sekä oppiaineena. Kurssilla tutustutaan uskonnollisiin ilmiöihin ja Lähi-idän uskontoihin.

uUE2  Maailmanlaajuinen kristinusko

Kurssi keskittyy kristinuskon kehitykseen ja nykytilaan maailmanlaajuisena uskontona. Se tutkii kristinuskon historiallisia kehityslinjoja mutta tutustuu myös siihen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin ja niiden taustoihin.

Syventävät kurssit

uUE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssilla perehdytään idän uskontoihin ja niiden levinneisyyteen ja vaikutuksiin länsimaissa. Lisäksi tutustutaan luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin ja niiden vaikutuksiin länsimaissa.

uUE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa 

Kurssi tarkastelee uskontoa suomalaisessa yhteiskunnassa ja keskittyy erityisesti kulttuurin ja uskonnon väliseen vuoropuheluun.

uUE5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa 

Kurssilla tutustutaan uskonnon tutkimukseen sekä sen vaikutuksiin taiteessa ja populaarikulttuurissa.

uUE6 Uskonnot ja media

Kurssilla tutustutaan uskontojen viestintään sekä uskontojen esiintymiseen mediassa.

Uskonnon kotisivut

Pakolliset kurssit

uFI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun

Kurssilla tutustutaan filosofian eri osa-alueisiin ja filosofisen ajattelun historialliseen kehitykseen. Tarkastellaan filosofian merkitystä eri tieteenalojen kehitykseen ja sen välttämättömään päiväkohtaiseen merkitykseen. Opitaan soveltamaan filosofiaa kaikkiin elämänalojen ilmentymisiin, kuten tieteisiin, taiteisiin, politiikkaan ja yhteiskuntien rakenteisiin. Osataan erottaa arkitieto, informaatio, tieteellinen ja pseudotieteellinen tieto toisistaan. Pätevän argumentaation logiikka.

uFI2 Etiikka

Kyseessä ovat hyvän elämän perusteet. Sovelletaan eettistä argumentaatiota yksilöä, yhteiskuntaa ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin. Tutkitaan filosofisia teorioita elämän hyvyydestä, merkityksellisyydestä ja ihmissuhteista sekä elämänvalinnoista.

Syventävät kurssit

uFI3 Yhteiskuntafilosofia

Minkälainen on hyvä yhteiskunta, jossa haluaisit elää? Miten yhteiskuntajärjestys oikeutetaan ja mitä yhteiskuntasopimukset ovat? Mitä ovat vallan, vapauden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden eri muodot? Mikä on kansalaisoikeuksien, oikeusvaltion, demokratian ja yhteisöllisyyden merkitys yhteiskunnallisina arvoina?

uFI4 Tieto, tiede ja todellisuus

Miten tosiasiaväittämät perustellaan ja mitä totuusteoriat ovat. Mikä on havaintojen, tiedon ja tieteellisten teorioiden suhde totuuteen. Mitkä ovat pätevän tiedon kriteerit ja tiedon mahdollisuudet ja rajat. Miten selittäminen, ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta perustellaan eri tieteissä.

Filosofian kotisivut

Pakollinen kurssi

uFY1 Fysiikka luonnontieteenä

Fysiikan ensimmäinen kurssi on kaikille yhteinen pakollinen kurssi. Kurssilla kerrataan fysiikan perusasioita kuten suure- ja yksikköjärjestelmä, mittaaminen ja mittaustulosten esittäminen. Kurssilla käsitellään myös liikkeen kuvaamista ja liikkeen muutoksen syitä sekä maailmankaikkeuden rakenteita. Kurssiin kuuluu pienissä ryhmissä tehty kokeellinen tutkimus, joka esitellään muille kurssilaisille suullisesti.

Syventävät kurssit

uFY2 Lämpö

Nimensä mukaisesti kurssilla käsitellään lämpöön liittyviä suureita ja ilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja lämpöenergian siirtymistä. Lämpövoimakoneiden kiertoprosessien yhteydessä tarvitaan myös mekaanista työtä, joten kurssilla perehdytään myös mekaaniseen energiaan, työhön ja tehoon.

uFY3 Sähkö

Kurssilla käsitellään sähköstatiikkaa eli sähköistä vuorovaikutusta ja sähkökenttää sekä tasavirtapiirejä. Kurssiin kuuluu kirjallisesti raportoitava kokeellinen tutkimus.

uFY4 Voima ja liike

Kurssilla käsitellään suoraviivaiseen etenemiseen liittyviä ilmiöitä, erilaisia vuorovaikutuksia ja niihin liittyviä voimia sekä momenttia ja kappaleiden tasapainoa. Uusia periaatteita ovat mm. impulssiperiaate ja liikemäärän säilyminen.

uFY5 Jaksollinen liike ja aalto

Kurssilla käsitellään toistuvia, jaksollisia ilmiöitä, kuten pyörimistä, kiertoliikettä tähden tai planeetan ympäri ja värähtelyä. Värähtelystä siirrytään väliaineessa eteneviin aaltoihin eli mekaanisiin aaltoihin, joiden yhteydessä käsitellään aaltoliikkeen perusilmiöitä. Kurssiin kuuluu kirjallisesti raportoitava kokeellinen kotitehtävä.

uFY6 Sähkömagnetismi

Kurssi alkaa magneettisilla ilmiöillä, minkä jälkeen siirrytään induktioilmiöön. Lopuksi käsitellään sähkömagneettisia aaltoja eli esimerkiksi näkyvää valoa sekä radioaaltoja.

uFY7 Aine ja säteily

Kurssilla edetään 1800-luvun lopun klassisesta fysiikasta 1900-luvun moderniin fysiikkaan ja jopa nykyfysiikkaan. Kurssilla tutustutaan ilmiöihin, jotka johtivat kvanttimekaniikan kehittymiseen. Keskeisiin aiheisiin kuuluvat myös ydinfysiikka ja radioaktiivisuus. Kurssiin kuuluu posteriesitelmä tai muu vastaava työ.

