Siirry sisältöön

Kurssitesti

Rakennettu ja muotoiltu ympäristö vyöryy päällemme upeana WOW-arkkitehtuurina ja arjen tilaratkaisuina. Kurssilla tutkitaan lähiympäristöä, median kuvaa laadukkaasta asumisesta ja arkkitehtuurin helmiä – pohditaan ympäristön kauneutta, kestävyyttä ja toimivuutta. Kurssilla piirretään, mitataan, suunnitellaan, kuvataan, rakennetaan ja muotoillaan luovasti ja projektimaisesti. Arkkitehtuurin käsitteet ja kaavapiirustusten viralliset merkintätavat tulevat tutuiksi. Ajan arkkitehtuurin henkeä haistellaan retkeilemällä näyttelyissä tai kiinnostavissa rakennuksissa.

Kurssin tavoitteena on löytää keinoja oman fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Sisältöön kuuluu esimerkiksi joogaa, meditaatiota, kehonhuoltoa, ilmajoogaa, rentoutumista, mielenhuoltoa ja stressinhallinnan harjoittelua. Lisäksi hyvinvointia edistetään esimerkiksi valmistamalla lohturuokaa tai taikinaterapian keinoin. Ohjelma suunnitellaan yhdessä.

Tunneilla otetaan yhdessä selvää kielestä, kulttuurista ja tavoista. Kielten opiskelun myötä avautuu uusi ikkuna maan kulttuuriin, arkeen ja erityispiirteisiin. Valinnaisen kielten kurssilla saavuttaa kielitaidon, jolla osaa kertoa itsestään sekä omasta elämästään. Tavoitteena on myös oppia selviytymään arkielämän tilanteissa, joihin törmää matkalla ollessaan. Lukiossa voi jatkaa kielen opiskelua pidemmälle. Valinnaisena B2-kielenä on mahdollisuus opiskella ranskaa, saksaa, venäjää tai japania.

Pakolliset opintojaksot

Opiskelijataidot ja kieli-identiteetin rakentaminen sekä englanti globaalina kielenä, 4 op (ENA1+ENA2)

Opintojakson moduulit: Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op (ENA1), englanti globaalina kielenä, 3 op (ENA2)

Opintojakson kuvaus: Kuka olen? Millaisessa maailmassa toimin ja elän? Lukion pitkän englannin ensimmäisessä opintojaksossa tutustutaan englanninkieliseen maailmaan ja kulttuuriin. Opintojaksossa oppilaat tutustuvat erilaisiin tapoihin olla osana englanninkielistä maailmaa, ja syvennetään kulttuurista ymmärrystä erilaisissa kielellisissä konteksteissa. Lisäksi opintojaksossa paneudutaan opiskelutapojen omaksumiseen ja täydennetään kieliprofiilia.

Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet, kirjoitelmat ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (ENA3)

Opintojakson moduulit: Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (ENA3)

Opintojakson kuvaus: Mitä kulttuuri on ja mitä se sinulle merkitsee? Englannin toisessa opintojaksossa syvennetään opiskelijoiden ymmärrystä erilaista kulttuurisista ilmiöistä ja tuetaan opiskelijan omaa kiinnostusta kulttuurien moninaisuutta kohtaan. Opintojakso voidaan suorittaa perinteisen kokeen ohella myös esim. portfoliona tai yhteistyössä muiden kielien kanssa.

Opintojakson itsenäinen suorittaminen on mahdollista määrätyin ehdoin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa. Mahdollisuuksien mukaan opintojaksolla voidaan tehdä portfoliotöitä, joita käytetään arvioinnin perusteina.

Englannin kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (ENA4)

Opintojakson moduulit: Englannin kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (ENA4)

Opintojakson kuvaus: Miten voin vaikuttaa? Yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen pureutuva opintojakso haastaa opiskelijan pohtimaan omaa suhdettaan erilaisiin päivänpolttaviin kysymyksiin ja pyrkii samalla tarjoamaan työkaluja haastaa, kysellä ja ilmaista mielipiteitä englannin kielellä.

Opintojakson itsenäinen suorittaminen on mahdollista määrätyin ehdoin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet, kirjoitelmat ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (ENA5)

Opintojakson moduulit: Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (ENA5)

Opintojakson kuvaus: Missä olemme ja mihin olemme menossa? Onko elämäntapamme ja tulevaisuutemme kestävällä pohjalla? Teknologiset innovaatiot ja tieteen kehitys huimaavat useimpien päätä, ja tällä opintojaksolla opiskelija harjaantuu teknologian ja digitalisaation maailmassa seikkailuun. Englannin kielen asema tieteen tärkeimpänä kielenä tarjoaa opintojaksolle luontevan kontekstin.

Opintojakson itsenäinen suorittaminen on mahdollista määrätyin ehdoin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet, kirjoitelmat ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (ENA6)

Opintojakson moduulit: Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (ENA6)

Opintojakson kuvaus: Mikä minusta tulee isona? Opiskelu, työ ja toimeentulo askarruttavat monen mieltä, ja näihin ilmiöihin liittyvä epävarmuus ja jatkuva muutos tuovat monelle haasteita. Opintojakso harjaannuttaa käyttämään englantia työkielenä niin opinnoissa kuin työelämän tilanteissa. Tutustumme myös erilaisiin työssä ja jatko-opinnoissa tarvittaviin tekstilajeihin nuoren oma elämänpiiri huomioon ottaen.

Opintojakson itsenäinen suorittaminen on mahdollista määrätyin ehdoin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet, kirjoitelmat ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (ENA7)

Opintojakson moduulit: Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (ENA7)

Opintojakson kuvaus: Mitä maailmalle tapahtuu ja mitä minä voin tehdä? Kestävään elämäntapaan keskittyvä opintojakso lähestyy ekologista elämäntapaa ja niihin liittyviä suurempia yhteiskunnallisia ja globaaleja ilmiöitä nuorelle helposti avautuvasta näkökulmasta. Opintojakso pyrkii haastamaan, lisäämään tietoa pelon sijasta, ja keskittymään siihen mitä jokainen voi tehdä maapallon hyväksi.

Opintojakson voi vaihtoehtoisesti suorittaa verkko-opintoina.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet, kirjoitelmat ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Verkko-opintoina suoritettaessa opintojakso arvioidaan sähköiselle alustalle palautettavien töiden perusteella.

Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (ENA8)

Opintojakson moduulit: Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (ENA8)

Opintojakson kuvaus: Miten ilmaisen itseäni suullisesti? Suullisen kielitaidon opintojaksolla opiskelija oppii hallitsemaan erilaisia suullisen kielenkäytön tilanteita englanninkielisestä jutustelusta aina puheiden ja esitelmien pitämiseen. Opintojaksolla lähes kaikki työskentely on suullista ja pari- ja ryhmätöitä tehdään runsaasti. Kurssin lopuksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Opetushallituksen virallinen suullisen kielitaidon koe.

Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi sekä mahdollisuus suorittaa Opetushallituksen suullisen kielitaidon valtakunnallinen koe. Opintojakson arviointi pohjautuu ensisijaisesti tuntityöskentelyyn ja muutamaan valmisteltuun esitykseen.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Lukion englannin kertausopintojakso, 2 op (ENA9)

Opintojakson kuvaus: Miten valmistaudun englannin ylppäreihin? Tällä opintojaksolla opiskelijalle tarjotaan eväät mahdollisimman hyvään arvosanaan ylioppilaskokeessa. Opintojaksolla kerrataan lukion aikana opitut keskeiset sanastot, haastavin kielioppi ja lisäksi opiskelijat harjaantuvat sähköisen kokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin. Lisäksi opintojaksolla harjoitellaan kosolti ylioppilaskokeen esseen kirjoittamista.

Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä tai numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan tehtyjen ja palautettujen töiden perusteella. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn.

Englanninkielinen kirjallisuus, 2 op (ENA10)

Opintojakson kuvaus: Millaista on englanninkielinen kirjallisuus? Opintojakso syventyy englanninkielisen maailman kirjallisuuteen, kirjallisuustieteeseen ja muihinkin kulttuuri-ilmiöihin. Opintojaksolla luetaan laajasti erilaisia tekstejä aina Shakespearesta afrikkalaiseen nykykirjallisuuteen minkä johdosta opiskelija saa laajan yleiskuvan englanninkielisen kirjallisuuden kulttuurisesta merkityksestä.

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Opintojakso arvioidaan sähköiselle alustalle palautettujen kirjallisten töiden perusteella.

Argumentointi ja keskustelu (väittely/debate), 2 op (ENA11)

Opintojakson kuvaus: Kurssilla perehdytään argumenttien tyyppeihin ja niiden muodostamiseen, oman näkökannan puolustamiseen ja todisteiden/perusteluiden valitsemiseen. Opiskellaan myös loogista päättelyä, väitteiden virheiden tunnistamista, vastapuolen haastamista kysymyksillä, vastaväitepuheiden pitämistä ja asiallista kritisointia keskustelussa. Kiinnitetään huomiota myös lähteiden ja todisteiden analysointiin ja testaamiseen - ovatko ne luotettavia, loogisia ja merkityksellisiä? Kurssilla noudatetaan klassisia WSDC-keskusteluformaattia (World Schools Debating Championships). Opiskelijoilla on myös mahdollisuus osallistua väittelyyn julkisella foorumilla. Opiskelukieli on englanti.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Vapaavalintainen suoritus, 2 op (ENA12)

Opintojakson kuvaus: Tähän kohtaan laitetaan opintomatkat + muut englannin kieleen liittyvät ylimääräiset ja/tai koulun ulkopuoliset suoritukset.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

 

Pakolliset opintojaksot

Ranskan opiskelutaidot ja kieli-identiteetti globaalissa maailmassa, 4 op (RAA1+RAA2)

Opintojakson moduulit: Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op (RAA1), Kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen, 3 op (RAA2)

Opintojakson kuvaus: Rohkaistutaan käyttämään jo opittua kielitaitoa monipuolisesti. Tutustutaan erilaisiin tapoihin opiskella kieltä ja etsitään itselle sopivimmat opiskelutavat. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään. Tutustutaan ranskankieliseen maailmaan ja kerrataan keskeisiä rakenteita. Käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Ranskan kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (RAA3)

Opintojakson moduulit: Ranskan kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (RAA3)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan ranskankieliseen kulttuuriin – musiikkiin, kirjallisuuteen, kuvataiteisiin ja elokuvaan. Opintojakson aikana pyritään tekemään kulttuurivierailuja.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Ranskan kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (RAA4)

Opintojakson moduulit: Ranskan kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (RAA4)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Perehdytään kohdekieliseen mediaan ja poliittisiin ilmiöihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (RAA5)

Opintojakson moduulit: Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (RAA5)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan tieteen- ja tiedonaloihin. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita kestävän kehityksen ja teknologian näkökulmasta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Ranskan kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (RAA6)

Opintojakson moduulit: Ranskan kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (RAA6)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan ranskankieliseen opiskelu- ja työelämään sekä nuorten työmahdollisuuksiin. Tehdään työhakemuksia ja harjoitellaan työhaastattelutilanteita. Tutustutaan ranskan kielen antamiin mahdollisuuksiin työelämässä. Pyritään järjestämään työelämävierailuja.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (RAA7)

Opintojakson moduulit: Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (RAA7)

Opintojakson kuvaus: Käsitellään aiheita kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (RAA8)

Opintojakson moduulit: Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (RAA8)

Opintojakson kuvaus: Puhumisen eri piirteet, kohdekielen käyttäjien erilaisten taustojen ja eri äidinkielten vaikutus puhetilanteisiin, dialogisuus, oppimäärän pakollisten opintojen aikana käsitellyt aiheet ja niiden täydentäminen opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi sekä mahdollisuus suorittaa Opetushallituksen suullisen kielitaidon valtakunnallinen koe. Opintojakson arviointi pohjautuu ensisijaisesti tuntityöskentelyyn ja muutamaan valmisteltuun esitykseen.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Yhteinen maapallomme, 2 op (RAA9)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan kansainvälistyvän maailman ilmiöihin ja ajankohtaisaiheisiin autenttisten materiaalien ja ylioppilastehtävien kautta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Abikurssi, 2 op (RAA10)

Opintojakson kuvaus: Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla tehokkaasti kielioppia sekä harjoittelemalla ylioppilastehtävien vastaustekniikkaa.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

DELF B1, 2 op (RAA11)

Opintojakson kuvaus: Kehitetään valmiuksia suorittaa Ranskan valtion virallinen kielitutkinto DELF B1, joka koostuu luetun ja kuullun ymmärtämisestä, tekstin tuottamisesta sekä suullisesta esityksestä. Opintojakson päätteeksi suoritetaan DELF-koe. DELF-koe vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1 ja sitä voi hyödyntää mm. haettaessa työharjoitteluun tai työhön ranskalaiselle kielialueelle. Tasoa B1 suositellaan etenkin lukion 2. vuosikurssin opiskelijoille.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

DELF B2, 2 op (RAA12)

Opintojakson kuvaus: Kehitetään valmiuksia suorittaa Ranskan valtion virallinen kielitutkinto DELF B2, joka koostuu luetun ja kuullun ymmärtämisestä, tekstin tuottamisesta sekä suullisesta esityksestä. Opintojakson päätteeksi suoritetaan DELF-koe. DELF-koe vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2 ja se kelpaa todistukseksi ranskalaisten yliopistojen edellyttämästä ranskan kielen taidosta. Tasoa B2 suositellaan etenkin lukion 3. vuosikurssin opiskelijoille.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Opintomatkat, 2 op (RAA13)

Ranskassa tai ranskankielisessä maassa suoritetut opinnot tai opintomatkat.

Pakolliset opintojaksot

Saksan opiskelutaidot ja kieli-identiteetti globaalissa maailmassa, 4 op (SAA1+SAA2)

Opintojakson moduulit: Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op (SAA1), Kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen, 3 op (SAA2)

Opintojakson kuvaus: Rohkaistutaan käyttämään jo opittua kielitaitoa monipuolisesti. Tutustutaan erilaisiin tapoihin opiskella kieltä ja yritetään löytää itselle sopivimmat opiskelutavat.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Saksan kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (SAA3)

Opintojakson moduulit: Saksan kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (SAA3)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan saksankieliseen kulttuuriin – musiikkiin, kirjallisuuteen, kuvataiteisiin ja elokuvaan. Opintojakson aikana pyritään tekemään kulttuurivierailuja.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Saksan kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (SAA4)

Opintojakson moduulit: Saksan kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (SAA4)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Perehdytään kohdekieliseen mediaan ja poliittisiin ilmiöihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (SAA5)

Opintojakson moduulit: Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (SAA5)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan tieteen- ja tiedonaloihin. Pohditaan erilaisia tulevaisuuden visioita kestävän kehityksen ja teknologian näkökulmasta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Saksan kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (SAA6)

Opintojakson moduulit: Saksan kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (SAA6)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan saksankieliseen opiskelu- ja työelämään sekä nuorten työmahdollisuuksiin. Tehdään työhakemus ja harjoitellaan työhaastattelutilanteita. Tutustutaan saksan kielen antamiin mahdollisuuksiin työelämässä. Pyritään järjestämään työelämävierailuja.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (SAA7)

Opintojakson moduulit: Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (SAA7)

Opintojakson kuvaus: Käsitellään aiheita kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Yhteiskunta ja ajankohtaiset ilmiöt, 2 op (SAA9)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan kansainvälistyvän maailman ilmiöihin ja ajankohtaisaiheisiin autenttisten materiaalien ja ylioppilastehtävien kautta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

Abikurssi, 2 op (SAA10)

Opintojakson kuvaus: Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla tehokkaasti kielioppia sekä harjoittelemalla ylioppilastehtävien vastaustekniikkaa.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, työskentely ryhmätöissä sekä opetustilanteissa.

SPRACHDIPLOM 1, 2 op (SAA11)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla kehitetään valmiuksia suorittaa Saksan valtion virallinen kielitutkinto Sprachdiplom I, joka koostuu luetun - ja kuullun ymmärtämisestä, tekstin tuottamisesta sekä suullisesta esityksestä. DSD I vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A2/B1 ja sitä voi hyödyntää mm. haettaessa työharjoitteluun tai työhön saksalaiselle kielialueelle.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

SPRACHDIPLOM 1, 2 op (SAA12)

Opintojakson kuvaus: Kehitetään valmiuksia suorittaa Saksan valtion virallinen kielitutkinto Sprachdiplom II, joka koostuu luetun ja kuullun ymmärtämisestä, tekstin tuottamisesta sekä suullisesta esityksestä. Opintojakson päätteeksi suoritetaan Sprachdiplom. Koe vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2-C1 ja se kelpaa todistukseksi saksalaisten yliopistojen edellyttämästä saksan kielen taidosta. Opintojaksoa suositellaan etenkin lukion 3. vuosikurssin opiskelijoille.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Vapaavalintainen suoritus, 2 op (SAA13)

Opintojakson kuvaus: Tähän kohtaan laitetaan opintomatkat + muut saksan kieleen liittyvät ylimääräiset ja/tai koulun ulkopuoliset suoritukset.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Pakolliset opintojaksot

Kieli-identiteetti globaalissa maailmassa, 4 op (VEA1+VEA2)

Opintojakson moduulit: Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op (VEA1), Kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen, 3 op (VEA2)

Opintojakson kuvaus: VEA1: Tutustuminen slaavilaisiin kieliin, opiskellaan eri slaavilaisten kielten perusfraaseja, tulkitaan erikielisiä tekstipätkiä. Etsitään yhteyttä venäjän ja muiden slaavilaisten kielten välillä. Pyritään lisäämään ja laajentamaan kielellistä ja kulttuurista ymmärrystä. Käydään lukion venäjän kielen opiskelupolku läpi ja tutustutaan myös tulevien moduulien sisältöihin. Aloitetaan kieliprofiilin laatiminen. VEA2: Aihepiirit liittyvät nuoren lähipiiriin ja ympäristöön. Peruskielitaidon vankentaminen ja vuorovaikutustaitojen harjaannuttaminen, etenkin suullisten harjoitusten avulla.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arvosanaan vaikuttavat kaikki suoritukset (mm. mahdollinen koe, sanakokeet, kirjoitelmat, kotitehtävät, tuntityöskentely).