uFY8 Fysiikan työkurssi

Kurssi voidaan suorittaa jo kurssien FY1-FY3 jälkeen lukion toisena vuonna, mutta suositellaan jätettäväksi kolmannelle vuodelle, jolloin luettuna ovat ainakin FY1-FY6.

uFY9 Fysiikan kokonaiskuvakurssi 

Kurssille voi tulla kertaamaan vain muutamiakin fysiikan kursseja. Kurssi suositellaan suoritettavaksi mahdollisuuksien mukaan juuri ennen fysiikan ainereaalikokeeseen osallistumista ja pääsykokeisiin valmentautumista.

uSoGF Geofysiikka (soveltava)

Kurssille suositellaan pohjatiedoiksi FY1:stä (Fysiikka luonnontieteenä) ja GE1:stä (luonnonmaantieto).

Kurssitarjottimella suoritusjärjestys on FY1-FY2-FY4-FY5-FY3-FY6-FY7.

Aurinkosähkön tuotanto

Pakolliset kurssit

uHI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa ja ihmisen historian keskeisissä käännekohdissa. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallisten ja taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan.

uHI2 Kansainväliset suhteet

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten taloudellisten ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Kurssilla syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.

uHI3 Itsenäisen Suomen historia

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.

Syventävät kurssit

uHI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.

uHI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi

Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan ja talouden lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

uHI6 Maailman kulttuurit kohtaavat

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.

uHI7 Antiikin Rooman kulttuurihistoria (SYK syventävä)

Tällä kurssilla syvennytään antiikin Rooman ihmeisiin kuten arkkitehtuuriin, kirjallisuuteen, arkipäivän elämään, taiteeseen ja mytologiaan. Opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua antiikin ihmisen ja oman aikamme ihmisen ajattelun yhteisiin periaatteisiin. Kurssiin voi sisältyä opintomatka Roomaan.

uHI8 Yhdysvaltain historia (SYK syventävä)

Kurssilla pyritään perehtymään USA:n historian merkittävimpiin käänteisiin. Yhdysvaltalaisuusteen liittyvät vahvana myytit, mm. lännen valloitus sekä käsitykset riippumattomuudesta, vapaudesta ja demokratiasta. Kaikella tällä on ollut suuri vaikutus yhdysvaltalaiseen kulttuuriin ja persoonallisuuteen. Sotilaalliseksi ja teolliseksi maailmanvallaksi kehittynyt Yhdysvallat koki taloudessaan, kulttuurissaan ja yhteiskuntaelämässään usein suuria ja nopeita muutoksia. Kurssilla keskustellaan, mitä nämä muutokset olivat ja mihin ne perustuivat.

uHI9 Venäjän ja Neuvostoliiton historia

Kurssi tarkastelee Venäjän alueen historiaa 800-luvulta 2000-luvun alkuun. Kurssin painopistealueita ovat ortodoksisuuden leviäminen ja Venäjän valtion synty, keisarikunnan laajeneminen ja lopulta luhistuminen vuonna 1917 sekä uuden Venäjän asema ja kehittyminen kylmän sodan jälkeen. Kurssi pyrkii omalta osaltaan lisäämään Venäjän historian tuntemusta ja hahmottamaan venäläistä identiteetin syntyä ja luonnetta.

uHI10 Lähialueiden historian opintoretki

Kurssi suoritetaan opintoretkenä, joka suuntautuu Suomen lähialueille, esimerkiksi Venäjälle, Baltiaan tai yleensä Itämeren alueelle. Matkan tieteellisestä annista vastaa opintomatkan kohteen historian ja kulttuurin asiantuntija.

uHI11 Maailmanpolitiikka

Kurssilla perehdytään ajankohtaisiin maailmanpoliittisiin tapahtumiin ja ilmiöihin. Maailmanpolitiikan opiskelussa tarkastelun aiheena on politiikka, joka on kansainvälistä tai maailmanlaajuista. Teemoina ovat rauhan- ja konfliktin tutkimus, globaali poliittinen talous ja valtioiden ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

Pakollinen kurssi

uKE1 Kemiaa kaikkialla

Kurssilla syvennetään käsitystä atomin rakenteesta ja vankistetaan taitoa käyttää jaksollista järjestelmää. Lisäksi tutustutaan erotusmenetelmiin sekä erilaisten aineiden rakenteisiin sidostasolla ja pyritään tämän avulla selittämään aineiden erilaisia ominaisuuksia.

Syventävät kurssit

uKE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin orgaanisiin yhdisteisiin sekä kemian laskennalliseen puoleen. Lisäksi harjoitellaan tietotekniikan hyödyntämistä muun muassa molekyylimallinnuksessa.

uKE3 Reaktiot ja energia

Kurssilla tutustutaan erilaisiin orgaanisiin ja epäorgaanisiin reaktioihin sekä reaktioihin liittyviin energiamuutoksiin. Lisäksi harjoitellaan reaktioyhtälöiden kirjoittamista tietotekniikan avulla sekä laskennallisella puolella muun muassa stoikiometrisiä ja kaasulaskuja.

uKE4 Materiaalit ja teknologia

Kurssilla käsitellään sähkökemian sovelluksia elektrolyysiä ja sähköparia sekä sähkökemian laskennallista puolta. Lisäksi tutustutaan erilaisiin materiaaleihin. Kurssilla suunnitellaan oma tutkimus.

uKE5 Reaktiot ja tasapaino

Kurssilla käsitellään reaktionopeutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä tutkitaan erilaisia tasapainoreaktioita, kuten happo-emästasapainoa ja opitaan, mikä merkitys tasapainoreaktioilla on teollisuuden ja elämän kannalta. Lisäksi harjoitellaan tasapainoon sekä protolyytteihin liittyviä laskuja ja kuvaajien piirtämistä ja tutkimista tietotekniikan avulla.

uKE6 Kemian kokonaiskuva (SYK syventävä)

Kurssilla kerrataan kemian ydinasioita, vankistetaan laskutaitoa ja tietokoneen käyttötaitoa. Kurssista annetaan suoritusmerkintä.

uKE7 Kemian työkurssi (SYK syventävä)

Kurssilla syvennetään kemian osaamista laboratoriotutkimusten kautta. Tutkimukset voivat sisältää sekä epäorgaanisia että orgaanisia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia analyysejä, aineiden synteesejä ja kemiallisia määrityksiä. Koko kurssin voi suorittaa myös keskittymällä omaan projektiluonteiseen kemian alan tutkimukseen. Kemian tutkimukseen voidaan perehtyä korkeakouluun tai tutkimuslaitokseen tehtävällä vierailulla tai työskentelemällä teollisuus- tai tutkimuslaitoksen laboratoriossa.

uKE8 Biokemia (SYK syventävä)

Kurssi antaa luonnontieteellistä perustietoutta meitä ympäröivän elollisen luonnon olemuksesta ja ihmisestä sen osana. Kurssilla selvitetään biologisten ilmiöiden kemiallista taustaa kokeellisten menetelmien ja laboratoriotyöskentelyn kautta.

Pakolliset kurssit

uKU1 Kuvat ja kulttuurit

Kuvataiteen ensimmäinen pakollinen kurssi Kuvat ja kulttuurit johdattaa monilla teemoilla ja kuvatekniikoilla taiteen maailmaan. Tutkimme itseämme kuvantekijöinä ja –katselijoina. Sattuma, havainnot ja sisäiset mielikuvat saavat visuaalisen muodon. Piirrämme eri välineillä lyijykynästä piirrosohjelmiin, maalaamme, rakennamme ja muovailemme savea. Oma kuvakulttuuri peilautuu media- ja taidemaailmaan.

uKU2 Rakennetut ja muotoillut ympäristöt

Kuvataiteen toinen pakollinen kurssi Rakennetut ja muotoillut ympäristöt avaavat ympäristökokemuksia henkilökohtaisella tasolla ja laajenee käsittelemään arkkitehtuuria, muotoilua ja ympäristötaidetta. Piirtäminen, kolmiulotteinen suunnittelu ja materiaaliestetiikka ovat pohjana töille, joissa pohditaan kauneutta, käyttökelpoisuutta ja kestävyyttä. Kurssin materiaaleissa korostuu kestävä kehitys.

Syventävät kurssit

uKU3 Osallisena mediassa 

Kuvataiteen syventävä kurssi kolme Osallisena mediassa paneutuu kuvaan viestinnän välineenä. Tutkimme merkkejä, logoja ja symboleja ja teemme ilmaisuvoimaista graafista suunnittelua käsin ja/tai tietokoneilla. Tutustumme kuvan historiaan erilaisten tekniikoiden ja materiaalien kautta maaväripigmenteistä fotogrammiin, tusseista digitaaliseen valokuvaan. Kuvan konteksti määrittää myös sen sisältöä.

uKU4 Taiteen maailmat

Kuvataiteen syventävä kurssi neljä Taiteen maailmat törmäyttää taiteen, tyylin ja kuvakulttuurin historiaa tähän päivään. Kurssilla tutkitaan erilaisia visuaalisia ilmiöitä ja rakennetaan omia tulkintoja sekä perinteisillä kuvatekniikoilla että nykytaiteen keinoin. Piirtäminen havainnosta laajenee valokuvaamiseen ja kolmiulotteiseen muotoiluun. Tutkimme kaupunkitilaa, esimerkiksi Senaatintoria tai Eduskuntataloa, historiallisia viittauksia ja merkityksiä hakien.

Pakolliset kurssit

uLI1 Energiaa liikunnasta

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntamuodoissa ja -lajeissa.

uLI2 Aktiivinen elämäntapa

Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto.

Syventävät kurssit

uLI3 Terveyttä liikkuen

 

uLI4 Yhdessä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Kurssin sisältönä vanhojenpäivän tanssien harjoittelu ja esitykset.

uLI5 Hyvinvointia liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta.

uLI6 Joukkuepelikurssi (SYK syventävä)

Virkisty yhdessä pelaamalla. Kurssilla harjoitellaan muun muassa lentopallon lajitaitoja. Ystävyysturnaukset lähikoulujen kanssa kasvattavat myös opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta.

uLI7 Talviliikunta (SYK syventävä)

Kurssin tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoille monipuolinen talviliikuntalajien harrastaminen. Kurssin sisältöön kuuluvia lajeja ovat esim. lautailu, laskettelu, hiihto, luistelu, jääkiekko. Kurssi huipentuu yhteisellä retkellä laskettelukohteeseen joko kotimaassa tai ulkomailla.

uLI8 Uudet liikuntalajit (SYK soveltava)

Kurssin tavoitteena on tutustua uusiin liikuntalajeihin. Sisältö suunnitellaan yhdessä  opiskelijoiden kanssa. Kurssiin voi sisältyä esimerkiksi seikkailuretki metsässä yöpyen tai viikonloppu urheiluopistolla.

uLD1 Kotitalouden lukiodiplomi

uLD2 Kuvataiteen lukiodiplomi

uLD3 Käsityön lukiodiplomi

uLD4 Liikunnan lukiodiplomi

uLD5 Median lukiodiplomi

uLD6 Musiikin lukiodiplomi

uLD7 Tanssin lukiodiplomi

uLD8 Teatterin lukiodiplomi

Lukiodiplomissa opiskelija antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan. Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio-opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

OPH:n lukiodiplomi-sivut

 

Pakolliset kurssit

uMAY1 Luvut ja lukujonot

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta, funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa, logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys sekä geometrinen jono ja summa. 

uMAB2 Lausekkeet ja yhtälöt

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen, toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. 

uMAB3 Geometria

Kurssin keskeistä sisältöä ovat kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen sekä geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa. 

uMAB4 Matemaattisia malleja

Kurssin keskeistä sisältöä ovat lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen, eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla ja lukujonot matemaattisina malleina. 

uMAB5 Tilastot ja todennäköisyys

Kurssin keskeistä sisältöä ovat diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, regression ja korrelaation käsitteet, havainto ja poikkeava havainto, ennusteiden tekeminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden käsite laskulakeineen ja niitä havainnollistavien mallien käyttö. 

uMAB6 Talousmatematiikka

Kurssin keskeistä sisältöä ovat indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia sekä taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla. 