Venäjän kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (VEA3)

Opintojakson moduulit: Venäjän kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (VEA3)

Opintojakson kuvaus: Työskennellään venäläisen kulttuurin parissa monipuolisin eri tavoin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arvosana koostuu monipuolisesti kurssilla suoritettavista tehtävistä.

Venäjän kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (VEA4)

Opintojakson moduulit: Venäjän kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (VEA4)

Opintojakson kuvaus: Vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa, ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo, yksilön vastuut ja velvollisuudet, sananvapaus, neuvottelemisen taidot (arkiset–institutionaaliset), median rooli asenteiden muokkaajana.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arvosanaan vaikuttavat kaikki suoritukset (mm. mahdollinen koe, sanakokeet, kirjoitelmat, kotitehtävät, tuntityöskentely).

Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (VEA5)

Opintojakson moduulit: Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (VEA5)

Opintojakson kuvaus: Opiskelijoita kiinnostavat tiedon- ja tieteenalat, erilaiset tulevaisuudenvisiot, kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot; mahdollisuudet ratkaista monimutkaisia ongelmia, yleistajuiset tekstit, lähdekriittisyys, esimerkkejä tieteellisistä teksteistä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arvosanaan vaikuttavat kaikki suoritukset (mm. mahdollinen koe, sanakokeet, kirjoitelmat, kotitehtävät, tuntityöskentely).

Venäjän kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (VEA6)

Opintojakson moduulit: Venäjän kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (VEA6)

Opintojakson kuvaus: Jatko-opinto- ja urasuunnitelmat; urajoustavuus, kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten, kansalliset tai kansainväliset yhteisöt tai yritykset työnantajina, itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren arjen ja talouden hallinta. Järjestetään vierailuja oppitunneilla ja koulun ulkopuolella.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arvosanaan vaikuttavat kaikki suoritukset (mm. mahdollinen koe, sanakokeet, kirjoitelmat, kotitehtävät, tuntityöskentely).

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (VEA7)

Opintojakson moduulit: Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (VEA7)

Opintojakson kuvaus: Globaalit ympäristökysymykset, esimerkiksi ilmastonmuutos, kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinpiirissä, esimerkkejä kansainvälisistä sopimuksista tai sopimusneuvotteluista, ratkaisukeskeisyys.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arvosanaan vaikuttavat kaikki suoritukset (mm. mahdollinen koe, sanakokeet, kirjoitelmat, kotitehtävät, tuntityöskentely).

Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (VEA8)

Opintojakson moduulit: Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (VEA8)

Opintojakson kuvaus: Puhumisen eri piirteet, kohdekielen käyttäjien erilaisten taustojen ja eri äidinkielten vaikutus puhetilanteisiin, dialogisuus, oppimäärän pakollisten opintojen aikana käsitellyt aiheet ja niiden täydentäminen opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi sekä mahdollisuus suorittaa Opetushallituksen suullisen kielitaidon valtakunnallinen koe tai antaa näyte Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. Opintojakson arviointi pohjautuu ensisijaisesti tuntityöskentelyyn ja muutamaan valmisteltuun esitykseen.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Ajankohtaiset ilmiöt, 2 op (VEA9)

Opintojakson kuvaus: Luetaan erilaisia ajankohtaisia tekstejä, harjoitetaan kuuntelua monipuolisesti, parannetaan keskustelutaitoa. Lisäksi kerrataan keskeisiä kielen rakenteita. Kirjoitetaan erilaisia tekstejä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arvosanaan vaikuttavat kaikki suoritukset (mm. mahdollinen koe, sanakokeet, kirjoitelmat, kotitehtävät, tuntityöskentely).

Kertaa ja syvennä, 2 op (VEA10)

Opintojakson kuvaus: Kerrataan monipuolisesti sanastoa ja kielen rakenteita, kirjoitetaan, kuunnellaan. Valmistaudutaan venäjän kielen ylioppilaskokeeseen.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Arviointiin vaikuttavat kaikki suoritukset (mm. läsnäolo, kirjoitelmat, kotitehtävät, tuntityöskentely).

Laajenna kielitaitoasi I, 2 op (VEA11)

Opintojakson kuvaus: Laajennetaan sanavarastoa ja kehitetään kielitaitoa monipuolisin harjoituksin. Suositellaan lukion toisen vuoden pitkän venäjän opiskelijoille.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Laajenna kielitaitoasi II, 2 op (VEA12)

Opintojakson kuvaus: Laajennetaan sanavarastoa ja kehitetään kielitaitoa monipuolisin harjoituksin. Sisältö eri kuin VEA11 –opintojaksossa. Suositellaan lukion kolmannen vuoden pitkän venäjän opiskelijoille.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

JAPANI

Perustason alkeet 1, 2 op (JAB31)

Opintojakson moduulit: Perustason alkeet 1, 2 op

Opintojakson kuvaus: Rutiininomaiset viestintätilanteet, keskeisimmät viestintästrategiat, tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

Perustason alkeet 2, 2 op (JAB32)

Opintojakson moduulit: Perustason alkeet 2, 2 op

Opintojakson kuvaus: Oman lähipiirin ja arjen kuvailu, sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa

tavanomaiset asiointitilanteet.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

 

KOREA

Perustason alkeet 1, 2 op (KORB31)

Opintojakson moduulit: Perustason alkeet 1, 2 op

Opintojakson kuvaus: Tutustuminen korean kieleen ja korealaiseen kulttuuriin.

Opintojakson arviointi: Numero- tai suoritusmerkintä.

 

ARABIA

Perustason alkeet 1, 2 op (ARB31)

Opintojakson moduulit: Perustason alkeet 1, 2 op

Opintojakson kuvaus: Tutustuminen arabian kieleen ja arabiankieliseen maailmaan.

Opintojakson arviointi: Numero- tai suoritusmerkintä.

 

UKRAINA

Perustason alkeet 1, 2 op (UKRB31)

Opintojakson moduulit: Perustason alkeet 1, 2 op

Opintojakson kuvaus: Tutustuminen ukrainan kieleen ja ukrainalaiseen kulttuuriin.

Opintojakson arviointi: Numero- tai suoritusmerkintä.

Kurssin aikana perehdytään eurooppalaiseen ruokakulttuuriin ja valitaan yhdessä kiinnostavimmat kohteet. Tavoitteena on oppia ateriasuunnittelua ja erilaisten ruoka-aineiden käsittelyä. Työtapana käytetään pienryhmätyöskentelyä, jossa harjoittellaan ateriakokonaisuuksien suunnittelua ja työnjakoa. Kurssin tarkka sisältö suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa.

Improa, dialogeja, monologeja, kohtauksia... Tule hakemaan iloa ja energiaa teatterin parista! Improvisaatioharjoitusten avulla tutustut muihin ryhmäläisiin ja ehkäpä löydät itsestäsikin uusia puolia. Aloitamme improvisaation perusteista ja etenemme kohti improvisoituja kohtauksia ja tarinoita. Voit kehittää omaa näyttelijäntyötäsi ja saat siitä henkilökohtaista palautetta. Tutustumme roolien luomiseen mm. fyysisen näyttelijäntyön, statusten ja mielikuvien kautta. Käytämme kohtausten pohjana valmiita tekstejä ja halutessa kirjoitamme omia. Teemme esityksen ryhmän toiveiden mukaisesti.

This course will provide students with an introduction to the basics of debating in the World Schools Debating format. Lessons will comprise short theoretical sessions followed by practical implementation activities and exercises.

The contents of the course will include:

 • Basics of debate
  o  Motion types and analysis
  o  Definitions
  o  Characterization, contextualisation and illustration
  o  Stakeholder analysis
 • Argumentation and analysis
  o  Introduction to argumentation
  o  Introduction to rebuttal
  o  Logical fallacies
  o  Logic behind arguments
  o  Comparative analysis
  o  Principles in debate
 • Empirical evidence and knowledge
  o  Examples and evidence
  o Researching
 • Case building
  o  Strategy and case direction
  o  Models in debate
  o  Preparing for Opposition
 • Public speaking
  o  Basic introduction
  o  Dealing with stage fright
 • Debate exercises

Kurssilla perehdytään eri maiden ruokakulttuureihin: opitaan tekemään erilaisia ateria-kokonaisuuksia ja taitoa vaativia ruokalajeja eri maista. Kurssin aikana vertaillaan eri maiden ruokakulttuureja ja tehdään niin Amerikan herkkuja kuin idän ihmeitä. Oppilaat saavat suunnitella yhdessä opettajan kanssa kurssin tarkan sisällön.

Kurssilla harrastuneet ja sellaisiksi haluavat kirjoittajat saavat kirjoittaa mielensä kyllyydestä: osallistua erilaisiin kirjoituskilpailuihin, harjoitella tieteellistä kirjoittamista, kirjoittaa kaunokirjallisuudesta ja kaunokirjallisuutta. Kurssin tarkka sisältö suunnitellaan yhdessä kurssin alussa. Kurssilaiset saavat halutessaan kirjoittaa eri tekstejä: esimerkiksi tutkimusraporttia, omia novelleja tai kirjallisuusesseetä.

Tällä historian syventävällä valinnaiskurssilla liikutaan ja koetaan historiaa elävästi!

Kurssin aikana seikkailemme ympäri Helsinkiä (ja ehkä vähän rajojen ylikin) tutustumassa yhdessä valittuihin kiinnostaviin kohteisiin niin kaupunkiluonnossa kuin keskustan kortteleissa. Etsimme sisällissodan jälkiä, möyrimme juoksuhaudoissa, kuulemme legendoja ja tositarinoita, tarkastelemme arkkitehtuurin kerroksia tsaarinajasta lähiöiden rakentamiseen asti ja löydämme kiinnostavimmat museokohteet! Valitsemme yhdessä retkikohteita, joissa pääset kuulemaan tarinoita, oppimaan historiaa tapahtumapaikoilla ja tutkimaan jälkiä, jota ihmiset ympäristöönsä jättävät. Käytämme työvälineenä myös esimerkiksi valokuvaa ja havainnoimme kuvaamalla muutoksia historian kerrostumissa. Kurssin aikana tiedot paikallishistoriasta syventyvät hauskalla ja elävällä tavalla!

 

Kurssilla saa osallistua yhdeksännen luokan musikaalin käsikirjoittamiseen tai kirjoittaa omia tekstejä. Kirjoitustaitoja kartutetaan hauskoilla ja luovilla harjoituksilla, minkä lisäksi annetaan ja saadaan palautetta omista teksteistä.

Aktiivisten lukuharrastajien kurssilla keskustellaan ja kirjoitetaan kirjoista ja kirjallisuudesta, annetaan lukuvinkkejä sekä tietenkin luetaan! Kurssilla saa lukea vapaavalintaisia teoksia monipuolisesti, yksin ja yhdessä. Kurssilaisilla on mahdollisuus myös osallistua Nuori Aleksis -lukijaraatiin, jossa luetaan ja arvioidaan uusinta kotimaista nuortenkirjallisuutta.

Tämä valinnaisaine tarjoaa mahdollisuuden tutustua matemaattisiin peleihin, pulmiin, yksinkertaiseen todistamiseen ja ongelmanratkaisussa käytettäviin matemaattisiin menetelmiin. Tuntien aikana voidaan tutustua mm. korttipelien ja lautapelien peliteorioihin (mm. shakki, go, black jack), numeerisiin menetelmiin kuten neliöjuuren ratkaiseminen käsin ja geometriseen todistamiseen kuvioiden ja värittämisen avulla. Tervetuloa mukaan!

Kemian ja käsityön yhteiskurssilla tutustutaan tekstiilikuitujen värjäykseen luonnonväriaineilla ja erilaisiin älytekstiileihin. Kurssilla toteutetaan käyttö- tai koristetekstiili tai sen osa värjätyistä langoista tai kankaasta. Tekniikkoina käytetään ompelu- ja lankatekniikoita. Tuotokseen voidaan integroida toiminnallisia ominaisuuksia, jotka poikkeavat perinteisestä tekstiilistä.

 1. The joint application at www.opintopolku.fi must be submitted by March 19, 2024 at 3 pm. The application form opens on February 20, 2024.
 2. The entrance exam will take place on April 17, 2024. Each applicant will be invited to attend.
 3. The admission decisions will be made based on the applicants' GPAs (Finnish basic education school leaving reports, GPA of of theoretical subjects) as well as entrance exam scores.
 4. The admission decisions will be published on Thursday, June 13, 2024. If you have been accepted, you should confirm your place as soon as possible.

 

Applicants from abroad should note that SYK is a day school, and the school does not provide any boarding facilities. Please note that we cannot admit underaged students who wish to move to Finland on their own without their families.

 1. The joint application at www.opintopolku.fi must be submitted by March 19, 2024 at 3 pm. The application form opens on February 20, 2024.
 2. The applicant must send a copy of ‘Candidate Application form 2024"  to SYK to arrive by March 19, 2024
 3. The applicant's current school must send a copy of 'Appraisal form 2024’ accompanied by a copy of the applicant’s most recent report card to SYK to arrive by March 19, 2024. International applicants (those applying with international report cards) living abroad don't take part in the entrance exam.
 4.  The admission decisions will be published on Thursday, June 13, 2024.  If you have been accepted, you should confirm your place as soon as possible.

Please send your application documents to:  Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, IB-section, Isonnevantie 8, 00320 Helsinki, FINLAND or ib@syk.fi

Students applying for admission without having taken the preparatory year can be admitted if they have completed year 10 or equivalent elsewhere, and if there are vacant places. Applicants from abroad should note that SYK is a day school, and the school does not provide any boarding facilities. All admitted students should have a legal guardian with them in Finland.

Applicants to IB1 

 1. The applicant must send a copy of ‘Candidate Application form 2024"  to SYK to arrive by March 19, 2024.
 2. The applicant's current school must send a copy of 'Appraisal form 2024’ accompanied by a copy of the applicant’s most recent report card to SYK to arrive by March 19, 2024.
 3. The admission decisions will be published in late May, 2024. If you have been accepted, you should confirm your place as soon as possible.

Please send your application documents to:  Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, IB-section, Isonnevantie 8, 00320 Helsinki, FINLAND or ib@syk.fi

The interdisciplinary TOK course is designed to develop a coherent approach to learning that transcends and unifies the academic areas and encourages appreciation of other cultural perspectives. The theory of knowledge course is in part intended to encourage students to reflect on the huge cultural shifts worldwide around the digital revolution and the information economy.

The extent and impact of the changes vary greatly in different parts of the world, but everywhere their implications for knowledge are profound. Theory of knowledge encourages critical thinking about knowledge itself and aims to help young people make sense of the knowledge issues they encounter.

Creativity, action, service (CAS) is at the heart of the Diploma Programe. With its holistic approach CAS is designed to strengthen students’ personal and interpersonal learning.

The CAS programme formally begins at the start of the DP and continues regularly for at least 18 months. CAS requires student participation in artistic pursuits, sports, and community service work, either within the school community or outside of it. This involvement fosters an awareness and appreciation of life outside the academic area. CAS aims to develop students who identify goals, develop strategies and determine further actions for personal growth and explore new possibilities, embrace new challenges and adapt to new roles. Students will learn to understand they are members of local and global communities with responsibilities towards each other and the environment.

Sample CAS projects:

Creativity: A student group plans, designs and creates a mural.
Activity: Students organize and participate in a sports team including training sessions and matches against other teams.
Service: Students set up and conduct tutoring for people in need.
Service and activity: Students plan and participate in the planting and maintenance of a garden with members of the local community.
Creativity, activity and service: Students rehearse and perform a dance production for a community retirement home.

The extended essay offers the opportunity for IB students to investigate a topic of special interest, usually one of the student’s six DP subjects, and acquaints them with the independent, high-level research and writing skills expected at university. At SYK this is accomplished through a process of intellectual discovery and creativity which begins in the spring of IB1 and ends in September in IB2. This process includes continuous personal interaction with a teacher-supervisor. The excellence of our students’ extended essays has often attained broader recognition, as, for example, shown by the regular prizes they earn in the TuKoKe competition. Moreover, mention of such rigorous research in student applications and teacher recommendations clearly provides our students with an advantage in being accepted to the best universities.