Syventävät kurssit

uMAB7 Matemaattinen analyysi

Kurssin keskeistä sisältöä ovat graafisia ja numeerisia menetelmiä, polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen, polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä. 

uMAB8 Tilastot ja todennäköisyys II

Kurssin keskeistä sisältöä ovat normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet, toistokoe, binomijakauma ja luottamusvälin käsite.

uMAB8 Kertauskurssi (SYK syventävä) 

Kurssilla kerrataan lukion lyhyen matematiikan kursseja ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. 

Pakolliset kurssit

Ge1: Maailma muutoksessa

Kurssilla tutustutaan luonnonilmiöihin ja niiden asettamiin ihmiskunnan haasteisiin. Lisäksi keskitytään ihmisen toimintaan ja ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta kumpuaviin riskeihin eri puolilla maailmaa. Lopuksi tutustutaan ihmiskunnan kehityksen mittaamisen välineisiin ja aletaan rakentamaan käsitystä maailman eri alueiden kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Syventävät kurssit

Ge2: Sininen planeetta

Kurssilla perehdytään luonnonmaantieteellisiin ilmiöihin ja vyöhykkeisiin. Tutustutaan planetaarisiin ilmiöihin, maisemaa muokkaaviin tekijöihin sekä ilma- ja vesikehien kiertoihin.

Ge3: Yhteinen maailma

Kurssilla tutustutaan useisiin ihmismaantieteen osa-alueisiin. Perehdytään maailman eri alueiden kulttuurisiin piirteisiin, väestönkehitykseen ja luonnonvarojen hyödyntämiseen. Lisäksi tutustutaan keskusten ja periferioiden vuorovaikutukseen, kaupunkien kehittymiseen ja niiden maankäyttöä ohjaaviin tekijöihin.

Ge4: Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

Kurssilla hankitaan taitoja etsiä, käsitellä, analysoida ja esittää maantieteellistä tietoa. Kurssilla laaditaan paikallisen, alueellisen tai globaalin tarkastelutason tutkielma. Ennen kurssin aloittamista Ge1-3-kurssit pitää olla suoritettuina.

Ge5: Kertauskurssi (SYK syventävä)

Kurssi on tarkoitettu vain maantieteen ylioppilaskokeisiin valmistautuville opiskelijoille. Kurssilla kerrataan vaativia ja toivottuja maantieteen aiheita. Harjoitellaan aineistojen käsittelyä, erityisen vaikeita kysymyksiä sekä useaa maantieteen osa-aluetta yhdisteleviin kysymyksiin vastaamista ja vastaustekniikkaa ylipäätään.

Pakolliset kurssit

uOP1 Minä opiskelijana

OP1-kurssilla tutustutaan lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon. Kurssin tavoitteena on myös tukea lukiolaisen itsetuntemuksen vahvistumista ja pohtia omien valintojen vaikutuksia sekä orientoitua lukion jälkeisten suunnitelmien tekemiseen.

uOP2 Jatko-opinnot ja työelämä

OP2-kurssilla jatketaan OP1-kurssin aihepiireihin syventymistä. Kurssin keskeisinä teemoina ovat jatko-opinnot sekä työelämätaidot. Kurssilla tehdään mahdollisuuksien mukaan projektityö yritykselle sekä käydään tutustumassa eri työpaikkoihin. Myös oppitunneille kutsutaan vierailijoita sekä työ- että opiskeluelämästä.

Pakolliset kurssit

uMU1 Musiikki ja minä

Kurssilla syvennetään omaa musiikkisuhdetta ja tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen ovat kurssin keskeisiä työtapoja. Kurssi pyrkii tarjoamaan mielekkäitä musiikillisia tehtäviä huomioon ottaen opiskelijoiden erilaiset musiikilliset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet. Kurssilla esitellään myös uusia työkaluja musiikin opiskelun avuksi. Mahdollisuuksien mukaan kurssiin sisältyy konserttikäynti tai tutustumista muihin taide- ja kulttuuripalveluihin.

uMU2 Moniääninen Suomi

Kurssilla opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Kurssilla tutkitaan erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja pyritään ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Suomalaisen kulttuurin tuntemusta syvennetään käytännön musisoinnin avulla. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen ovat kurssin keskeisiä työtapoja. Mahdollisuuksien mukaan konserttikäynti tai tutustumista muihin taide- ja kulttuuripalveluihin.

Syventävät kurssit

uMU3 Ovet auki musiikille

uMU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa

uMU5 Orkesteri (SYK soveltava)

uMU6 Kuoro (SYK soveltava)

Pakolliset kurssit

uUO1 Uskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam

Uskonto on vaikuttanut ja vaikuttaa yhä edelleen kulttuuriin, polittiikkaan ja jopa jokapäiväiseen elämäämme. Uskontojen ja niiden kulttuurivaikutusten tuntemus on yhä tärkeämpää globalisoituvassa maailmassa. Kurssilla tutustutaan Lähi-idän kolmen monoteistisen uskonnon, juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon syntyyn, keskeisiin piirteisiin ja keskinäisiin suhteisiin, niiden pyhiin kirjoihin ja vaikutukseen kulttuuriin ja arkeen. Kristinuskon osalta perehdymme siihen miten kirkko levisi, kehittyi ja jakaantui. Pohdimme myös nykyajan uskonnollisuutta, maallistumista, uskonnottomuutta ja katsomusten merkitystä tämän päivän arjessa.

uUO2 Ortodoksisuus maailmassa

Oman uskonnollisen taustan tuntemus on tärkeä osaa ihmisen identiteettiä. Kurssilla tutustumme ortodoksisen kirkon elämään eri puolilla maailmaa ja Suomen ortodoksisen kirkon tilanteeseen ennen ja nyt sekä eri kirkkojen yhteistyö- ja ykseyspyrkimyksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Pohdimme ortodoksisuuden merkitystä ihmisen elämänkaaren kannalta, ortodoksista tapakulttuuria ja sen asemaa nykyajan ihmisen elämässä. Perehdymme ortodoksisen kirkon keskeiseen opetukseen ja siitä nousevaan eettiseen ajatteluun.

Syventävät kurssit

uUO3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

uUO4 Oskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

uUO5 Taide ortodoksisuudessa ja muissa uskonnoissa

uUO6 Ortodoksisuus ja uskonnot mediassa

SYK:n matematiikan kurssitarjonnan erityispiirteitä

Lukion toisen vuosikurssin opiskelijan on mahdollista opiskella kaksi valtakunnallisen opsin mukaista kurssia englanniksi saaden tästä kielikurssin. Lisäksi koulukohtaisia syventäviä kursseja on viisi (MAA14MAA18). Oppimisen tueksi on järjestetty kerran viikossa ns. “läksyparkki”, jossa päivystävä opettaja auttaa kotitehtävissä. Laaja, erityisesti Aalto-yliopistossa opiskeleva alumniverkosto mahdollistaa monipuolisen yhteistyön yliopistomaailmaan. Tästä esimerkkinä kolme kertaa järjestetty web ja digitaalinen maailma -kurssi, sekä kahtena vuonna opiskelijoiden osallistuminen vapaaehtoiseksi maailman suurimpaan Hackathon tapahtumaan Junctioniin 

Oppimäärän vaihtaminen: Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi seuraavasti: MAA2 → MAB2, MAA3 → MAB3, MAA6 → MAB7 ja MAA8 → MAB4 ja MAA10 → MAB5 ja MAA15 -> MAB6.

Tavoitteenamme on, että opiskelija

  • oppii säännöllisen työnteon merkityksen ja on aktiivinen oppija
  • ei pelkää haastaa itseään, eikä välttele epäonnistumisia
  • uskoo omiin kykyihinsä ja haluaa asettaa itselleen sopivia tavoitteita
  • kokee onnistumisia ja iloa opinnoissaan
  • saa tukea ja rohkaisua opiskelun aikana.

Pakolliset kurssit

uMAY1 Luvut ja lukujonot

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta, funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa, logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys, geometrinen jono ja summa. 

uMAA2 Polynomifunktiot ja -yhtälöt

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat polynomien tulo- ja  binomikaavat, toisen asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin, polynomifunktio, polynomiyhtälöitä ja polynomiepäyhtälön ratkaiseminen. 

uMAA3 Geometria

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria, kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. 

uMAA4 Vektorit

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat vektoreiden perusominaisuudet, vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla, koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo, yhtälöryhmän ratkaiseminen sekä suorat ja tasot avaruudessa.

uMAA5 Analyyttinen geometria

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen sekä pisteen etäisyys suorasta. 

uMAA6 Derivaatta

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen, polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. 

uMAA7 Trigonometriset funktiot

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat suunnattu kulma ja radiaani, trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, yhdistetyn funktion derivaatta ja trigonometristen funktioiden derivaatat. 

uMAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat potenssien laskusäännöt, juurifunktiot ja –yhtälöt, eksponenttifunktiot ja –yhtälöt, logaritmifunktiot ja –yhtälöt, juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat. 

uMAA9 Integraalilaskenta

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat integraalifunktio, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali, pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. MAA9e kurssi on sisällöiltään sama, mutta se opetetaan englanniksi. Kurssista saa kielikurssin. 

uMAA10 Todennäköisyys ja tilastot

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma, jakauman tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskreetin jakauman odotusarvo sekä normaalijakauma. 

 Syventävät kurssit

uMAA11 Lukuteoria ja todistaminen

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat konnektiivit ja totuusarvot, geometrinen todistaminen, suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, induktiotodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut ja Eratostheneen seula, aritmetiikan peruslause, kokonaislukujen kongruenssi. 

uMAA12 Algoritmit matematiikassa

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö, Newton-Cotes-kaavat: suorakaidesääntö, puolisuunnikassääntö ja Simpsonin sääntöMAA12e kurssi on sisällöiltään sama, mutta se opetetaan englanniksi. Kurssista saa kielikurssin. 

uMAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia, käänteisfunktio, kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta, funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä, epäoleelliset integraalit, lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden summa. 

uMAA14 Kertauskurssi (SYK syventävä)

Kurssilla kerrataan lukion pitkän matematiikan kursseja ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. 

uMAA15 Talousmatematiikka (SYK syventävä)

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia, taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja. Kurssin aikana käytetään runsaasti taulukkolaskentaa apuvälineenä. 

uMAA16 Avaruusgeometria (SYK syventävä)

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat tason yhtälö, ristitulo, avaruuskappaleet. Kurssilla kerrataan oleellisilta osin kurssien MAA3 ja MAA4 sisällöt, sekä syvennetään näiden aiheiden hallintaa. Kurssilla Geogebra ja eritysesti sen 3D-ominaisuudet tulevat tutuiksi. 

uMAA17 Tilastotiede (SYK syventävä)  (MAA17=MAB8)

Kurssin keskeisinä sisältöinä ovat, normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet, toistokoe, binomijakauma ja luottamusvälin käsite. Kurssi on sama kuin lyhyen matematiikan tilastot ja todennäköisyys II. Kurssin osasuoritukseksi voidaan sopia jokin laajempi tilastollinen tutkimus. 

uMAA18 Ohjemointi (SYK syventävä)

Kurssin keskeisinä sisältöinä ovat proseduraalinen ohjelmointi sekä olio-ohjelmoinnin perusteet. 