Examples of Extended Essay topics:

 • Finnish A: Dystopia – pirstaloitunut kuva tulevaisuudesta. Millaisia yhteiskunnallisia epäkohtia romaanien Teemestarin kirja ja Taivas dystopiat heijastavat?
 • Philosophy: What is the extent of the commonalities and differences of the characteristics and end goals of mindfulness in Stoicism and Buddhism?
 • Biology: Effects of NSAIDs on the Small Intestine – How does the concentration of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) affect the clonogenic growth and mitochondrial membrane potential of intestinal organoids from the house mouse (Mus musculus)?
 • Economics: Price Discrimination in Train Industry – To What extent does VR benefit from third-degree price discrimination on the route ”Helsinki – Saint Petersburg?”
 • World Studies: What is the best environmentally friendly, affordable and accessible menstrual hygiene product for girls and women in Mongolia, China and Azerbaijan? A World Studies study in chemistry and global politics on the design and implication of a menstrual hygiene product to three regions in Asia
 • History: What conclusions can we draw about power structures of the Henrician political system in the 1530s by analysing the downfall of Anne Boleyn?
 • SYK tunnetaan kouluna, jossa viihdytään erinomaisesti. Lukuisat hauskat perinteet ja yhteistyö muiden kouluasteiden kanssa tekevät SYK:n lukiosta ainutlaatuisen paikan opiskella.
 • Jokaisella lukiotasolla ovat omat ryhmäyttämistapahtumansa.
 • Jaksojen kokeiden palautuspäivinä lukiolaisille järjestetään Café Siesta, johon voi tulla hetkeksi hengähtämään.
 • Lukiossamme halutaan, että opiskelijat voivat hyvin. Opinto-ohjaajien, terveydenhoitajien, kuraattorin, psykologin ja erityisopettajan palvelut on tarjolla koululla päivittäin.
 • SYK:n lukio on kielipainotteinen lukio, minkä vuoksi kieliohjelma on laaja. Opetuksessa painotetaan vuorovaikutusta ja itseilmaisua. Kielilinjan opiskelijan opinto-ohjelmaan kuuluu 54 opintopistettä kielten opintojaksoja, joihin lasketaan myös esimerkiksi vieraalla kielellä opiskeltuja muiden aineiden opintojaksoja, ulkomaille tehtyjä opintomatkoja sekä muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja.
 • Kurssitarjottimessa tarjotut kielten opintojaksot toteutuvat.
 • SYK koordinoi valtakunnallista LUKKI-hanketta eli valtakunnallista lukion kieltenopetuksen kehittämishanketta.
 • Ulkomaille suuntautuvat opintoretket, kansainvälisten vierailijoiden käynnit ja vaihto-opiskelijatoiminta tuovat opiskelijoillemme jatkuvasti uusia kansainvälisiä kontakteja. Koulusta tehdään vuosittain opintomatkoja Ranskaan, Saksaan, Latviaan ja tällä hetkellä myös Uzbekistaniin.
 • SYK:ssa voi suorittaa ranskan kielen virallisen kansainvälisen DELF-kielitutkinnon ja saksankielisen Deutsches Sprachdiplomin.
 • Matemaattis-luonnontieteellisiä kursseja on tarjolla runsaasti.
 • Koulun tiedelukio-opetus ohjaa korkeakoulutyyppiseen opiskeluun ja tieteelliseen ajatteluun. Lukio tekee yhteistyössä Aalto-yliopiston, Avoimen yliopiston, Helsingin seudun kesäyliopiston sekä Helsingin yliopiston eri laitosten kanssa.
 • SYK:n lukiolaisia osallistuu Maths Senior Competition for International Schools -kilpailuun ja Opetushallituksen rahoituksesta riippuen CERNin hiukkasfysiikan tiedeleirikouluun Genevessä.
 • Kansallisissa kilpailuissa, kuten Neljän tieteen kisoissa, menestys on ollut vuosittain erinomaista.

Lue lisää LUMA-aineiden opiskelusta SYK:n lukiossa

 • Koululla on erityislukion tuntijako, joka tekee mahdolliseksi yksilölliset ja joustavat valinnat. Opiskelija voi halutessaan vähentää enintään 16  pakollista opintopistettä.
 • Kaikki laajan kurssitarjottimen opintojaksot toteutuvat.
 • Tarjolla myös verkko-opintojaksoja TE1, KE1 ja ENA7.
 • Joitakin opintojaksoja on mahdollista suorittaa itsenäisesti sopimalla asiasta aineenopettajan kanssa.
 • SYK:ssa voi opiskella ja harrastaa monipuolisesti taito- ja taideaineita. Lukiossa toimivat muun muassa teiniteatteri, kamarikuoro ja -orkesteri, kuvataidekerho Sykli, luontokerho Amici Naturae, shakkikerho ja koripalloseura Sykki ry. Lukiolaisilla on käytössään viihtyisä Teinikunnan tila. Koululla on oma musiikkiopisto ja uimahalli. Yhteistyö CAP-autokoulun kanssa on tiivistä.
 • Lukiossamme voi suorittaa kuvataiteen, liikunnan, musiikin ja teatteritaiteen lukiodiplomin.

Tutustu tarkemmin taiteiden opiskeluun SYK:n lukiossa

Perustason alkeet 1, 2 op (EAB31, IAB31, RAB31, SAB31, VEB31)

Opintojakson moduulit: Perustason alkeet 1, 2 op

Opintojakson kuvaus: Rutiininomaiset viestintätilanteet, keskeisimmät viestintästrategiat, tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

Perustason alkeet 2, 2 op (EAB32, IAB32, RAB32, SAB32, VEB32)

Opintojakson moduulit: Perustason alkeet 2, 2 op

Opintojakson kuvaus: Oman lähipiirin ja arjen kuvailu, sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa

tavanomaiset asiointitilanteet.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

Perustason alkeet 3, 2 op (EAB33, IAB33, RAB33, SAB33, VEB33)

Opintojakson moduulit: Perustason alkeet 3, 2 op

Opintojakson kuvaus: Sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset, koulu.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

Perustaso 1, 2 op (EAB34, IAB34, RAB34, SAB34, VEB34)

Opintojakson moduulit: Perustaso 1, 2 op

Opintojakson kuvaus: Kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit, Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta, arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

Perustaso 2, 2 op (EAB35, IAB35, RAB32, SAB35, VEB35)

Opintojakson moduulit: Perustaso 1, 2 op

Opintojakson kuvaus: Hyvinvointi ja terveys, eri elämänvaiheet.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

Perustaso 3, 2 op (EAB36, IAB36, RAB36, SAB36, VEB36)

Opintojakson moduulit: Perustaso 3, 2 op

Opintojakson kuvaus: Eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta, ajankohtaiset kulttuuriaiheet, luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

Perustaso 4, 2 op (EAB37, IAB37, RAB37, SAB37, VEB37)

Opintojakson moduulit: Perustaso 4, 2 op

Opintojakson kuvaus: Opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä, tulevaisuudensuunnitelmat.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

Perustaso 5, 2 op (EAB38, IAB38, RAB38, SAB38, VEB38)

Opintojakson moduulit: Perustaso 5, 2 op

Opintojakson kuvaus: Ajankohtaiset aiheet, kohdekieliset mediat, lähdekritiikki.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson arviointi perustuu jakson aikana annettuihin kirjallisiin ja suullisiin näyttöihin sekä aktiiviseen että vastuulliseen työskentelyyn itsenäisesti ja yhdessä.

 • SYK:n lukiolaisia osallistuu vuosittain Model European Parliament -toimintaan, Baltic MEP-ohjelmaan ja United Nations International Schoolin YK-seminaariin.
 • Opiskelijamme ovat menestyneet erinomaisesti muun muassa Generation €uro ja Talousguru-kilpailuissa.
 • Lukion teinikunta toimii aktiivisesti.
 • SYK:n lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetus on kannustavaa, sillä opiskelijoita ohjataan löytämään ja kehittämään vahvuuksiaan äidinkielen käyttäjänä.
 • Opetusta elävöittävät kielen, kirjallisuuden, viestinnän ja teatterin ammattilaisten vierailut. Sykkiläiset käyvät myös aktiivisesti teatterissa ja näyttelyissä.
 • Jokaisella kurssilla luetaan kaksi kokonaisteosta. Myös kirjoitusharjoituksia on niin paljon, että opiskelijoilla on mahdollisuus kokeilla erilaisia kirjoittamisen tapoja. Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan erilaisten työtapojen yhteydessä.

It is a requirement of the Diploma program that students study at least one subject from group 1. In group 1, students will study literature, including selections of literature in translation, and may choose to combine this with language or performance studies, depending on their choice of course. Students will choose to study their group 1 subject(s) in a language in which they are academically competent.

The goal of Group 1 courses is to support and develop:

 • a personal appreciation of language and literature
 • skills in literary criticism
 • an understanding of the formal, stylistic and aesthetic qualities of texts
 • strong powers of expression, both written and oral
 • an appreciation of cultural differences in perspective

The range of texts studied in language A courses is broad, and students grow to appreciate a language’s complexity, wealth, and subtleties in a variety of contexts. A specific aim is to engender a lifelong interest in literature and a love for the elegance and richness of human expression.

English Language & Literature (HL and SL)

This course is for students whose strongest academic language is English as well as those who hope to continue their studies in English and those who wish a language challenge. It aims to actively engage students with language and culture and, by extension, to encourage students to question the meaning generated by language and texts, both literary and non-literary. This course aims to support lifelong learning through such engagement. Cooperative work, speech acts, group and individual presentations, writing workshops, author visits, and trips outside the classroom (to museums, theatre, performance art, etc.) are all integrated into the course. The successful completion at the HL level is the equivalent of the Cambridge Certificate of Proficiency (CPE); at the SL level its equivalent is the Cambridge Certifcate in Advanced English (CAE).

Finnish A, Literature (HL and SL)

The literature courses encourage students to appreciate the artistry of literature and to develop an ability to reflect critically on their reading. Works are studied in their literary and cultural contexts. In addition, works in translation are also studied. Cooperative work, speech acts, group and individual presentations, writing workshops, author visits, and trips outside the classroom (to museums, theatre, performance art, etc.) are all integrated into the course.

School-supported self-taught language A literature (SL for mother tongue speakers of other languages)

For students who wish to continue studying their own mother tongue (other than Finnish or English), the IB offers the possibility of choosing Language A, Literature SL as a self-taught component.

English B, Finnish B, French B (HL and SL)

Language B is a course in language and culture. The course is designed for students who have previous studies in a foreign language and who wish to continue studying that language in the IB. 3-5 years of prior learning are required for for the study of a language B SL; the successful completion of this course is the equivalent of the Cambridge Preliminary English Test (PET) level in English. In HL, the minimum recommended previous study is five years and a successful candidate will have achieved the equivalent of a Cambridge First Certificate in English (FCE). The Language B course emphasizes communication: after successfully completing a language B course, a student will be able to express him or herself both in writing and orally in the target language, to understand a variety of texts, both written and spoken, and to engage in discussions in the target language.

At SYK, IB Language B is taught in the target language, and the language and culture is studied through a wide selection of current and relevant texts: newspaper articles, short stories, pictures, video, among many others. Whenever possible, we also visit museums and theatres in Helsinki region.

The courses cover a variety of themes: the core themes are media and communication, global issues and social relationships. Some optional themes are also studied. All of our students also read literature suitable to their level. At HL, the study of literature is also required in the syllabus.

Economics (HL and SL)

Economics is a dynamic social science that deals with the contemporary world. The study of economics essentially deals with the allocation of the world’s limited resources while satisfying human unlimited needs and wants. As a social science, economics uses scientific methodologies that include quantitative and qualitative elements.

The IB Diploma Programme economics course emphasises the economic theories of:

 1. microeconomics, which deal with economic variables affecting individuals, firms and markets,
 2. macroeconomics, focusing on countries, governments and societies,
 3. international trade, and
 4. development economics.

Prominent among these issues are fluctuations in economic activity as well as environmental sustainability. These economic theories are applied to real-world issues and cases throughout the course.

IB economics students at SYK are encouraged to develop a better understanding of the world, with a focus on local, national and international perspectives, as well as global issues. We also aim at raising students’ awareness of their own responsibilities at the local, national and international levels. Throughout the course, we seek to develop values and attitudes that will enable students to achieve a degree of personal commitment in trying to resolve these issues as citizens of an increasingly interdependent world.

 

History (HL and SL)

The IB history program helps students to gain a better understanding of the present through critical reflection upon the past. It also promotes an understanding of history as a discipline, including the nature and diversity of its sources, methods and interpretations. Creativity in all fields of human endeavor involves the study of the past.

All standard level and higher level students complete a common core of at least two of the following 20th century world history topics:

 1. Causes, practices and effects of wars
 2. Democratic states—challenges and responses
 3. Origins and development of authoritarian and single-party states
 4. Nationalist and independence movements in Africa and Asia and post-1945 Central and Eastern European states
 5. The Cold War

To deepen this core program all students will study a further prescribed topic set by the IB and assessed through a document-based exam. Currently the prescribed topic choices at SYK are “the Arab–Israeli conflict 1945–79” or “Communism in crisis 1976–89.”

Higher level students will, in addition to the above, study aspects of the history of Europe and the Middle East in the twentieth century. A popular addition to the history program at SYK is an annual IB2 trip to a European city of particular relevance to our syllabus, such as Berlin.

IB diploma students will take one or two, or in special cases three, experimental sciences.
Among other things, the science courses aim to:
 • provide a rigourous body of knowledge, methods and techniques that characterise science and technology
 • develop an ability to analyse, evaluate and synthesise scientific information
 • raise awareness of the moral, ethical, social, economic and environmental implications of using science and technology.

Practical work forms a significant part of an experimental science course. Through practical work,  students will develop theory from practical observation, learn specific techniques, gain confidence in manipulative skills, and have fun. Our small teaching groups offer students an excellent environment to develop their scientific skills in the laboratory and in the field. All science students must undertake the Group 4 Project, which mirrors the work of real scientists by encouraging collaboration between colleagues from different disciplines. In January of the first IB year, we travel to Tvärminne Zoological Research Station near Hanko, to complete the Group 4 Project. Over the years, we have found that the peaceful working atmosphere outside school has provided a very productive environment, resulting in good team spirit and excellent presentations.

Biology (HL and SL)

During the course, students will study the science of living things; and how they function.

All standard and higher level students learn together common core topics, including cell biology, molecular biology, genetics, ecology, evolution and human physiology. Higher level students will go deeper into the topics with further literature as well as a few new topics, such as plant science and animal physiology. In SYK, all biology students will go to the field course in Tvärminne, studying the Baltic Sea as an example ecosystem in ecology.

In addition to the common core, all students will complete one option together chosen by students: neurobiology and behaviour, biotechnology and bioinformatics, ecology and conservation or human physiology.

Chemistry (HL and SL)

Chemistry is often referred to as the central science, since chemical principles underpin both our physical environment and all biological systems.

Over the course of the two year programme, the following topics will be studied: Atomic Structure, Periodicity, Quantitative chemistry, Bonding, Organic Chemistry, Acids and Bases, Oxidation and Reduction, Energetics, Kinetics, and Equilibrium. One fourth of the studies consists of practical work which continuously reinforces theoretical concepts throughout the programme. The school facilities support the studies and the practical work. Moreover, SYK cooperates with universities and companies in Helsinki area. This allows for visits and cooperative projects.

The optional section of the syllabus has varied according to the students’ interests. At present, the most common choice is Medicinal chemistry.

Computer Science (HL and SL)

It is evident that the role of computers in our society is becoming even more central. Computer Science is one of the fastest growing fields! A wide range of skills is needed to apply computers to solve real world problems. These range from understanding how a computer works to investigating how a system fits within the purposes of an
organization.

In IB Computer Science you will learn to think about the use of computers from many different perspectives. Topics withing computer science include: Internal structure of a computer. Writing programs. Using data structures. Designing algorithms. Engineering software with a purpose and a lifecycle. Constructing and maintaining systems.

The emphasis in the program is on computational thinking, program design and programming. From digital user to digital creator!

Physics (HL and SL)

Physics is the most fundamental of the experimental sciences, as it seeks to explain the universe itself, from the very smallest particles—quarks, which may be truly fundamental—to the vast distances between galaxies.

The Diploma physics course at SYK allows students to develop traditional practical skills and techniques and to increase their facility in the use of mathematics, which is the language of physics. It also allows students to develop interpersonal skills, and information and communication technology skills, which are essential in modern scientific endeavours and are important life-enhancing, transferable skills in their own right.

In the physics course, we will study the following topics: Mechanics, Thermal Physics, Waves, Electricity and Magnetism, Circular motion and Gravitation, Atomic, nuclear and particle physics, Energy production. At higher level four extra topics are included: Wave phenomena, Fields, Electromagnetic induction, Quantum and nuclear physics. Both higher level and standard level can choose one option. In the past few years students have enjoyed studying Astrophysics.

Mathematics: Analysis and Approaches (HL and SL)

IB Mathematics consists of various inspiring and challenging topics that link Mathematics with other subjects. Different applications of Mathematical methods to phenomena studied in Physics, Chemistry, Economics and Biology are considered.

IB students will be well prepared for their future studies. Mathematics gives them an excellent opportunity to explore any conceptual or real world phenomenon of their own interest. The students will learn to work and search information independently and express their findings concisely in writing.

In SYK, we offer Mathematics Higher Level and Mathematics Standard level. Mathematics HL is intended for students with strong mathematical background. It is more demanding than the advanced course of Mathematics (pitkä matematiikka) of the national curriculum. Mathematics SL course requires good knowledge and skills of basic Mathematics and mathematical methods. The level of difficulty of the course lies between the advanced and the basic courses (lyhyt matematiikka) of Mathematics of the national curriculum.

A second subject from Groups 1-4.

Students chosen for the IB Diploma programme will generally choose to attend the Preparatory Year before beginning their Diploma studies. The IB programme at SYK therefore consists of a two-year IB DP course (years 11-12) preceded by a preparatory year (year 10).

This Preparatory Year will enable students to become familiar with the subjects offered in the Diploma and the assessment tools, in addition to practicing and refining skills and study habits. For those students who have not been studying academic subjects in English previously, this year also enables them to become accustomed to using English as the language of instruction. Most of the preparatory year courses are compulsory for every pre-IB student, but students are also able to choose additional courses from the national line offerings (taught in Finnish).

 • Finnish (native level): 3-4 courses
 • Finnish as a second language: 2 courses
 • English: 4-5 courses (the 5th course is Debate in English)
 • Mathematics: 5 courses
 • Biology: 1 course
 • Physics: 1 course
 • Chemistry: 1 course
 • Economics: 1 course
 • History: 1 course
 • Computer Science: 1 course
 • Research skills: 1 course
 • Student counselling: 1 course
 • Psychology: 1 course
 • Philosophy: 1 course
 • Swedish*: 2 courses (or 5 courses for students taking the matriculation examination test)
 • French*: 3 courses (compulsory for students wishing to choose IB French B ) OR German* or Russian* 3 courses (possibility to take the matriculation examination test in the national line)

*These are not beginner level courses and prior knowledge of the language is required (circa 3-5 years).

Please note that this is not a complete list: You can also choose additional courses from the national line course tray.

Pakolliset opintojaksot

Elämä ja evoluutio, 2 op (BI1)

Opintojakson moduulit: Elämä ja evoluutio, 2 op (BI1)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso alkaa luonnontieteellisen tutkimuksen ja koeasetelman piirteisiin tutustumisella, minkä jälkeen perehdytään elämän syntyyn sekä eliömaailman ominaisuuksiin ja monimuotoisuuteen. Tutuksi tulevat myös evoluution mekanismit ja ihmislajin kehityshistoria. Lisäksi tutustutaan solujen rakenteeseen ja toiminnan yleispiirteisiin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Ympäristöekologia, 2 op (BI2-3)

Opintojakson moduulit: Ekologian perusteet, 1 op (BI2) ja Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin, 1 op (BI3)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso alkaa luonnontieteellisen tutkimuksen ja koeasetelman piirteisiin tutustumisella, minkä jälkeen perehdytään elämän syntyyn sekä eliömaailman ominaisuuksiin ja monimuotoisuuteen. Tutuksi tulevat myös evoluution mekanismit ja ihmislajin kehityshistoria. Lisäksi tutustutaan solujen rakenteeseen ja toiminnan yleispiirteisiin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Solu ja perinnöllisyys, 2 op (BI4)

Opintojakson moduulit: Solu ja perinnöllisyys, 2 op (BI4)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa perehdytään solujen rakenteen ja toiminnan yksityiskohtiin ja aineenvaihdunnan reaktioihin. Lisäksi käsitellään solunjakautumista ja perinnöllisyyden mekanismeja sekä tutustutaan mutaatioiden vaikutuksiin niin molekyylitasolla kuin sukulinjoissakin.

Huom! BI2.e vastaa BI3-kurssia, mutta sisällöstä jää perinnöllisyys pois, ja opiskelijat tekevät sen sijaan laboroinnin solukalvon toiminnasta. Opetus englanniksi.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Ihmisen biologia, 2 op (BI5)

Opintojakson moduulit: Ihmisen biologia, 2 op (BI5)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa tutustutaan ihmisen anatomiaan eli elimistön rakenteeseen ja toimintaan. Syövän synty, elimistöjen vuorovaikutus ja aistien toimintaperiaatteet tulevat myös tutuiksi. Lopuksi perehdytään lisääntymiseen ja yksilönkehitykseen ja niitä ohjaaviin tekijöihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Biotekniikan sovellukset, 2 op (BI6)

Opintojakson moduulit: Biotekniikka ja sen sovellukset, 2 op (BI6)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson aluksi tutustutaan mikrobien rakenteeseen ja lisääntymiseen. Tästä siirrytään mikrobien hyödyntämiseen geenitekniikassa sekä muihin geenitekniikan menetelmiin. Tutuiksi tulevat myös erilaiset jalostuksen menetelmät, biotekniikan ja nanolääketieteen mahdollisuudet sekä jo olemassa olevat sovellukset.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Biologian kertausopinnot, 2 op (BI7)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso on tarkoitettu vain biologian ylioppilaskokeisiin valmistautuville opiskelijoille. Opintojakson aikana kerrataan vaativia ja toivottuja biologian aiheita. Harjoitellaan aineistojen käsittelyä, erityisen vaikeita kysymyksiä sekä useaa biologian osa-aluetta yhdisteleviin kysymyksiin vastaamista ja vastaustekniikkaa ylipäätään.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset tunti- ja kotitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely ryhmä- ja paritöissä sekä opetustilanteissa.

 

HUOM.

BI1 pitää olla kokonaan suoritettu ennen BI4:n aloittamista.

BI4 pitää olla kokonaan suoritettu ennen BI6:n aloittamista.

BI2-3:n voi suorittaa milloin vain (eli se voi olla opiskelijan ainoa biologian opintojakso, jos haluaa huojentaa BI1:n), BI5:n suorittaminen on helpompaa, jos BI4 on suoritettuna, mutta tämä ei ole ehdoton vaatimus.

Pakolliset opintojaksot

Minä ja hyvä elämä, 2 op (ET1)

Opintojakson moduulit: Minä ja hyvä elämä, 2 op (ET1)

Opintojakson kuvaus: Opiskelija kehittää itseymmärrystään ja osallisuuttaan yhteiskunnassa. Hän taitaa hyvän elämän ominaispiirteet.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat aktiivisuus keskusteluissa ja ryhmätöissä sekä kirjoitetut esseet.

Minä ja yhteiskunta, 2 op (ET2)

Opintojakson moduulit: Minä ja yhteiskunta, 2 op (ET2)

Opintojakson kuvaus: Opiskelija ymmärtää oikeutensa, velvollisuutensa ja vastuunsa yhteiskunnan jäsenenä ja tutustuu eri yhteiskuntamuotoihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat aktiivisuus tuntityöskentelyssä ja ryhmätöissä sekä kirjoitetut esseet.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Kulttuurit, 2 op (ET3)

Opintojakson moduulit: Kulttuurit, 2 op (ET3)

Opintojakson kuvaus: Opiskelija tuntee ja tunnistaa erilaisia kulttuureja historiallisesti sekä paikallisesti. Hän ymmärtää kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä sekä niiden välistä vuorovaikutusta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen, ryhmätöiden toteutukseen sekä kirjoitettuihin esseisiin.

Katsomukset, 2 op (ET4)

Opintojakson moduulit: Katsomukset, 2 op (ET4)

Opintojakson kuvaus: Opiskelija ymmärtää eri katsomusten vaikutusta ihmisen moraaliin ja arvoihin. Hän tiedostaa oman katsomuksensa vaikutuksen omassa elämässään. Hän kykenee ajattelemaan katsomusten yhteisiä hyviä päämääriä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat aktiivisuus oppitunneilla, ryhmätöiden toteuttaminen sekä kirjoitetut esseet.

Uskonnot ja uskonnottomuus, 2 op (ET5)

Opintojakson moduulit: Uskonnot ja uskonnottomuus, 2 op (ET5)

Opintojakson kuvaus: Erilaisten uskonnollisten ja uskonnottomien suurten kertomuksien luonteen ymmärtäminen ja niiden sopuisan yhteiselämän mahdollisuus.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat opiskelijan aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentely sekä kirjoitetut esseet.

Tulevaisuus, 2 op (ET6)

Opintojakson moduulit: Tulevaisuus, 2 op (ET6)

Opintojakson kuvaus: Tulevaisuudet uhat ja mahdollisuudet. Uusiutuvien luonnonvarojen ylläpitäminen ja kestävä kehitys.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arvosteluun vaikuttavat aktiivisuus tuntityöskentelyssä ja ryhmätöissä sekä kirjoitetut esseet.

Pakolliset opintojaksot

Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op (UE1)

Opintojakson moduulit: Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op (UE1)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa tutustutaan uskontoon ilmiönä Lähi-idän uskontojen esimerkkeihin ja käytäntöihin tutustuen.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Maailmanlaajuinen kristinusko, 2 op (UE2)

Opintojakson moduulit: Maailmanlaajuinenkristinusko, 2 op (UE2)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla paneudutaan kristinuskon maailmanlaajuiseen historiaan ja linkitetään menneisyys nykyisyyteen erilaisten kristillisten yhteisöjen kautta. Opintojaksossa tutustutaan myös kristinuskon vaikutuksiin kuvataiteessa, musiikissa, arkkitehtuurissa ja musiikissa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op (UE3)

Opintojakson moduulit: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op (UE3)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa tutustutaan Intian niemimaan sekä Kaukoidän uskontoihin. Opintojakson aikana tehdään vierailuja ja pyritään tutustumaan uskontoihin elämyksellisesti. Opinnot voidaan toteuttaa myös joinain vuosina englanniksi, jolloin opintojaksosta saa myös kieliopintoja.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op (UE4)

Opintojakson moduulit: Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op (UE4)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson aikana tutustutaan yhteiskunnassa vaikuttaviin ajankohtaisiin, uskontoihin ja katsomuksiin liittyviin ilmiöihin sekä Suomessa vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin. Opintojakso on vierailupainotteinen.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa, 2 op (UE5)

Opintojakson moduulit: Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa 2 op (UE5)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan uskontojen, median ja taiteen risteyskohtiin. Opintojakso toteutetaan ilmiöpohjaisesti vierailuja, erilaisia medioita sekä luovaa ilmaisua hyödyntäen.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Uskonto, tiede ja media, 2 op (UE6)

Opintojakson moduulit: Uskonto, tiede ja media 2 op (UE6)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso on elämyksellinen ja kokemuspainotteinen tutustuminen uskonnon ja tieteen sekä erilaisten mediaympäristöjen ajankohtaisiin ilmiöihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Uskonnon kotisivut

Pakolliset opintojaksot

Johdatus filosofiseen ajatteluun, 2 op (FI1)

Opintojakson moduulit: Johdatus filosofiseen ajatteluun, 2 op (FI1)

Opintojakson kuvaus: Opiskelija tuntee keskeiset filosofiset suuntaukset ja filosofit sekä keskeisen filosofisen termistön.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjoitetut esseet, tuntiaktiivisuus ja filosofisten suuntausten yleinen tunteminen.

Etiikka, 2 op (FI2)

Opintojakson moduulit: Etiikka, 2 op (FI2)

Opintojakson kuvaus: Opiskelija hallitsee moraalinormien ja etiikan keskeiset sisällöt ja etiikan eri suuntaukset. Hän kykenee soveltamaan niitä oman elämänsä ja yhteiskunnan ymmärtämiseen kommunikatiivisessa merkityksessä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat tuntiaktiivisuus ja kirjoitettujen esseiden tekeminen.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Yhteiskuntafilosofia, 2 op (FI3)

Opintojakson moduulit: Yhteiskuntafilosofia, 2 op (FI3)

Opintojakson kuvaus: Opiskelija ymmärtää eri yhteiskuntajärjestelmien, oikeudenmukaisen yhteiskunnan, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen merkityksen.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat tuntiaktiivisuus, esseiden kirjoittaminen ja ryhmätyöskentely.

Totuus, 2 op (FI4)

Opintojakson moduulit: Totuus, 2 op (FI4)

Opintojakson kuvaus: Opiskelija ymmärtää totuuden luonnetta, sen keskeiset teoriat, argumentoinnin ja suhteen pseudotieteisiin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat tuntiaktiivisuus, esseiden kirjoittaminen ja käsiteltävien asioiden pääsääntöinen hallinta ja ymmärtäminen.

Filosofian kotisivut

Pakolliset opintojaksot

Fysiikka ympäristössä ja yhteiskunnassa, 2 op (FY1-2)

Opintojakson moduulit: Fysiikka luonnontieteenä, 1 op (FY1) ja Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta, 1 op (FY2)

Opintojakson kuvaus: Fysiikan ensimmäinen opintojakso sisältää valtakunnallisen opetussuunnitelman moduulit 1 ja 2. Opintojaksolla perehdytään fysiikan perusasioihin kuten suure- ja yksikköjärjestelmään,  mittaamiseen ja mittaustulosten esittämiseen. Energian tuotanto ja kasvihuoneilmiön fysikaaliset perusteet ovat keskeisiä ympäristön ja yhteiskunnan kannalta. Opintojakson suoritukseen kuuluu pienissä ryhmissä tehty kokeellinen tutkimus.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja pienryhmässä toteutettava luonnontutkimustehtävä ja mahdolliset palautettavat tehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Energia ja lämpö, 2 op (FY3)

Opintojakson moduulit: Energia ja lämpö, 2 op (FY3)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla käsitellään lämpöön liittyviä suureita ja ilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja lämpöenergian siirtymistä. Lämpövoimakoneiden kiertoprosessien yhteydessä tarvitaan myös mekaanista työtä, joten kurssilla sivutaan myös vuorovaikutusta ja voimaa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu kirjallisiin kokeisiin. Arviointiin vaikuttaa myös opintojakson aikainen työskentely, palautettavat tunti- ja kotitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteessa.

Voima ja liike, 2 op (FY4)

Opintojakson moduulit: Voima ja liike, 2 op (FY4)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla käsitellään suoraviivaiseen etenemiseen liittyviä ilmiöitä sekä erilaisia vuorovaikutuksia ja niihin liittyviä voimia. Uusia periaatteita ovat mm. impulssiperiaate ja liikemäärän säilyminen.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet, mahdolliset palautettavat tunti- ja kotitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Jaksollinen liike ja aallot, 2 op (FY5)

Opintojakson moduulit: Jaksollinen liike ja aallot, 2 op (FY5)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla käsitellään toistuvia, jaksollisia ilmiöitä, kuten kiertoliikettä tähden tai planeetan ympäri ja värähtelyä. Värähtelystä siirrytään väliaineessa eteneviin aaltoihin eli mekaanisiin aaltoihin, joiden yhteydessä käsitellään aaltoliikkeen perusilmiöitä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja kokeellinen kotitehtävä, mahdolliset palautettavat tunti- ja kotitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa. Opintojakson suoritukseen kuuluu mahdollisesti kirjallisesti raportoitava kokeellinen kotitehtävä.

Sähkö, 2 op (FY6)

Opintojakson moduulit: Sähkö, 2 op (FY6)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla käsitellään sähköstatiikkaa eli sähköistä vuorovaikutusta ja sähkökenttää sekä tasavirtapiirejä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu kokeellisesta tutkimuksesta laadittuun kirjalliseen raporttiin ja kirjallisiin kokeisiin. Arviointiin vaikuttaa myös työskentely opintojakson aikana sekä mahdolliset palautettavat tunti- ja kotitehtävät.

Sähkömagnetismi ja valo, 2 op (FY7)

Opintojakson moduulit: Sähkömagnetismi ja valo, 2 op (FY7)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso alkaa magneettisilla ilmiöillä, minkä jälkeen siirrytään induktioilmiöön. Lopuksi käsitellään sähkömagneettisia aaltoja eli esimerkiksi näkyvää valoa sekä radioaaltoja.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet, mahdolliset palautettavat tunti- ja kotitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Aine, säteily ja kvantittuminen, 2 op (FY8)

Opintojakson moduulit: Aine, säteily ja kvantittuminen, 2 op (FY8)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla edetään 1800-luvun lopun klassisesta fysiikasta 1900-luvun moderniin fysiikkaan ja jopa nykyfysiikkaan. Opintojaksolla tutustutaan ilmiöihin, jotka johtivat kvanttimekaniikan kehittymiseen. Keskeisiin aiheisiin kuuluvat myös ydinfysiikka ja radioaktiivisuus.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet, pienryhmässä toteutettava esitys, mahdolliset palautettavat tunti- ja kotitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa. Opintojakson suoritukseen kuuluu posteriesitelmä tai muu vastaava työ.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Fysiikan kokonaiskuva, 2 op (FY9)

Opintojakson kuvaus: Graafinen esitys, kuvaajan tulkinta ja graafiset menetelmät. Fysiikan osa-alueista erityisesti mekaniikkaa, energiaa, aaltoja ja sähköä. Opintojaksolle voi tulla kertaamaan vain muutamiakin fysiikan kursseja. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi mahdollisuuksien mukaan juuri ennen fysiikan ainereaalikokeeseen osallistumista ja pääsykokeisiin valmentautumista.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. Arviointiin vaikuttaa mahdollinen opintojakson päättökoe, joka voi olla preliminääri, palautettavat kotitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Hiukkasfysiikka ja CERN, 2 op (FY11)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan hiukkasfysiikkaan ja sen tutkimukseen. Jakso järjestetään yhteistyössä kahden muun lukion kanssa. Työskentelyyn kuuluu henkilökohtainen tutkielma, ryhmätyö ja vierailu hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNissä.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Opintojakson suoritus perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tekemiseen. Opintojaksoon kuuluu yksilötyönä tehtävä tutkielma sekä ryhmätyönä tehtävä esitelmä.