Pakollinen kurssi

uPS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

Psykologian pakollisella kurssilla tutustutaan ihmisen psyykkiseen toimintaan. Tavoitteena on on kartoittaa perustietoja psykologian eri osa-alueista, tutustua psykologisen tutkimuksen erityispiirteisiin sekä oppimisen psykologiaan ja soveltaa psykologista osaamista omaan elämään.

Syventävät kurssit

uPS2 Kehittyvä ihminen

Kurssilla tutustutaann yksilön psyykkisen kehityksen perustana oleviin psykologisiin, biologisiin ja sosiaalisiin tekijöihin kehityspsykologian keskeisten teorioiden valossa.

uPS3 Tietoa käsittelevä ihminen

Kurssilla käsitellään kognitiivisen psykologian perusprosesseja. Keskiössä ovat aivot ja se, miten ihminen hankkii, muokkaa ja tallettaa tietoa.

uPS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Kurssilla tutustutaan psyykkisen hyvinvoinnin ja tunne-elämän tasapainon kannalta olennaiseen tutkimustietoon. Käsiteltäviä aiheita ovat hyvinvointiin liittyvä stressi, vireystilan säätely sekä mielenterveys.

uPS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Kurssilla tutustuaan persoonallisuuspsykologisiin teorioihin sekä sosiaalipsykologian tutkimuksiin.

uPS6 Psykologian abikurssi (SYK syventävä)

Kurssilla valmistaudutaan psykologian ainereaaliin. Kurssilla kerrataan opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan analysoimaan aineistoja sekä hiotaan vastaustekniikkaa.

Psykologian kotisivut

uÄIB1 Tekstit ja vuorovaikutus

Käsitys kielestä, teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Opiskelijan monilukutaito ja kyky toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyy. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa viestintäympäristöissä. Hän osaa käyttää luontevasti ja monipuolisesti suomen kielen keskeisiä rakenteita.

uÄIB2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Käsitys suomen kielen rakenteesta, kielen vaihtelusta ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.

 

Syventävät kurssit

uTI1 Teatteri-ilmaisu 1 (SYK syventävä)

Kurssilla perehdytään teatteriproduktion (näytteleminen, ohjaus, lavastus, puvustus, maskeeraus, musiikki ja koreografia) eri osa-alueiden toteuttamiseen. Tavoitteena on tehdä yhteinen näytelmä, jossa lukiolaiset ohjaavat kahdeksasluokkalaisia toteuttamaan edellä olevat osa-alueet (erityisesti näytteleminen kahdessa eri roolijaossa) ja jossa neljäsluokkalaiset näyttelevät. Näytelmän esitykset ovat yhteisöllinen ja riemukas joulujuhla koko koululle. Näytelminä ovat olleet mm. Prinsessa Ruusunen, Tuhkimo, Kaunotar ja peto, Tinasotilas, Milja, Pieni merenneito ja Keisarin uudet vaatteet.

uTI2 Teatteri-ilmaisu 2 (SYK syventävä)

Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa ja teatterin eri osa-alueiden toteuttamista kaikissa joulunäytelmän iltaharjoituksissa ja esityksissä. Kurssi näkyy kaikkien kurssisuoritusten yhteismäärässä.

uTI3 ja uTI4 Teatteri-ilmaisu 3 ja 4: Abi-näytelmä (SYK syventävä)

Abinäytelmäkurssi tehdään toisen lukiovuoden keväällä. Kurssilla opiskellaan pääasiassa näyttelijän työtä ja myös muita draaman osa-alueita kuten ohjausta, lavastusta, puvustusta, maskeerausta, musiikkia ja koreografiaa. Kurssi tähtää korkeatasoiseen taiteelliseen lopputulokseen. Abinäytelminä on ollut mm. klassikoita, kuten Molièren Don Juan ja Saituri, Shakespearen Romeo ja Julia ja Hamlet, Ibsenin Peer Gynt, Tsehovin Kirsikkapuisto ja nuoreten näytelmiä sekä opiskelijoiden itse kirjoittamia näytelmiä kuten Kolme vuotta (kertomus lukiovuosista) ja Muistakaa hänet (antiikin aikaan liittyvä tarina). Abinäytelmässä riemullisinta on yhdessä tehty ensambletyö ja hyvä, innoittava yhteishenki.

uTI5 Teatteri-ilmaisun lukiodiplomi

Teatteri-ilmaisun diplomin voi tehdä halutessaan, kun on tehnyt abinäytelmän ja aiemmat kurssit. Diplomin kirjalliseen osuuteen kirjoitetaan jostain teatterin osa-alueesta, jota on produktiossa toteuttanut, esimerkiksi näytteleminen, ohjaus, lavastus tai koreografia. Tehtävässä kuvataan, tarkastellaan ja analysoidaan omaa suoritusta. Suullisessa osuudessa keskustellaan kirjallisesta osuudesta ammattinäyttelijän ja aineenopettajan kanssa yhdessä. Jokaisella on oma keskusteluaika, joka ilmoitetaan hyvissä ajoin. Monivuotisena ulkopuolisena arvioitsijana on ollut näyttelijä Tommi Korpela.

Pakollinen kurssi

uTE1 Terveyden perusteet

Kurssilla syvennetään terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.