Aurinkosähkön tuotanto

Pakolliset opintojaksot

Ihminen, ympäristö ja historia, 2 op (HI1)

Opintojakson moduulit: Ihminen, ympäristö ja historia, 2 op (HI1)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tarkastellaan yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa ja ihmisen historian keskeisissä käännekohdissa. Opintojaksolla tutustutaan yhteiskunnallisten ja taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen ja tuntitehtävien sekä tuntityöskentelyssä osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Kansainväliset suhteet, 2 op (HI2)

Opintojakson moduulit: Kansainväliset suhteet, 2 op (HI2)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Opintojaksolla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten taloudellisten ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Opintojaksolla syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen ja tuntitehtävien sekä tuntityöskentelyssä osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Itsenäisen Suomen historia, 2 op (HI3)

Opintojakson moduulit: Itsenäisen Suomen historia, 2 op (HI3)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen ja tuntitehtävien sekä tuntityöskentelyssä osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Eurooppalainen ihminen, 2 op (HI4)

Opintojakson moduulit: Eurooppalainen ihminen, 2 op (HI4)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Opintojaksolla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen ja tuntitehtävien sekä tuntityöskentelyssä osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Ruotsin itämaasta Suomeksi, 2 op (HI5)

Opintojakson moduulit: Ruotsin itämaasta Suomeksi, 2 op (HI5)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tarkastellaan Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa esihistoriasta autonomian ajan alkuun. Opintojaksolla perehdytään yhteiskunnan ja talouden lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Opintojaksolla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen ja tuntitehtävien sekä tuntityöskentelyssä osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Maailman kulttuurit kohtaavat, 2 op (HI6)

Opintojakson moduulit: Maailman kulttuurit kohtaavat, 2 op (HI6)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Opintojaksolla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen, esitelmien ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Antiikin Rooman historia, 2 op (HI7)

Opintojakson kuvaus: Tällä opintojaksolla syvennytään antiikin Rooman ihmeisiin kuten arkkitehtuuriin, kirjallisuuteen, arkipäivän elämään, taiteeseen ja mytologiaan. Opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua antiikin ihmisen ja oman aikamme ihmisen ajattelun yhteisiin periaatteisiin. Opintojaksoon voi sisältyä opintomatka Roomaan.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. Opintojakso arvioidaan esitelmien ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä osoitetun aktiivisen kiinnostuksen että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Positiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Yhdysvaltain historia, 2 op (HI8)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla pyritään perehtymään USA:n historian merkittävimpiin käänteisiin. Yhdysvaltalaisuuteen liittyvät vahvana myytit, mm. lännen valloitus sekä käsitykset riippumattomuudesta, vapaudesta ja demokratiasta. Kaikella tällä on ollut suuri vaikutus yhdysvaltalaiseen kulttuuriin ja persoonallisuuteen. Sotilaalliseksi ja teolliseksi maailmanvallaksi kehittynyt Yhdysvallat koki taloudessaan, kulttuurissaan ja yhteiskuntaelämässään usein suuria ja nopeita muutoksia. Opintojakson oppitunneilla keskustellaan, mitä nämä muutokset olivat ja mihin ne perustuivat.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. Opintojakso arvioidaan esitelmien ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Venäjän ja Neuvostoliiton historia, 2 op (HI9)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso tarkastelee Venäjän alueen historiaa 800-luvulta 2000-luvun alkuun. Opintojakson painopistealueita ovat ortodoksisuuden leviäminen ja Venäjän valtion synty, keisarikunnan laajeneminen ja lopulta luhistuminen vuonna 1917 sekä uuden Venäjän asema ja kehittyminen kylmän sodan jälkeen. Opintojakso pyrkii omalta osaltaan lisäämään Venäjän historian tuntemusta ja hahmottamaan venäläistä identiteetin syntyä ja luonnetta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. Opintojakso arvioidaan esitelmien ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Lähialueiden historia, 2 op (HI10)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso suoritetaan opintoretkenä, joka suuntautuu Suomen lähialueille, esimerkiksi Venäjälle, Baltiaan tai yleensä Itämeren alueelle. Matkan tieteellisestä annista vastaa opintomatkan kohteen historian ja kulttuurin asiantuntija.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Opintojakso arvioidaan tehtyjen tehtävien ja matkapäiväkirjan perusteella. Opintomatkalla osoitettu innostunut asenne ja rakentava osallistuminen huomioidaan arvioinnissa.

Kertauskurssi, 2 op (HI11)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson kautta kerrataan myös keskeisiä aikaisempien historian opintojaksojen (1-6) sisältöjä. Täten opintojakso toimii myös ylioppilaskirjoituksiin valmentavana kokonaisuutena.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. Opintojakso arvioidaan esitelmien ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Pakolliset opintojaksot

Kemia, minä ja yhteiskunta, 2 op (KE1-2)

Opintojakson moduulit: Kemia ja minä, 1 op (KE1) ja Kemia ja kestävä tulevaisuus, 1 op (KE2)

Opintojakson kuvaus: Perehdytään kemian merkitykseen omassa arjessa, yhteiskunnassa ja kestävän elämäntavan edistämisessä. Opintojakson aikana tutustutaan seoksen koostumukseen ja pitoisuuteen sekä erotusmenetelmiin työturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Opintojaksolla sovelletaan aineen rakenteen malleja, syvennetään käsitystä atomin rakenteesta ja vankistetaan taitoa käyttää jaksollista järjestelmää. Näiden avulla pyritään selittämään aineiden erilaisia ominaisuuksia.

Huom! KE1-2.i vastaa sisällöltään KE1-2 -kurssia. Opetus englanniksi.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset näytöt, kuten kurssikoe ja tutkimusraportit sekä aktiivinen tunti- ja laboratoriotyöskentely.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Molekyylit ja mallit, 2 op (KE3)

Opintojakson moduulit: Molekyylit ja mallit, 2 op (KE3)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan monipuolisesti erilaisten orgaanisten yhdisteiden rakenteisiin ja ominaisuuksiin. Syvennetään laskennallista osaamista sekä harjoitellaan tietotekniikan hyödyntämistä muun muassa kuvaajien piirtämisessä ja molekyylimallinnuksessa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset näytöt, kuten kurssikoe ja tutkimusraportit sekä aktiivinen tunti- ja laboratoriotyöskentely.

Kemiallinen reaktio, 2 op (KE4)

Opintojakson moduulit: Kemiallinen reaktio, 2 op (KE4)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan orgaanisiin ja epäorgaanisiin reaktioihin kokeellisesti, laskennallisesti ja kemian merkkikieltä käyttäen.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset näytöt, kuten kurssikoe ja tutkimusraportit sekä aktiivinen tunti- ja laboratoriotyöskentely.

Kemiallinen energia ja kiertotalous, 2 op (KE5)

Opintojakson moduulit: Kemiallinen energia ja kiertotalous, 2 op (KE5)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan kemian reaktiosarja- ja seoslaskujen periaatteisiin sekä reaktioihin liittyvien energiamuutosten laskentaan. Opintojaksolla käsitellään hapettumispelkistymisreaktioita, sähkökemian sovelluksia ja sähkökemian laskennallista puolta. Opintojaksolla käsitellään metallien valmistus- ja jalostusprosesseja, metallien riittävyyttä ja kierrätettävyyttä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset näytöt, kuten kurssikoe ja tutkimusraportit sekä aktiivinen tunti- ja laboratoriotyöskentely.

Kemiallinen tasapaino, 2 op (KE6)

Opintojakson moduulit: Kemiallinen tasapaino, 2 op (KE6)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla käsitellään reaktionopeutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä tutustutaan tasapainoreaktioihin ja niiden laskennalliseen käsittelyyn. Lisäksi perehdytään happoihin, emäksiin ja puskuriliuoksiin. Näitä käsitellään kokeellisesti, laskennallisesti sekä mallinnetaan ja analysoidaan graafisesti.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset näytöt, kuten kurssikoe ja tutkimusraportit sekä aktiivinen tunti- ja laboratoriotyöskentely.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Kemian kertausopinnot, 2 op (KE7)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso on tarkoitettu kemian ylioppilaskokeeseen valmistautuvalle opiskelijalle. Opintojaksolla kerrataan kemian ydinasioita, vankistetaan laskutaitoa, aineistojen käsittelyä ja erilaisten ohjelmistojen käyttötaitoa. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Suoritusmerkintä edellyttää aktiivista tuntityöskentelyä sekä riittävää kirjallista näyttöä.

Kemian työkurssi, 1 op (KE8)

Opintojakson moduulit: Kemian työkurssi, 1 op (KE8)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla syvennetään kemian osaamista laboratoriotutkimusten kautta. Tutkimukset voivat sisältää sekä epäorgaanisia että orgaanisia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia analyysejä, aineiden synteesejä ja kemiallisia määrityksiä. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Suoritusmerkintä edellyttää aktiivista tuntityöskentelyä sekä riittävää kirjallista näyttöä.

Pakolliset opintojaksot

Omat kuvat, jaetut kulttuurit, 2 op (KU1)

Opintojakson moduulit: Omat kuvat, jaetut kulttuurit, 2 op (KU1)

Opintojakson kuvaus: Kuvataiteen ensimmäinen opintojakso johdattaa monilla teemoilla ja kuvatekniikoilla taiteen maailmaan. Tutkimme itseämme kuvantekijöinä ja –katselijoina. Sattuma, havainnot ja sisäiset mielikuvat saavat visuaalisen muodon. Piirrämme eri välineillä lyijykynästä piirrosohjelmiin, maalaamme, rakennamme ja muovailemme savea. Oma kuvakulttuuri peilautuu media- ja taidemaailmaan. Jaamme omien kuviemme kautta ajatusmaailmaamme, johon muut ottavat kantaa oman kuvakulttuurinsa suodattamana.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Kuvataiteen ainoa pakollinen opintojakso tulee suorittaa lähiopetuksessa. Varsinaisten opintojaksolla tehtyjen visuaalisten ja kirjallisten töiden lisäksi, jotka kerätään näyteportfolioon, arvioinnin kohteena ovat työskentely- ja vuorovaikutustaidot sekä itsearviointi.

Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt, 2 op (KU2)

Opintojakson moduulit: Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt, 2 op (KU2)

Opintojakson kuvaus: Kuvataiteen toinen pakollinen opintojakso avaa ympäristökokemuksia henkilökohtaisella tasolla omista tiloista, paikoista ja ilmiöistä ja laajenee käsittelemään arkkitehtuuria, muotoilua ja ympäristötaidetta. Piirtäminen, kolmiulotteinen suunnittelu ja materiaaliestetiikka ovat pohjana töille, joissa pohditaan kauneutta, käyttökelpoisuutta ja kestävyyttä. Kurssin materiaaleissa korostuu kestävä kehitys, tematiikassa henkilökohtaisten valintojen merkitys ympäristölle.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Kuvataiteen ainoa pakollinen opintojakso tulee suorittaa lähiopetuksessa. Varsinaisten opintojaksolla tehtyjen visuaalisten ja kirjallisten töiden lisäksi, jotka kerätään näyteportfolioon, arvioinnin kohteena ovat työskentely- ja vuorovaikutustaidot sekä itsearviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Kuva viestii ja vaikuttaa, 2 op (KU3)

Opintojakson moduulit: Kuva viestii ja vaikuttaa, 2 op (KU3)

Opintojakson kuvaus: Kuvataiteen opintojakso kolme paneutuu kuvaan viestinnän välineenä. Tutkimme merkkejä, logoja ja symboleja ja teemme ilmaisuvoimaista graafista suunnittelua käsin ja/tai tietokoneilla. Tutustumme kuvan historiaan erilaisten tekniikoiden ja materiaalien kautta maaväripigmenteistä fotogrammiin, tusseista digitaaliseen valokuvaan. Kuvan konteksti määrittää sen sisältöä niin henkilökohtaisella tasolla kuin (sosiaalisessa) mediassa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Kuvataiteen ainoa pakollinen opintojakso tulee suorittaa lähiopetuksessa. Varsinaisten opintojaksolla tehtyjen visuaalisten ja kirjallisten töiden lisäksi, jotka kerätään näyteportfolioon, arvioinnin kohteena ovat työskentely- ja vuorovaikutustaidot sekä itsearviointi.

Taiteen monet maailmat, 2 op (KU4)

Opintojakson moduulit: Taiteen monet maailmat, 2 op (KU4)

Opintojakson kuvaus: Kuvataiteen neljäs opintojakso törmäyttää taiteen, tyylin ja kuvakulttuurin historiaa tähän päivään. Kurssilla tutkitaan erilaisia visuaalisia ilmiöitä ja rakennetaan omia tulkintoja sekä perinteisillä kuvatekniikoilla että nykytaiteen keinoin. Piirtäminen havainnosta laajenee valokuvaamiseen ja kolmiulotteiseen muotoiluun. Tutkimme kaupunkitilaa, esimerkiksi Helsingin keskustaa, sen historiallisia viittauksia ja merkityksiä hakien. Taiteen maailmoja avataan kuvin ja sanoin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Kuvataiteen ainoa pakollinen opintojakso tulee suorittaa lähiopetuksessa. Varsinaisten opintojaksolla tehtyjen visuaalisten ja kirjallisten töiden lisäksi, jotka kerätään näyteportfolioon, arvioinnin kohteena ovat työskentely- ja vuorovaikutustaidot sekä itsearviointi.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Valokuvaus, 2 op (KU5)

Opintojakson kuvaus: Valokuvauskurssilla opitaan yhdessä tekemällä erilaisissa ympäristöissä. Teoriatieto yhdistyy kameroiden lisääntyvän hallinnan kautta itseilmaisuksi ja laadukkaaksi dokumentoinniksi. Kuvien jakaminen ja analysointi lisäävät ymmärrystä. Itsensä toteuttaminen ja yhdessä tekeminen voimauttavat ja luovat hyvinvointia.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Elokuva, 2 op (KU6)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla opitaan yhdessä tekemällä erilaisissa ympäristöissä. Teoriatieto yhdistyy elokuvakaluston lisääntyvän hallinnan kautta itseilmaisuksi ja laadukkaaksi dokumentoinniksi. Elokuvien jakaminen ja analysointi lisäävät ymmärrystä. Itsensä toteuttaminen ja yhdessä tekeminen voimauttavat ja luovat hyvinvointia.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Ryhmätyön merkitys opintojaksolla korostuu arvioinnissa.

Pakolliset opintojaksot

Oppiva liikkuja, 2 op (LI1)

Opintojakson moduulit: Oppiva liikkuja, 2 op (LI1)

Opintojakson kuvaus: Liikuntataitojen soveltaminen erilaisissa opetusryhmän yhteisissä liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia (kesä-, talvi-, luonto- ja vesiliikunta) sekä sisä- ja ulkoliikuntaa monipuolisesti toteuttaen; opetusryhmän yhteistyötaitoja ja yhteishenkeä kehittävät liikuntatehtävät ja -sisällöt sekä pelit.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi, johon vaikuttaa jatkuva ja monipuolinen näyttö. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Aktiivinen elämä, 2 op (LI2)

Opintojakson moduulit: Aktiivinen elämä, 2 op (LI2)

Opintojakson kuvaus: Fyysisten ominaisuuksien (voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus) itsearviointi, ylläpito ja kehittäminen monipuolisesti liikkuen, liikkuvuus ja kehonhuolto, ergonomia liike- ja suoritustekniikoissa, yhteistyötaitoja sekä yhteishenkeä kehittävät liikunnalliset pari- ja ryhmätehtävät.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi, johon vaikuttaa jatkuva ja monipuolinen näyttö. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Uudet lajit, 2 op (LI3)

Opintojakson moduulit: Uudet mahdollisuudet, 2 op (LI3)

Opintojakson kuvaus: Uusiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin tutustuminen, liikuntataitojen ja fyysisten ominaisuuksien monipuolinen ylläpito ja kehittäminen.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi, johon vaikuttaa jatkuva ja monipuolinen näyttö.

Vanhat tanssit, 2 op (LI4)

Opintojakson moduulit: Yhdessä liikkuen, 2 op (LI4)

Opintojakson kuvaus: Vanhojenpäivän tanssien harjoittelua ja esitykset.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Hyvinvointia liikunnasta, 2 op (LI5)

Opintojakson moduulit: Virkistystä liikunnasta, 2 op (LI5)

Opintojakson kuvaus: Virkistystä lisäävät liikuntamuodot, rentoutus ja kehonhuolto.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi, johon vaikuttaa jatkuva ja monipuolinen näyttö. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Lentopallokurssi, 2 op (LI6)

Opintojakson kuvaus: Lentopallon lajitaidot ja pelin taktiikka. Yhdessä pelaaminen ja joukkueena toimiminen.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Talviliikunta, 2 op (LI7)

Opintojakson kuvaus: Oppituntien sisältöön kuuluvia lajeja ovat mahdollisuuksien mukaan talviliikuntasisällöt, esim. lautailu, laskettelu, hiihto, luistelu, jääkiekko. Opintokokonaisuus huipentuu yhteisellä retkellä laskettelukohteeseen joko kotimaassa tai ulkomailla.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Tavoitteellisen liikunnan opintokokonaisuus, 2 op (LI8)

Opintojakson kuvaus: Opiskelija laatii kirjallisen liikuntasuunnitelman oman lajin harjoittelusta ja tavoitteista. Liikuntaharrastuksen on oltava ohjattua ja se toteutetaan yhden lukuvuoden aikana. Opintokokonaisuudesta laaditaan portfolio, johon liitetään todistus harjoittelusta.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Itsenäisesti suoritettava opintojakso.

Kuntosaliharjoittelun syventäminen, 2 op (LI9)

Opintojakson kuvaus: Kuntosaliharjoittelun eri osa-alueiden läpikäynti: kestovoima, perusvoima, maksimivoima, pika- ja räjähtävävoima. Ravinto-oppi. Oma testisuunnitelma. Oman harjoittelun seuranta esimerkiksi harjoituspäiväkirjaa pitämällä.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Opintokokonaisuuden voi suorittaa osittain itsenäisesti.

Pakolliset opintojaksot

Maailma muutoksessa, 2 op (GE1)

Opintojakson moduulit: Maailma muutoksessa, 2 op (GE1)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa tutustutaan luonnonilmiöihin ja niiden asettamiin ihmiskunnan haasteisiin. Lisäksi keskitytään ihmisen toimintaan ja ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta kumpuaviin riskeihin eri puolilla maailmaa. Lopuksi tutustutaan ihmiskunnan kehityksen mittaamisen välineisiin ja aletaan rakentaa käsitystä maailman eri alueiden kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset tunti- ja kotitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely ryhmä- ja paritöissä sekä opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Sininen planeetta, 2 op (GE2)

Opintojakson moduulit: Sininen planeetta, 2 op (GE2)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa perehdytään luonnonmaantieteellisiin ilmiöihin ja vyöhykkeisiin. Tutustutaan planetaarisiin ilmiöihin, maisemaa muokkaaviin tekijöihin sekä ilma- ja vesikehien kiertoihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi

Yhteinen maailma, 2 op (GE3)

Opintojakson moduulit: Yhteinen maailma, 2 op (GE3)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa tutustutaan useisiin ihmismaantieteen osa-alueisiin. Perehdytään maailman eri alueiden kulttuurisiin piirteisiin, väestönkehitykseen ja luonnonvarojen hyödyntämiseen. Lisäksi tutustutaan keskusten ja periferioiden vuorovaikutukseen, kaupunkien kehittymiseen ja niiden maankäyttöä ohjaaviin tekijöihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi

Geomedia, 2 op (GE4)

Opintojakson moduulit: Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta, 2 op (GE4)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa hankitaan taitoja etsiä, käsitellä, analysoida ja esittää maantieteellistä tietoa. Opintojakson aikana laaditaan paikallisen, alueellisen tai globaalin tarkastelutason tutkielma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi

 

HUOM.

GE4 suoritetaan viimeisenä, muutoin ei järjestyksellä ole väliä.

MATEMATIIKAN YHTEINEN OPINTOKOKONAISUUS (MAY)

Pakollinen opintojakso

Luvut ja yhtälöt, 2 op (MAY1)

Opintojakson moduulit: Luvut ja yhtälöt, 2 op (MAY1)

Opintojakson kuvaus: Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat lukujonot ja peruslaskutoimitukset, luvun vastaluku, käänteisluku ja itseisarvo, prosenttilaskenta, potenssin laskusäännöt (eksponenttina kokonaisluku), suoraan ja kääntäen verrannollisuus, funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta, ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen, yhtälöpari, neliö- ja kuutiojuuri, potenssifunktio ja potenssiyhtälö (asteluvut 2 ja 3). Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. MAY1.e - kts. opetussuunnitelma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

 

MATEMATIIKAN LYHYT OPINTOMÄÄRÄ (MAB)

Pakolliset opintojaksot

Lausekkeet ja yhtälöt, 2 op (MAB2)

Opintojakson moduulit: Lausekkeet ja yhtälöt, 2 op (MAB2)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla keskeisiä sisältöjä ovat ongelmien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen, toisen asteen polynomifunktio, toisen asteen yhtälön ratkaiseminen, aritmeettinen lukujono ja summa, geometrinen lukujono ja summa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Geometria, 2 op (MAB3)

Opintojakson moduulit: Geometria, 2 op (MAB3)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeistä sisältöä ovat kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen sekä geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Matemaattisia malleja, 2 op (MAB4)

Opintojakson moduulit: Matemaattisia malleja, 2 op (MAB4)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeistä sisältöä ovat lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, eksponenttiyhtälön ratkaiseminen, eksponenttiyhtälön ratkaiseminen, ennusteet ja mallin hyvyys.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Tilastot ja todennäköisyys, 2 op (MAB5)

Opintojakson moduulit: Tilastot ja todennäköisyys, 2 op (MAB5)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeistä sisältöä ovat tilastoaineiston havainnollistaminen, tunnuslukujen määrittäminen, regression ja korrelaation käsitteet, havainto ja poikkeava havainto, ennusteiden tekeminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden käsite laskulakeineen ja niitä havainnollistavien mallien käyttö.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Talousmatematiikka (MAB6-7), 2 op

Opintojakson moduulit: Talousmatematiikan alkeet, 1 op (MAB6), Talousmatematiikka, 1 op (MAB7)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeistä sisältöä ovat suhteellinen osuus, vertailu, muutoksen laskeminen, indeksi korkokäsite, yksinkertainen korko, verotus, valuutat, korkolaskut, talletukset, lainat taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja, joissa hyödynnetään lukujonoja ja summia.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa. Moduulit arvioidaan erikseen.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Matemaattinen analyysi, 2 op (MAB8)

Opintojakson moduulit: Matemaattinen analyysi, 2 op (MAB8)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeistä sisältöä ovat graafisia ja numeerisia menetelmiä, polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen, polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä, funktion muutosnopeuden määrittäminen ohjelmistojen avulla.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat, 2 op (MAB9)

Opintojakson moduulit: Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat, 2 op (MAB9)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeistä sisältöä ovat normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet, toistokoe, binomijakauma, luottamusvälin ja virhemarginaalin käsite.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Kertausopinnot, 2 op (MAB10)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla kerrataan lukion lyhyen matematiikan kursseja ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi tai suoritusmerkintä.

MATEMATIIKAN YHTEINEN OPINTOKOKONAISUUS (MAY)

Pakollinen opintojakso

Luvut ja yhtälöt, 2 op (MAY1)

Opintojakson moduulit: Luvut ja yhtälöt, 2 op (MAY1)

Opintojakson kuvaus: Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat lukujonot ja peruslaskutoimitukset, luvun vastaluku, käänteisluku ja itseisarvo, prosenttilaskenta, potenssin laskusäännöt (eksponenttina kokonaisluku), suoraan ja kääntäen verrannollisuus, funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta, ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen, yhtälöpari, neliö- ja kuutiojuuri, potenssifunktio ja potenssiyhtälö (asteluvut 2 ja 3). Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. MAY1.e - kts. opetussuunnitelma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

 

MATEMATIIKAN PITKÄ OPINTOMÄÄRÄ (MAA)

Pakolliset opintojaksot

Funktiot ja yhtälöt 1, 4 op (MAA2)

Opintojakson moduulit: Funktiot ja yhtälöt 1, 3 op (MAA2), temaattiset opinnot (funktiot ja yhtälöt 1), 1 op (MAA2)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla käsitellään polynomi- juuri- ja rationaalifunktioita sekä -yhtälöitä. Keskeisiä sisältöjä ovat myös polynomien tulo, binomikaavat, tekijöihin jakaminen, toisen asteen yhtälö ja sen ratkaisukaava sekä polynomiepäyhtälö.

Opintojakson arviointi: Koko opintojakso arvioidaan yhdessä numeroarvosanalla. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa. Huom! Neljän opintopisteen ja kahteen jaksoon jakautuva opintojakso merkitään kurssitarjottimessa 2a ja 2b.

Geometria, 2 op (MAA3)

Opintojakson moduulit: Geometria, 2 op (MAA3)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria, kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. MAA3.e - kts. opetussuunnitelma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Analyyttinen geometria ja vektorit, 3 op (MAA4)

Opintojakson moduulit: Analyyttinen geometria ja vektorit, 3 op (MAA4)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeisinä sisältöinä on analyyttisen geometrian ja vektorilaskennan perusteita tasossa. Analyyttisestä geometriasta käsitellään suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälö, yhtälöryhmä, suorien yhdensuuntaisuus ja kohtisuoruus, pisteen etäisyys suorasta sekä itseisarvoyhtälö. Tason vektoreista käsitellään perusominaisuudet, yhteen- ja vähennyslasku, pistetulo sekä vektorin kertominen luvulla ja vektoreiden välinen kulma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Funktiot ja yhtälöt 2, 3 op (MAA5)

Opintojakson moduulit: Funktiot ja yhtälöt 2, 3 op (MAA5)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat yksikköympyrä ja radiaani, trigonometriset-, eksponentti- ja logaritmifunktiot ja -yhtälöt sekä murtopotenssit. MAA5.e - kts. opetussuunnitelma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Derivaatta (MAA6) ja Talousmatematiikka (MAA9), 4 op

Opintojakson moduulit: Derivaatta, 3 op (MAA6), Talousmatematiikka, 1 op (MAA9)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat funktion raja-arvo ja jatkuvuus sekä erilaisten funktioiden derivointi, kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. Talousmatematiikan sisältöjä ovat korko, talletukset ja lainat sekä erilaiset lukujonojen ja summien sovellukset talousmatematiikassa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Moduulit arvioidaan yhdessä. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Integraalilaskenta, 2 op (MAA7)

Opintojakson moduulit: Integraalilaskenta, 2 op (MAA7)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat integraalifunktio, määrätty integraali, suorakaidesääntö sekä pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. Huom.: MAA7.e (2 op) opetus englanniksi.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Tilastot ja todennäköisyys, 2 op (MAA8)

Opintojakson moduulit: Tilastot ja todennäköisyys, 2 op (MAA8)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla käydään tilastomatematiikasta peruskäsitteitä mm. keskiluvut ja keskihajonta, korrelaatio ja regressio. Todennäköisyyslaskennasta käydään klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, binomi- ja diskreetit jakaumat. Sisällöt käydään hyödyntäen taulukkolaskentaohjelmia.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

3D-geometria, 2 op (MAA10)

Opintojakson moduulit: 3D-geometria, 2 op (MAA10)

Opintojakson kuvaus: Keskeisiä sisältöjä opintojaksolla ovat vektorilaskenta (mm. piste- ja ristitulo) kolmiulotteisessa avaruudessa, kulma avaruudessa, yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennan sovelluksia avaruusgeometriassa sekä kahden muuttujan pinta-avaruudessa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Algoritmit ja lukuteoria, 2 op (MAA11)

Opintojakson moduulit: Algoritmit ja lukuteoria, 2 op (MAA11)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan algoritmiseen ajatteluun ja ohjelmoidaan yksinkertaisia algoritmeja. Lisäksi perehdytään lukuteoriaan käsittelemällä mm. jaollisuutta ja kongruenssia. Huom.: MAA11.e (2 op) opetus englanniksi.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Analyysi ja jatkuva jakauma, 2 op (MAA12)

Opintojakson moduulit: Analyysi ja jatkuva jakauma, 2 op (MAA12)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla syvennytään funktion jatkuvuuteen ja derivoituvuuteen, käsitellään käänteisfunktioita, epäoleellisia integraaleja sekä raja-arvoja äärettömyydessä. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan jatkuviin jakaumiin, kuten normaalijakaumaan.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Kertausopinnot, 2 op (MAA13)

Opintojakson kuvaus: Kurssilla kerrataan kaikki pitkän matematiikan pakolliset kurssit ja mahdollisuuksien mukaan syventäviä kursseja.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

 

Pakolliset opintojaksot

Intro – kaikki soimaan, 2 op (MU1)

Opintojakson moduulit: Intro - kaikki soimaan, 2 op (MU1)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla syvennetään omaa musiikkisuhdetta ja tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen ovat kurssin keskeisiä työtapoja. Opintojakso pyrkii tarjoamaan mielekkäitä musiikillisia tehtäviä huomioon ottaen opiskelijoiden erilaiset musiikilliset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet. Opintojaksolla esitellään myös uusia työkaluja musiikin opiskelun avuksi. Mahdollisuuksien mukaan kurssiin sisältyy konserttikäynti tai tutustumista muihin taide- ja kulttuuripalveluihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa ja ryhmätöissä, tuntitehtävät ja kirjallinen koe.

Syke – soiva ilmaisu, 2 op (MU2)

Opintojakson moduulit: Syke – soiva ilmaisu, 2 op (MU2)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opintojaksolla tutkitaan myös erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja pyritään ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Ympäröivän kulttuurin tuntemusta syvennetään käytännön musisoinnin avulla. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen ovat kurssin keskeisiä työtapoja. Mahdollisuuksien mukaan konserttikäynti tai tutustumista muihin taide- ja kulttuuripalveluihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa ja ryhmätöissä, tuntitehtävät ja kirjallinen koe.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Genre – globaali uteliaisuus, 2 op (MU3)

Opintojakson moduulit: Genre – globaali uteliaisuus, 2 op (MU3)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin musiikinlajeihin, musiikkityyleihin ja –kulttuureihin sekä niihin kytkeytyviin merkityksiin ja arvostuksiin. Mahdollisuuksien mukaan konserttikäynti tai tutustumista muihin taide- ja kulttuuripalveluihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa ja ryhmätöissä, tuntitehtävät ja kirjallinen koe.

Demo – luovasti yhdessä, 2 op (MU4)

Opintojakson moduulit: Demo – luovasti yhdessä, 2 op (MU4)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittää luovaa osaamistaan, ottaa vastuuta ryhmän musiikillisesta toiminnasta sekä hahmottaa musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin ja mediaan. Toteuttamistapa ja ohjelmisto suunnitellaan opiskelijalähtöisesti.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat aktiivinen ja rakentava työskentely opintojaksolla ja opiskelijan panos ja kehittyminen luovassa prosessissa.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Kamarikuoro 1, 2 op (MU5)

Opintojakson kuvaus: Lukion kuorossa harjoitellaan tervettä äänenkäyttöä ja lauletaan moniäänistä ja monipuolista laulumusiikkia rennolla otteella. Tavoitteena on nostaa osallistujien valmiutta ja itsevarmuutta lauluryhmän jäsenenä. Kamarikuoro esiintyy säännöllisesti koulun tapahtumissa ja juhlissa. Kuoro osallistuu mahdollisuuksien mukaan nuorten kuorotapahtumiin ja -festivaaleille Suomessa ja ulkomailla. Osallistumiseen ei vaadita aiempaa kuorokokemusta.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Kamarikuoro 2, 2 op (MU6)

Opintojakson kuvaus: Lukion kuorossa harjoitellaan tervettä äänenkäyttöä ja lauletaan moniäänistä ja monipuolista laulumusiikkia rennolla otteella. Tavoitteena on nostaa osallistujien valmiutta ja itsevarmuutta lauluryhmän jäsenenä. Kamarikuoro esiintyy säännöllisesti koulun tapahtumissa ja juhlissa. Kuoro osallistuu mahdollisuuksien mukaan nuorten kuorotapahtumiin ja -festivaaleille Suomessa ja ulkomailla. Osallistumiseen ei vaadita aiempaa kuorokokemusta.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Kamarikuoro 3, 2 op (MU7)

Opintojakson kuvaus: Lukion kuorossa harjoitellaan tervettä äänenkäyttöä ja lauletaan moniäänistä ja monipuolista laulumusiikkia rennolla otteella. Tavoitteena on nostaa osallistujien valmiutta ja itsevarmuutta lauluryhmän jäsenenä. Kamarikuoro esiintyy säännöllisesti koulun tapahtumissa ja juhlissa. Kuoro osallistuu mahdollisuuksien mukaan nuorten kuorotapahtumiin ja -festivaaleille Suomessa ja ulkomailla. Osallistumiseen ei vaadita aiempaa kuorokokemusta.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Muissa oppilaitoksissa suoritetut kurssit, 2 op (MU8)

Opintojakson kuvaus: Muissa oppilaitoksissa suoritetuista kursseista sovitaan mahdollisesti etukäteen aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Pakolliset opintojaksot

Minä opiskelijana, 2 op (OP1)

Opintojakson moduulit: Minä opiskelijana, 2 op (OP1)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon. Opintojakson tavoitteena on myös tukea lukiolaisen itsetuntemuksen vahvistumista ja pohtia omien valintojen vaikutuksia sekä orientoitua lukion jälkeisten suunnitelmien tekemiseen.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus, 2 op (OP2)

Opintojakson moduulit: Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus, 2 op (OP2)

Opintojakson kuvaus: OP2-opintojaksolla jatketaan OP1-opintojakson aihepiireihin syventymistä. Opintojakson keskeisinä teemoina ovat jatko-opinnot sekä työelämätaidot. Opintojaksolle kutsutaan vierailijoita sekä työ- että opiskeluelämästä.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Tutorkurssi, 2 op (OP3)

Opintojakson kuvaus: Kurssi on tarkoitettu toisen vuoden opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan uusien opiskelijoiden opastajina. Tutortoimintaan kuuluu uusien opiskelijoiden vastaanotto, tukeminen sekä lukio-opintojen esittely. Ensimmäisen vuoden opiskelijat valitaan tutoreiksi keväällä hakemusten perusteella. Opintojakso alkaa ensimmäisen lukiovuoden toukokuussa perehdytyksellä tutorien tehtäviin. Tutorina toimimisesta saa erillisen todistuksen.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Pakolliset opintojaksot

Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op (UO1)

Opintojakson moduulit: Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op (UO1)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan uskontoon yleisinhimillisenä ilmiönä sekä juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskon syntyyn, leviämiseen ja jakaantumiseen ja näiden kolmen uskonnon yhteisiin juuriin ja kohtaamisiin historiassa ja nykyajassa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan tietojen ja taitojen havainnointiin. Myös käsitteiden hallintaan, tiedon soveltamiseen, tiedonhankintataitoihin ja työskentelyyn kiinnitetään huomiota.

Ortodoksisuus maailmassa, 2 op (UO2)

Opintojakson moduulit: Ortodoksisuus maailmassa, 2 op (UO2)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa perehdytään ortodoksisen perinteen historialliseen kehitykseen ja monimuotoisuuteen maailmassa sekä ortodoksisen kirkon ja muiden kristillisten perinteiden eettiseen ajatteluun ja yhteiskunnalliseen vaikutukseen. Tutustutaan kristittyjen yhteistyöhön ja uskontojen väliseen vuoropuheluun ja pohditaan ajankohtaisia ortodoksisuuteen ja muuhun kristinuskoon liittyviä kysymyksiä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan tietojen ja taitojen havainnointiin. Myös käsitteiden hallintaan, tiedon soveltamiseen, tiedonhankintataitoihin ja työskentelyyn kiinnitetään huomiota.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op (UO3)

Opintojakson moduulit: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op (UO3)

Opintojakson kuvaus: Hindulainen maailmankuva, elämäntapa ja etiikka sekä hindulaisuuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin ja yhteiskuntaan, Intian nykypäivän uskontotilanne, jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet ja eettiset periaatteet, buddhalainen elämäntapa ja etiikka sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin, Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan, Kiinan nykypäivän uskontotilanne, shintolaisuus sekä uskontojen vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan Japanissa, Intiassa, Kiinassa ja Japanissa kehittyneiden uskontojen vaikutuksia länsimaissa, luonnonuskontojen ja vodou-sukuisten uskontojen keskeiset piirteet ja levinneisyys, uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan tietojen ja taitojen havainnointiin. Myös käsitteiden hallintaan, tiedon soveltamiseen, tiedonhankintataitoihin ja työskentelyyn kiinnitetään huomiota.

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op (UO3)

Opintojakson moduulit: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op (UO3)

Opintojakson kuvaus: Kts. Opetussuunnitelma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan tietojen ja taitojen havainnointiin. Myös käsitteiden hallintaan, tiedon soveltamiseen, tiedonhankintataitoihin ja työskentelyyn kiinnitetään huomiota.

Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op (UO4)

Opintojakson moduulit: Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op (UO4)

Opintojakson kuvaus: Kts. opetussuunnitelma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan tietojen ja taitojen havainnointiin. Myös käsitteiden hallintaan, tiedon soveltamiseen, tiedonhankintataitoihin ja työskentelyyn kiinnitetään huomiota.