Syventävät kurssit

uTE2 Ihminen, lähiympäristö ja terveys

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn.

uTE3 Terveyttä tutkimassa

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla vahvistetaan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena. Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden kriittiseen arviointiin ja pohditaan tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja globaalisti.

Pakolliset kurssit

uRUB11 Minun ruotsini

Tämä kurssi aloittaa ruotsin kielen opinnot lukiossa. Toppen! Kurssilla kartoitetaan ruotsin kielen eri osa-alueiden osaamista ja kehitetään omia kielenopiskelutaitoja. Aluksi kerrataan vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja ja aihepiireinä ovat mm. oma lähipiiri, vapaa-aika, opinnot sekä asuminen. Myös tavallisimmat rakenteet kertautuvat. Pääpaino on sanaston vahvistamisessa ja suullisessa harjoittelussa.

uRUB12 Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Kurssilla jatketaan ykköskurssin tavoin erilaisten vuorovaikutustaitojen harjoittelemista, sekä vahvistetaan taitoa muotoilla sekä perustella mielipiteitä. Aihepiirejä ovat ystävyys, ruoka, pukeutuminen ja hyvinvointi. Kurssin kulttuurisena kohdemaana on Norja.

uRUB13 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan kykyä tuottaa erilaisia tekstejä ja harjoitellaan erityyppisten tekstien lukemista. Aihepiirejä ovat suomalaisuus, suomenruotsalaisuus, ruotsinsuomalaisuus, pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt sekä mediat. Kurssilla tutustutaan laajasti erilaisiin kulttuuri-ilmiöihin, esimerkiksi ruotsinsuomalaiseen ja suomenruotsalaiseen musiikkiin.

uRUB14 Monenlaiset elinympäristömme

Kurssilla harjoitellaan erilaisten tekstien tulkitsemista ja tuottamista sekä mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista. Aihepiirejä ovat esimerkiksi monikulttuurisuus, siirtolaisuus, elämää ohjaavat arvot, elämänkatsomus ja -asenne, sekä kuluttaminen. Kurssin aikana tutustutaan erityisesti Islantiin pohjoismaisena maana ja kulttuurina.

uRUB15 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja sekä tulevaisuudensuunnitelmia. Kurssilla keskustellaan monipuolisesti tulevaisuudesta, opinnoista ja työelämästä. Kurssilla laaditaan myös CV ja työhakemus ruotsiksi. Kohdemaana on Tanska.

Syventävät kurssit

uRUB16 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla vahvistetaan suullista kielitaitoa sekä taitoa ymmärtää puhuttua kieltä monipuolisten ja hauskojen tehtävien avulla. Kurssilla pääset lukemaan ruotsinkielisen kirjan ja kurssiin sisältyy vierailu tai vierailijoita oppitunneille. Kurssin päätteeksi suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, josta saat todistuksen, jota voit käyttää esim. työnhaussa. Tämä kurssi vahvistaa puhumisen lisäksi kaikkia muita kielenosaamisen alueita!

uRUB17 Kestävä elämäntapa

Kurssilla vahvistetaan luetun ymmärtämisen taitoja lukemalla vaativia tekstejä kestävän elämäntavan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta. Lisäksi kurssilla harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja kerrataan pakollisten kurssien sanastoa sekä rakenteita valmistautumalla samalla ylioppilaskokeeseen.

uRUB18 Kohti elämää (SYK syventävä)

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan.

Kaikilla kursseilla painotetaan hyvää sanastonhallintaa ja tehdään monipuolisesti erilaisia harjoitteita. Mahdollisuuksien mukaan käymme tutustumiskäynneillä ja teatterissa sekä kutsumme vierailijoita oppitunneille.

Pakolliset kurssit

uYH1 Yhteiskuntaoppi

Kurssilla tarkastellaan valtio-oppia ja yhteiskuntapolitiikkaa. Opiskelun kohteena ovat maamme valtiojärjestys ja yhteiskuntajärjestelmän keskeiset piirteet historiallisine taustoineen: väestörakenne, sosiaalipolitiikka, puolueet, eduskunta, presidentti, valtioneuvosto ja kunta instituutiona. Viitekehyksenä ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja toiminta.

uYH2 Taloustieto

Kurssi käsittelee kansantaloustieteen ja myös yksityistalouden peruskysymyksiä. Sen aikana käydään läpi modernin globaalin markkinatalouden toiminta, rakenne ja kiertokulku. Kurssi käsittelee keskeisiä talouden kysymyksiä, kuten yritystoimintaa, rahoitusmarkkinoita ja talouspolitiikkaa, sekä kuluttajan, yritysten että valtioiden näkökulmasta.

uYH3 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni

Kurssi lähtee liikkeelle eurooppalaisuuden pohdinnasta – miten on tultu nykypäivän eurooppalaisuuteen, mitä arvoja nykyeurooppalaisuus pitää sisällään ja miten Euroopan unioni kuuluu tähän prosessiin. Tavoitteena on antaa hyvä yleiskäsitys siitä, mitä unionin jäsenyys merkitsee niin nuorille kuin muillekin suomalaisille ja eurooppalaisille ja miten unionissa voi kansalaisena vaikuttaa. Kurssilla käsitellään myös Suomen asemaa Euroopan unionissa.