Ortodoksisuuden ja taiteen vuorovaikutus, 2 op (UO5)

Opintojakson moduulit: Ortodoksisuuden ja taiteen vuorovaikutus, 2 op (UO5)

Opintojakson kuvaus: Kts. opetussuunnitelma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan tietojen ja taitojen havainnointiin. Myös käsitteiden hallintaan, tiedon soveltamiseen, tiedonhankintataitoihin ja työskentelyyn kiinnitetään huomiota.

Ortodoksisuus, tiede ja media, 2 op (UO6)

Opintojakson moduulit: Ortodoksisuus, tiede ja media, 2 op (UO6)

Opintojakson kuvaus: Kts. opetussuunnitelma.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan tietojen ja taitojen havainnointiin. Myös käsitteiden hallintaan, tiedon soveltamiseen, tiedonhankintataitoihin ja työskentelyyn kiinnitetään huomiota.

Pakolliset opintojaksot

Toimiva ja oppiva ihminen, 2 op (PS1)

Opintojakson moduulit: Toimiva ja oppiva ihminen, 2 op (PS1)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso on yleissivistävä johdatus psykologiaan tieteenalana.

Huom! PS1.e vastaa sisällöltään PS1-kurssia. Opetus englanniksi.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Kehittyvä ihminen, 2 op (PS2)

Opintojakson moduulit: Kehittyvä ihminen, 2 op (PS2)

Opintojakson kuvaus: Kehityspsykologian opintojakso kattaa ihmisen psyykkisen kehityksen sikiövaiheesta vanhuuteen saakka.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Tietoa käsittelevä ihminen, 2 op (PS3)

Opintojakson moduulit: Tietoa käsittelevä ihminen, 2 op (PS3)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso käsittelee neuropsykologian ja kognitiivisen psykologian perusteet.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Tunteet ja mielenterveys, 2 op (PS4)

Opintojakson moduulit: Tunteet ja mielenterveys, 2 op (PS4)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso käsittelee emootioita, itsesäätelyä sekä kliinisen psykologian perusteet.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, 2 op (PS5)

Opintojakson moduulit: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, 2 op (PS5)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso käsittelee johdatuksen persoonallisuuspsykologiaan ja sosiaalipsykologiaan.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Psykologian kertausopinnot, 2 op (PS6)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla kerrataan lukion psykologian perusteet ja vastaustekniikka ylioppilaskirjoituksia varten.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet sekä tuntitehtävät ja aktiivinen sekä rakentava työskentely opetustilanteissa.

Psykologian kotisivut

Pakolliset opintojaksot

Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op (S21)

Opintojakson moduulit: Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op (S21)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson keskeisenä aiheena on erilaisten tekstilajien tulkitseminen ja tuottaminen. Tutustutaan erilaisiin tekstityyppeihin ja tietokirjallisuuteen. Kirjoittamisessa harjoitellaan erityisesti kirjoittamisprosessin eri vaiheita.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tuotokset ja tuntitehtävät sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn.

Kieli ja vuorovaikutus, 2 op (S22-3)  

Opintojakson moduulit: Kieli- ja tekstitietoisuus, 1 op (S22) ja vuorovaikutus, 1 op (S23)

Opintojakson kuvaus: Kurssin keskeisinä aiheina ovat kielitietoisuus, suomen kielen rakenteet ja vaihtelu. Syvennytään Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen erilaisten tekstilajien ja opiskelijoiden omien kokemusten kautta. Harjoitellaan oman kieli- ja kirjoitustaidon arviointia. Kehitetään viestintätaitoja kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana. Tarkastellaan vuorovaikutusta ja vuorovaikutustaitoja sekä opitaan havainnoimaan ja ymmärtämään ryhmäviestinnän ilmiöitä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tuotokset ja tuntitehtävät sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn.

Johdanto taloustieteeseen, 2 op (EC1.e)

Opintojakson kuvaus: Taloustieteen alueen laajuuden, peruskäsitteiden ja –kysymyksien ymmärtäminen. Aloitamme taloustieteen paikasta yhteiskuntatieteissä ja tutkimusmetodeista, joita taloustieteilijät käyttävät. Opintojakson aikana opimme ymmärtämään talouskasvun ja kehityksen eroja sekä yksityisen ja julkisen sektorin keskinäisen riippuvuuden luonnetta. Tutustumme myös kysynnän ja tarjonnan lakeihin, vapaakaupan periaatteisiin, valtion väliintuloihin sekä kuluttajien käyttäytymiseen. Opintojakso toteutetaan englanniksi.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi (30% essee, 70% koe).

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Teatteri-ilmaisun eri osa-alueet, 2 op (TTI1)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso perehdyttää opiskelijan draaman perusteisiin ja niiden toteutukseen sekä esityksen harjoittamiseen ja esityksen valmistamiseen. (Joulunäytelmä 1)

Opintojakson arviointi: Arviointiin vaikuttavat opiskelijan aktiivisuus ryhmätyöskentelyssä, hänen sitoutumisensa produktioon ja oman taiteellisen ilmaisunsa kehittäminen. Opintojakson arviointi on joko hyväksytty tai hylätty.

Teatteri-ilmaisu 2, 2 op (TTI2)

Opintojakson kuvaus: Teatteri-ilmaisun eri osa-alueiden syvällisemmän merkityksen ymmärtäminen. (Joulunäytelmä 2)

Opintojakson arviointi: Arviointiin vaikuttavat yhteistyö muiden kanssa, oman vastuun kantaminen taiteellisessa prosessissa sekä kehittyvä käsitys draamasta taiteenalana. Opintojakson arviointi on joko hyväksytty tai hylätty.

Teatteri-ilmaisu 3, 2 op (TTI3)

Opintojakson kuvaus: Teatterin kahden eri osa-alueen, esim. näytteleminen ja ohjaus, syvällinen ymmärtäminen ja toteutus. (Abinäytelmä 1)

Opintojakson arviointi: Arviointiin vaikuttavat hyvät yhteistyötaidot, aktiivisuus työskentelyssä sekä omien vastuualueiden loppuun suorittaminen. Arviointi: opintojakso on joko hyväksytty tai hylätty.

Teatteri-ilmaisu 4, 2 op (TTI4)

Opintojakson kuvaus: Esityksen toteuttaminen suunnitelmien mukaan yhteistyössä muiden kanssa. Oman taiteellisen osuuden luova hallinta ja elävyys. (Abinäytelmä 2)

Opintojakson arviointi: Arviointiin vaikuttavat oman osa-alueen ja ryhmätyön onnistuminen esityksissä. Arviointi: opintojakso on joko hyväksytty tai hylätty.

Pakolliset opintojaksot

Terveys voimavarana, 2 op (TE1)

Opintojakson moduulit: Terveys voimavarana, 2 op (TE1)

Opintojakson kuvaus: Terveyden kokonaisvaltaisuus: terveyttä määrittävät keskeiset tekijät ja niiden vaikutusmekanismit, terveyttä ja elintapoja selittävät keskeiset sosiaalipsykologiset teoriat ja mallit: suunnitellun käyttäytymisen teoria, sosiaalis-kognitiivinen teoria, terveysuskomusmalli, muutosvaihemalli, terveyskulttuurisia ilmiöitä: terveyden arvostamisen ja käyttäytymisen välinen ristiriita, medikalisaatio ja terveyteen sairastuminen, elintapoihin puuttuminen, uskomus- eli vaihtoehtohoidot; Kehon ja mielen hyvinvoinnin keskeiset perusteet: terveyttä edistävä ravinto, liikunta, lepo, uni sekä painonhallinta, seksuaalisuus, seksuaaliterveys, seksuaalioikeudet, mielenterveyttä suojaavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät, stressi ja kriisit mielenterveyttä kuormittavina tekijöinä, keinoja kuormituksen hallintaan, opiskeluhyvinvointi.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi, johon vaikuttavat muun muassa osallistuminen luokkatyöskentelyyn sekä muiden tehtävien teko ja palauttaminen annetun aikataulun mukaan. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Terveys ja ympäristö, 2 op (TE2)

Opintojakson moduulit: Terveys ja ympäristö, 2 op (TE2)

Opintojakson kuvaus: Terveyteen liittyvän tiedon hankinta, arviointi ja tulkinta; ympäristön terveellisyys ja turvallisuus; mielihyvä ja riippuvuus.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi, johon vaikuttavat muun muassa osallistuminen luokkatyöskentelyyn sekä muiden tehtävien teko ja palauttaminen annetun aikataulun mukaan.

Terveys ja yhteiskunta, 2 op (TE3)

Opintojakson moduulit: Terveys ja yhteiskunta, 2 op (TE3)

Opintojakson kuvaus: Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy eri aikakausina; sairaudet ja hoito; eettiset kysymykset.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi, johon vaikuttavat muun muassa osallistuminen luokkatyöskentelyyn sekä muiden tehtävien teko ja palauttaminen annetun aikataulun mukaan.

Tietojenkäsittelytiede, 2 op (COM.e)

Opintojakson kuvaus: Primitiiviset tietotyypit, funktiot, luokat ja objektit, taulukot, ehdollinen suorittaminen, toistorakenteet, syöte, tiedostot ja verkko. Projektityö. Opintojakso toteutetaan englanniksi.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi.

Introduction to programming, 2 op (COMP.1)

Opintojakson kuvaus: Imperative programming, analysis of control structures, boolean algebra, arrays, procedures, concepts of object-oriented programming, using classes. Opetus englanniksi. Opintojaksolla voi korvata MAA15-opintojakson.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakson koe. Opintojaksosta saa yhden kielikurssin (opintojakson).

Program design and development, 2 op (COMP.2)

Opintojakson kuvaus: Nested loops, array algorithms, lists, object-oriented design, persistent storage, graphical user interfaces, testing and debugging. Opetus englanniksi. Vaaditut esitiedot: Introduction to programming (COMP1). Opintojaksolla voi korjata MAA16-opintojakson.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojaksokoe ja harjoitustyö.

B1-OPPIMÄÄRÄ


Pakolliset opintojaksot

Minä ja ruotsin kieli, 4 op (RUB11+RUB12)

Opintojakson moduulit: Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op (RUB11), ruotsin kieli arjessani, 3 op (RUB12)

Opintojakson kuvaus: Kartoitetaan ruotsin kielen eri osa-alueiden osaamista ja kehitetään omia kielenopiskelutaitoja. Kerrataan vapaamuotoisia ja tuttavallisia arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja ja aihepiireinä ovat mm. oma lähipiiri, vapaa-aika, opinnot, asuminen ja hyvinvointi. Harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista. Kerrataan myös tavallisimmat rakenteet. Pääpaino on sanaston vahvistamisessa ja suullisessa harjoittelussa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Kulttuuri ja mediat, 2 op (RUB13)

Opintojakson moduulit: Kulttuuri ja mediat, 2 op (RUB13)

Opintojakson kuvaus: Kurssilla vahvistetaan kykyä tuottaa erilaisia tekstejä ja harjoitellaan erityyppisten tekstien lukemista. Aihepiirejä ovat suomalaisuus, suomenruotsalaisuus, ruotsinsuomalaisuus, pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt sekä mediat. Kurssilla tutustutaan laajasti erilaisiin kulttuuri-ilmiöihin, esimerkiksi ruotsinsuomalaiseen ja suomenruotsalaiseen musiikkiin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Ympäristömme, 2 op (RUB14)

Opintojakson moduulit: Ympäristömme, 2 op (RUB14)

Opintojakson kuvaus: Harjoitellaan erilaisten tekstien tulkitsemista ja tuottamista sekä mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista. Aihepiirejä ovat esimerkiksi elinympäristö, yhteiskunta, monikulttuurisuus, elämää ohjaavat arvot sekä elämänkatsomus ja -asenne.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Opiskelu- ja työelämä, 2 op (RUB15)

Opintojakson moduulit: Opiskelu- ja työelämä, 2 op (RUB15)

Opintojakson kuvaus: Harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja sekä tulevaisuudensuunnitelmia. Kurssilla keskustellaan monipuolisesti tulevaisuudesta, opinnoista ja työelämästä.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Puhekurssi, 2 op (RUB16)

Opintojakson moduulit: Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (RUB16)

Opintojakson kuvaus: Vahvistetaan suullista kielitaitoa sekä taitoa ymmärtää puhuttua kieltä monipuolisten tehtävien avulla. Luetaan ruotsinkielinen kirja, josta tehdään valmisteltu esitys.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat suullinen lopputyö, tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Kestävä elämäntapa, 2 op (RUB17)

Opintojakson moduulit: Kestävä elämäntapa, 2 op (RUB17)

Opintojakson kuvaus: Vahvistetaan luetun ymmärtämisen taitoja lukemalla vaativia tekstejä kestävän elämäntavan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta. Lisäksi harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja kerrataan pakollisten kurssien sanastoa sekä rakenteita valmistautumalla samalla ylioppilaskokeeseen.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset kokeet ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Abikurssi, 2 op (RUB18)

Opintojakson kuvaus: Valmistaudutaan kansallisiin kielikokeisiin harjoittelemalla eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Kerrataan keskeistä sanastoa ja rakenteita.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Arviointiin vaikuttavat preliminäärikoe ja tuntitehtävät sekä aktiivinen ja rakentava työskentely opetustilanteissa.

 

Pakolliset opintojaksot

Suomalainen yhteiskunta, 2 op (YH1)

Opintojakson moduulit: Suomalainen yhteiskunta, 2 op (HI1)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla tarkastellaan valtio-oppia ja yhteiskuntapolitiikkaa. Opiskelun kohteena ovat maamme valtiojärjestys ja yhteiskuntajärjestelmän keskeiset piirteet historiallisine taustoineen: väestörakenne, sosiaalipolitiikka, puolueet, eduskunta, presidentti, valtioneuvosto ja kunta instituutiona. Viitekehyksenä ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja toiminta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivisen kiinnostuksen osoittaminen yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin sekä ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Taloustieto, 2 op (YH2)

Opintojakson moduulit: Taloustieto, 2 op (YH2)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso käsittelee kansantaloustieteen ja myös yksityistalouden peruskysymyksiä. Sen aikana käydään läpi modernin globaalin markkinatalouden toiminta, rakenne ja kiertokulku. Kurssi käsittelee keskeisiä talouden kysymyksiä, kuten yritystoimintaa, rahoitusmarkkinoita ja talouspolitiikkaa, sekä kuluttajan, yritysten että valtioiden näkökulmasta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivisen kiinnostuksen osoittaminen taloudellisiin kysymyksiin ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin sekä ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, 2 op (YH3)

Opintojakson moduulit: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, 2 op (YH3)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso lähtee liikkeelle eurooppalaisuuden pohdinnasta – miten on tultu nykypäivän eurooppalaisuuteen, mitä arvoja nykyeurooppalaisuus pitää sisällään ja miten Euroopan unioni kuuluu tähän prosessiin. Tavoitteena on antaa hyvä yleiskäsitys siitä, mitä unionin jäsenyys merkitsee niin nuorille kuin muillekin suomalaisille ja eurooppalaisille ja miten unionissa voi kansalaisena vaikuttaa. Opintojaksolla käsitellään myös Suomen asemaa Euroopan unionissa.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen, esitelmien ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivisen kiinnostuksen osoittaminen Euroopan unionin kysymyksiin ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin sekä ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Lakitieto, 2 op (YH4)

Opintojakson moduulit: Lakitieto, 2 op (YH4)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla opiskellaan Suomen oikeusjärjestystä sekä yksityisoikeuden että julkisoikeuden osalta. Käsiteltäviä yksityisoikeuden keskeisiä alueita ovat siviilioikeus (velvoiteoikeus, perhe- ja perintöoikeus), kauppaoikeus, kuluttajansuoja, työoikeus ja ympäristöoikeus. Julkisoikeudesta kurssilla käsitellään mm. rikos- ja prosessioikeutta sekä kansainvälistä oikeutta. Opetuksessa painotetaan nuorten näkökulmaa ja nuorille tärkeitä oikeudellisia kysymyksiä. Lakitiedon opetus tapahtuu elämänläheisten esimerkkien kautta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Opiskelijan osoittama kiinnostus ratkoa opetustilanteessa esitettyjä oikeudellisia ongelmatilanteita sekä rakentava osallistuminen keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Yritystalous, 2 op (YH5)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla käsitellään yrittäjyyttä ja sen merkitystä kansantaloudelle sekä yritystalouden perusteita. Opintojaksolla käydään läpi yrityksen perustaminen ja yrityksen pääoma- ja tulorahoituksen rakenne, opitaan kaksinkertaisen kirjanpidon alkeet sekä tuloslaskelman ja taseen muodostuminen. Lisäksi perehdytään sijoittamisen eri muotoihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. Opintojakso arvioidaan kurssikokeen ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Aktiivinen ja innostunut osallistuminen opetustilanteissa käytäviin keskusteluihin ja ryhmätöihin huomioidaan arvioinnissa.

Yhteiskuntaopin kertaava opintojakso, 2 op (YH6)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla kerrataan YH1-YH4 -opintojaksoilla käsiteltyjä asioita ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen. Oppitunneilla kerrataan keskeiset sisällöt ja perehdytään ylioppilaskirjoitusten erilaisiin tehtävätyyppeihin.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä. Opintojakso arvioidaan preliminäärikokeen ja tehtävien sekä tuntityöskentelyssä että itsenäisessä opiskelussa osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetustilanteissa käytäviin yhteiskuntaa ja taloutta koskeviin keskusteluihin.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kurssi, 2 op (YH7)

Opintojakson kuvaus: Aktiivinen osallistuminen MEP-, EYP- tai UNIS-toimintaan.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Pakolliset opintojaksot

Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op (ÄI1)

Opintojakson moduulit: Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op (ÄI1)

Opintojakson kuvaus: Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen. Keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit sekä niiden yhdistelmät. Tekstikokonaisuuden rakentuminen; tekstin tavoitteen, kohderyhmän, kontekstien, sisällön, rakenteen, ilmaisutapojen ja näkökulmien analyysi. Erilajisten tekstien tuottamisen prosessi yksin ja yhdessä sekä tekstien pohjalta kirjoittaminen, referointi ja kommentointi. Tekstien moniäänisyys ja intertekstuaalisuus. Kielen- ja tekstinhuoltoa. Opintojakson aikana luetaan kaksi romaania.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. Arviointiin vaikuttavat opintojakson aikana ja sen lopuksi kirjoitettavat luku- ja kirjoitustaidon tehtävät sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn.