Syventävät kurssit

uYH4 Lakitieto

Kurssilla opiskellaan Suomen oikeusjärjestystä sekä yksityisoikeuden että julkisoikeuden osalta. Käsiteltäviä yksityisoikeuden keskeisiä alueita ovat siviilioikeus (velvoiteoikeus, perhe- ja perintöoikeus), kauppaoikeus, työoikeus ja ympäristöoikeus. Julkisoikeudesta kurssilla käsitellään mm. rikos- ja prosessioikeutta sekä kansainvälistä oikeutta. Opetuksessa painotetaan nuorten näkökulmaa ja nuorille tärkeitä oikeudellisia kysymyksiä. Lakitiedon opetus tapahtuu elämänläheisten esimerkkien kautta.

uYH5 Yritystalous (SYK syventävä)

Kurssilla käsitellään yrittäjyyttä ja sen merkitystä kansantaloudelle sekä yritystalouden perusteita. Kurssilla käydään läpi yrityksen perustaminen ja yrityksen pääoma- ja tulorahoituksen rakenne ja opitaan kaksinkertaisen kirjanpidon alkeet sekä tuloslaskelman ja taseen muodostuminen. Lisäksi perehdytään sijoittamisen eri muotoihin.

uYH6 Yhteiskuntaopin kertauskurssi (SYK syventävä)

Kurssilla kerrataan YH1-YH4 -kursseilla käsiteltyjä asioita ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen. Kurssi kertaa kaikkien kurssien keskeiset sisällöt ja perehdyttää ylioppilaskirjoitusten erilaisiin tehtävätyyppeihin.

uYH7 Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kurssi (SYK syventävä)

Kurssin voi suorittaa osallistumalla aktiivisesti MEP- (Model European Parliament), EYP- (European Youth Parliament) tai UNIS (United Nations International School) -konferensseihin. MEP- ja EYP -konferenssit mallintavat Euroopan parlamentin toimintaa, ja niihin osallistuu vuosittain useampia SYK:n opiskelijoita. Koulu osallistuu säännöllisesti myös Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen koulun järjestämään UNIS-UN –konferenssiin New Yorkissa. Opiskelijavalinnassa painotetaan historian ja yhteiskuntaopin harrastuneisuutta, kurssimenestystä ja kielitaitoa. Konferensseihin osallistumisesta saa yhteiskuntaopin kurssin, joka voidaan laskea myös kielikurssiksi.

Pakolliset kurssit

AI1 Tekstit ja vuorovaikutus

Kurssin keskeisenä aiheena ovat mediatekstit: niiden sisältö, rakenne, tavoite ja konteksti sekä kuvan rooli tekstikokonaisuudessa. Romaanista ja novelleista tarkastellaan varsinkin aikasuhteita sekä kertojan ja teeman käsitteitä.

AI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Kurssilla tarkastellaan kielen ja kulttuurin, erityisesti kaunokirjallisuuden, merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle. Suomen kieltä vertaillaan muihin kieliin ja tutustutaan kielen vaihteluun ja muuttumiseen.

AI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Kurssi keskittyy kaunokirjallisuuden erittelyyn ja tulkintaan. Tarkasteltavina ovat erityisesti runot, näytelmät ja novellit. Kurssin ohjelmaan kuuluu teatterikäynti.

AI4 Tekstit ja vaikuttaminen
Kurssilla tutustutaan vaikuttamisen keinoihin monesta näkökulmasta. Esillä ovat tekstien ideologisuus, sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, tekijänoikeudet ja mediakritiikki.

AI5 Teksti ja konteksti

Kurssilla tutustutaan suomalaisen ja muun länsimaisen kirjallisuuden vaiheisiin antiikista tämän vuosituhannen alkuun saakka. Huomiota kiinnitetään siihen, miten maantieteelliset olot sekä kielellinen, ajallinen ja kulttuurinen ympäristö ovat vaikuttaneet kirjallisuuden syntyyn ja vastaanottoon.

AI6 Nykykulttuuri ja kertomukset
Kurssilla keskeistä on suomalainen nykykulttuuri. Tutustutaan ajankohtaisiin teksteihin ja kulttuurin ilmiöihin erityisesti kertomuksellisuuden näkökulmasta. Kurssiin kuuluu teatterikäynti ja
osallistuminen Sykin kirjailijatapahtumaan.

Syventävät kurssit

AI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Kurssilla harjoitellaan suullisia puhe- ja vuorovaikutustaitoja monipuolisten harjoitusten avulla. Luottamuksellinen ja kannustava ilmapiiri vahvistaa itsetuntoa ja harjaannuttaa tunnistamaan omat heikkoudet ja vahvuudet. Kurssi sopii sekä esiintymisjännityksestä kärsiville että esiintymishaluisille.

AI8 Kirjoittamistaitojen syventäminen
Kurssilla vahvistetaan kirjoitustaitoja, erityisesti asiatyylisten, laajojen aineistopohjaisten tekstien kirjoittamista. Aineistot liittyvät ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin. Harjoittelun kohteena on erityisesti tekstin havainnollistaminen.

AI9 Lukutaitojen syventäminen
Kurssilla syvennetään kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa esimerkiksi esseitä erittelemällä.

SYK:n äidinkielen kotisivut

uTO1 Monitieteinen ajattelu

uTO2 Tutkiva työskentely teknologialla

uTO3 Osaaminen arjessa

Katso kohta Muut kurssit

uTA1 Monitaiteellinen musiikkiprojekti

uTA2 Nykytaiteen keinoin

uTA3 Taidetta kaikilla aisteilla

uMUU1

uMUU2

uMUU3

uMUU4

uMUU5

Muissa oppilaitoksissa suoritetuista kursseista sovitaan mahdollisesti etukäteen aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

Avaruussää uSoAVA

Economics uSoEc

Energy through time uSoENERGY

Geofysiikka uSoGF

Global Politics uSoGP

Hiukkasfysiikan kurssi uSoCern

Ilmastonmuutos uSoIL

Itämeri uSoIM

Kestävä kehitys, yhteistyökurssi WWF:n ja Helsingin yliopiston kanssa

Kotitalous uKO1

Pidä huolta -vapaaehtoistyön kurssi (uTO3)

Turvakurssi (uTO3)

Tutortoiminta (uTO3)

Tähtitiede uSoAstro

The Joy of Cooking uSoCo

WEDIM Web ja digitaalinen media yhdessä Aalto-yliopiston informaatioteknologian opiskelijoiden kanssa (uTO2)