Kieli ja vuorovaikutus, 2 op (ÄI2-3)

Opintojakson moduulit: Kieli- ja tekstitietoisuus, 1 op (ÄI2) ja Vuorovaikutus 1, 1 op (ÄI3)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa tarkastellaan kielen ja kulttuurin, erityisesti kaunokirjallisuuden, merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle. Suomen kieltä vertaillaan muihin kieliin ja tutustutaan kielen vaihteluun ja muuttumiseen. Opintojaksossa luetaan kaksi romaania.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat opintojakson aikana ja sen lopuksi kirjoitettavat luku- ja kirjoitustaidon tehtävät sekä osallistuminen suullisiin harjoituksiin.

Kirjallisuuden lajeja, 2 op (ÄI4)

Opintojakson moduulit: Kirjallisuus 1, 2 op (ÄI4)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa painottuu kaunokirjallisuuden erittely ja tulkinta. Opintojaksossa käsitellään näytelmiä, runoja ja novelleja sekä tarkastellaan tietokirjallisuutta kerronnallisuuden näkökulmasta. Opintojakson ohjelmaan kuuluu teatterikäynti.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat opintojakson aikana ja sen lopuksi kirjoitettavat luku- ja kirjoitustaidon tehtävät sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn.

Tekstit ja vaikuttaminen, 2 op (ÄI5)

Opintojakson moduulit: Tekstien tulkinta 1, 2 op (ÄI5),

Opintojakson kuvaus: Sananvapaus, mediakritiikki, mediaetiikka; tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot; vaikuttamisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot sekä argumentoinnin tavat ja retoriset keinot; lähdekritiikki, tiedonhankinta ja -hallinta, tekijänoikeudet; puhuttujen ja kirjoitettujen kantaa ottavien ja vaikuttavien tekstien analysointia ja tuottamista. Opintojaksoon kuuluu ryhmäväittelyitä sekä vaikuttavan kirjallisuuden käsittelyä. Opintojaksossa luetaan kokonaisteoksia, myös tietokirja.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. Arviointiin vaikuttavat opintojakson aikana ja sen lopuksi kirjoitettavat luku- ja kirjoitustaidon tehtävät sekä osallistuminen suullisiin harjoituksiin.

Kirjoittaminen ja vuorovaikutus, 2 op (ÄI6-7)

Opintojakson moduulit: Kirjoittaminen 1, 1 op (ÄI6) ja Vuorovaikutus 2, 1 op (ÄI7)

Opintojakson kuvaus: Kirjoittaminen 1: kirjoittaminen prosessina: ideointi, aiheen rajaus sekä näkökulman valinta; jäsentely, muokkaaminen ja viimeistely; palautteen antaminen ja vastaanottaminen, tekstien pohjalta kirjoittaminen, kielen- ja tekstinhuoltoa; tekstin omaäänisyyttä tukevia sanataideharjoituksia. Vuorovaikutus 2: Esiintymisjännitys ja vireystila, esiintymisen vuorovaikutteisuus ja yleisön vastuu puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen yksin, ryhmässä tai audiovisuaalisena tekstinä; kohdentamisen, kontaktin, havainnollistamisen ja ilmaisun taidot vuorovaikutustaidot ja -etiikka eri viestintäkanavissa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, puhuttujen ja audiovisuaalisten tekstien analysointi ja arviointi. Opintojaksossa luetaan kaksi kaunokirjallista teosta. Opintojaksoon kuuluu teatterikäynti.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat opintojakson aikana ja sen lopuksi kirjoitettavat luku- ja kirjoitustaidon tehtävät sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn.

Kirjallisuus ja konteksti, 2 op (ÄI8)

Opintojakson moduulit: Kirjallisuus 2, 2 op (ÄI8)

Opintojakson kuvaus: Suomen kirjallisuus monimuotoisena, moniäänisenä ja monikielisenä ilmiönä osana maailmankirjallisuutta; kirjallisuuden tutkimista eri konteksteissaan: tekijän ja lajin konteksti, historiallinen ja kulttuurinen konteksti, poliittinen ja yhteiskunnallinen konteksti; tekstien tarkastelua eri näkökulmista, kuten ihmiskuvan, identiteettien, maailmankuvan sekä arvo- ja aatemaailman muutosten näkökulmasta. Opintojaksossa luetaan kaksi kaunokirjallista teosta. Opintojaksoon kuuluvat teatterikäynti ja kirjailijahaastattelu.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat opintojakson aikana ja sen lopuksi kirjoitettavat luku- ja kirjoitustaidon tehtävät sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Puheviestintä, 2 op (ÄI9)

Opintojakson moduulit: Vuorovaikutus 3, 2 op (ÄI9)

Opintojakson kuvaus: Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat vuorovaikutustaidot, esimerkiksi kokouksiin, neuvotteluihin ja työhaastatteluihin liittyvät vuorovaikutustaidot; oman idean tai näkemyksen vakuuttava esittäminen, argumentoinnin tavat ja retoriset keinot; erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -suhteiden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden analysointia sekä konfliktit ja ongelmanratkaisu ryhmässä; dialoginen ja rakentava vuorovaikutus, vuorovaikutukseen liittyvä etiikka; mahdollisesti osallistuminen toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli PUHVI-kokeeseen. Opintojaksossa tutustutaan keskeisiin puheviestinnän teorioihin.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat opintojakson aikana ja sen lopuksi suoritettavat ryhmäviestintätaidon ja esiintymistaidon tehtävät sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn. Mahdollisuus osallistua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli PUHVI-kokeeseen. 

Kirjoitustaidon syventäminen, 2 op (ÄI10)

Opintojakson moduulit: Kirjoittaminen 2, 2 op (ÄI10)

Opintojakson kuvaus: Kantaa ottavien ja pohtivien tekstien suunnittelu ja tuottaminen; tiedonhallinnan taidot, lähteiden arviointi, lähdekritiikki, tekijänoikeudet; kirjoittamisen eri vaiheiden ja ajankäytön hallinnan harjoittelu; aiheen rajaaminen, näkökulman ja aineistojen valinta, aineistojen käyttötavat tekstissä; tekstin muokkaaminen ja viimeistely, tekstin omaäänisyys, kielen- ja tekstinhuoltoa. Opintojaksossa valmistaudutaan erityisesti päättökokeen kirjoitustaidon kokeeseen. Opintojaksossa luetaan kaksi kokonaisteosta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat opintojakson aikana ja sen lopuksi kirjoitettavat luku- ja kirjoitustaidon tehtävät sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn.

Lukutaidon syventäminen, 2 op (ÄI11)

Opintojakson moduulit: Tekstien tulkinta 2, 2 op (ÄI11)

Opintojakson kuvaus: Monimuotoisten asia- ja mediatekstien ja fiktiivisten tekstien analyysi ja tulkinnan rakentaminen sekä käsitteiden käyttö; erilaisia tapoja tulkita tekstejä; tekstin sijoittaminen tilanne- ja kulttuurikontekstiinsa; monimuotoisten tekstien tavat rakentaa merkityksiä, esimerkiksi ilmaisutavat ja -muodot sekä rakenteet. Opintojaksossa valmistaudutaan erityisesti päättökokeen lukutaidon kokeeseen. Luetaan kaksi kokonaisteosta, joista toinen on tietokirja.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi. Arviointiin vaikuttavat opintojakson aikana ja sen lopuksi kirjoitettavat luku- ja kirjoitustaidon tehtävät sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn.

Paikalliset valinnaiset opintojaksot

Kirjallisuus ja Suomen kulttuuri, 2 op (ÄI12.i)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksossa opiskelija tutustuu Suomen kulttuuriin kirjallisuuden, historian, maantieteen ja taiteen näkökulmasta. Hän oppii tuntemaan keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä, jotka auttavat ymmärtämään nykykulttuurin kerroksellisuutta.

Opintojakson arviointi: Numeroarviointi.

SYK:n äidinkielen kotisivut

Musiikin lukiodiplomi, 2 op (MULD6)

Opintojakson moduulit: Musiikin lukiodiplomi, 2 op (MULD6)

Opintojakson kuvaus: Opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto; erilaiset toteutustavat ja osa-alueet. Musiikin lukiodiplomin suorittamisesta järjestetään opiskelijoille yhteinen infotilaisuus, jonka jälkeen diplomia valmistellaan itsenäisesti. Opettaja seuraa etenemistä opiskelijan kanssa erikseen sovittavissa tapaamisissa. Diplomi on mahdollista suorittaa useilla eri tavoilla.

Opintojakson arviointi: Numeromerkintä.

Kuvataiteen lukiodiplomi, 2 op (KULD2)

Opintojakson moduulit: Kuvataiteen lukiodiplomi, 2 op (KULD2)

Opintojakson kuvaus: Diplomi perustuu lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuun tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan; muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta kuvaavasta portfoliosta. Kuvataiteen lukiodiplomista tiedotetaan opiskelijoille ajoissa, jotta varsinaiseen tekoprosessiin jää hyvin orientoitumisaikaa. Diplomikurssi pyritään suorittamaan yhden jakson aikana, mikä käytännössä tarkoittaa yleensä abiturienttivuoden toista jaksoa, kun neljä kuvataiteen kurssia on jo suoritettu. Diplomikurssi suoritetaan itsenäisesti, kuitenkin opettajan valvonnassa. Materiaalien, tekniikoiden ja käytännön järjestelyjen niin vaatiessa diplomityötä voi osittain tehdä myös koulun ulkopuolella.

Opintojakson arviointi: Kuvataiteen lukiodiplomista annetaan numeroarviointi asteikolla 4-10. Arvioinnin ohjeistus tulee normatiivisena OPH:lta.

Liikunnan lukiodiplomi, 2 op (LILD4)

Opintojakson moduulit: Liikunnan lukiodiplomi, 2 op (LILD4)

Opintojakson kuvaus: Diplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.

Opintojakson arviointi: Numero- tai suoritusmerkintä.

Teatteri-ilmaisun lukiodiplomi, 2 op (TELD8)

Opintojakson moduulit: Teatteri-ilmaisun lukiodiplomi, 2 op (TELD8)

Opintojakson kuvaus: Opiskelijan määrittelemä aihe joltakin teatterin alalta ja siihen liittyvä esitys, työskentelyprosessin hallinta, taiteellisen prosessin arviointitaidot, taiteellisen kokonaisuuden ymmärtäminen, teatterin keinot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, esityksen ja portfolion muodostama kokonaisuus. Teatterin tekemisen luovuus ja sen tuoma uskalluksen toteutuminen ja niistä tuleva tekemisen ilo.

Opintojakson arviointi: Arviointiin vaikuttavat kokonaisuuden toimivuus ja oman vastuun kantaminen tässä prosessissa sekä itsearviointi. Opintojakso on joko hyväksytty tai hylätty.

 

Lukiodiplomissa opiskelija antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan. Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio-opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

OPH:n lukiodiplomi-sivut

 

Pidä huolta, 2 op (TO1)

Opintojakson kuvaus: Opintojaksoon kuuluu vapaaehtoistyötä ja kirjallisen raportin laatiminen. Opiskelijat auttavat erityistä tukea tarvitsevia yksilöitä ja ryhmiä, esimerkiksi vanhuksia, vammaisia ja maahanmuuttajia. Auttamistyön määrä sovitaan tehtävien vaativuuden mukaan. Vapaamuotoisen raportin avulla opiskelijat arvioivat tekemänsä auttamistyön merkitystä ja tavoitteiden toteutumista.

Opintojakson arviointi: Suoritusmerkintä.

Tutkimustaidot ja akateeminen kirjoittaminen (Research skills), 2 op (TO2)

Opintojakson kuvaus: Tutustutaan luonnontieteellisen datan käsittelyyn ja esittämiseen sekä harjoitellaan ja opitaan viestimään matematiikan kielellä ja matemaattisia merkkejä käyttäen. Opitaan käyttämään ohjelmistoja matemaattisen tekstin ladontaan sekä käyttämään ohjelmistoja havainnollistamaan ongelmia, joihin liittyy kaksi- ja tai/kolmeulotteista geometriaa. Opintojakso suoritetaan englanniksi.

Opintojakson arviointi: Opiskelija laatii opintojaksossa kirjallisia harjoitustöitä ja oppii tutkimustaitoja, jotka valmentavat hyvin IB-ohjelmassa vaadittavien esseiden, kokeellisten töiden sekä tutkimusraporttien tekoon. Numeroarviointi.

Kielet käyttöön, 2 op (Movi.v)

Opintojakson kuvaus: Monikielisen viestinnän verkko-opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijoiden ymmärrystä monikielisyydestä ja omasta roolistaan, vastuustaan ja mahdollisuuksistaan ympäröivässä monikielisessä maailmassa. Opintojakso kehittää opiskelijoiden vuorovaikutusosaamista kulttuurienvälisen viestinnän näkökulmasta ja vahvistaa opiskelijan kansainvälistä osaamista. Opintojakso suoritetaan Teams-ympäristössä 4. ja 5. jaksossa ja siitä saa kielikurssimerkinnän.

Opintojakson arviointi: Opintojakso suoritetaan Teams-ympäristössä 4. ja 5. jaksossa ja siitä saa kielikurssimerkinnän.

Arktiset alueet, 2 op (paikARK)

Opintojakson kuvaus: Opintojakso perehtyy arktisten alueiden (erityisesti merialueiden) luonnontieteellisiin olosuhteisiin, poliittisiin intresseihin sekä hyödyntämiseen. Arktiset alueet ja niillä tapahtuvat muutokset ovat kiinnostavia esimerkiksi ilmaston muutosten kannalta. Arktisilla merireiteillä on myös oma historiansa ja mielenkiintoinen tulevaisuus. Opintojakso toteutuu fysiikan, biologian ja maantieteen sekä historian ja yhteiskuntaopin yhteistyönä. Lisäksi mukana on koulun ulkopuolelta Ilmatieteen laitoksen merentutkimusosasto, joka osallistui kansainväliseen MOSAiC-hankkeeseen 2019-2020 (https://mosaic-expedition.org/). Hankkeen mittausdatan käsittely on käynnissä ja antaa ajankohtaisia tuloksia arktisten alueiden tilanteesta. Dataa on mahdollista käsitellä ja analysoida opiskelijoiden kanssa. Opintojaksoon tarjolla hajautetusti 8. palkissa toisen opintovuoden kevätlukukauden ajan vuorovuosina luonnontieteiden kokeellisen tutkimuksen opintojakson kanssa.

Opintojakson arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Ilmasto – nyt! Climate – now!, 2 op (paikILM)

Opintojakson kuvaus: Monitietieteellinen ILMASTO-NYT! CLIMATE-NOW! -opintokokonaisuus on neljää eri oppiainetta (maantieto, englanti, psykologia ja filosofia) yhdistävä opintojakso, jolla kartutetaan todellisia tulevaisuuden kansalaistaitoja, kuten kriittisistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä sekä yhteiskunnallisen ja ympäristövaikuttamisen taitoja. Opintojaksolla tarkastellaan ilmastonmuutosta ja kestävää tulevaisuutta koskevaa tietoa monialaisesti. Opinnoissa etsitään hyvän tulevaisuuden rakentamisen elementtejä, esitetään perusteltuja käsityksiä toivottavista muutoksista ja rohkaistutaan toimimaan eettisesti kestävien ratkaisujen puolesta omassa arjessa ja yhteiskunnallisella tasolla. Opintokokonaisuus on monitieteellinen ja opetus toteutetaan englanniksi, jolloin opiskelija saa opinnoistaan myös kielikurssin. Opintojakso tarjotaan 2. ja 3. jaksossa hajautetusti 7. palkissa vuorovuosina Yhdysvaltojen opintokokonaisuuden kanssa.

Opintojakson arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Luonnontieteiden kokeellinen tutkimus, 2 op (paikLABRA)

Opintojakson kuvaus: Opintojakson tarkoituksena on, että opiskelija tutustuu luonnontieteisiin kokeellisena tieteenä ja vahvistaa osaamistaan koeasetelmien laadinnasta. Opintojaksolla suoritetaan käytännön laboratorio- ja muita kokeita sekä tutkimuksia luonnontieteiden eri osa-alueilta. Lisäksi harjoitellaan tieteellisen raportoinnin peruspiirteitä. Opiskelija voi vaikuttaa opintojaksonsa laajuuteen valitsemalla työmääränsä eri vaihtoehdoista, ja se on tarjolla hajautetusti 8. palkissa toisen opintovuoden kevätlukukauden ajanvuorovuosina Arktiset alueet -opintojakson kanssa.

Opintojakson arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Yhdysvaltojen opintokokonaisuus, 2 op (paikUSA)

Opintojakson kuvaus: Poikkitieteellisellä opintojaksolla tarkastellaan Yhdysvaltojen monia kasvoja maantieteen, yhteiskuntaopin, uskonnon ja kirjallisuuden näkökulmista. Tutuksi tulevat Yhdysvaltojen keskeiset kulttuurimaantieteelliset piirteet, poliittinen järjestelmä, uskontojen kirjo sekä englanninkielisen kulttuurin ikonit. Opintojakso muodostaa laajemman kokonaisuuden yhdessä Yhdysvaltojen historia (HI8) -opintojakson ja englanninkielinen kirjallisuus (ENA10) -opintojakson kanssa, ja sen suorituksesta saa myös kielikurssin. Opintojakso tarjotaan 2. ja 3. jaksossa hajautetusti 7. palkissa vuorovuosina CLIMATE NOW! -opintojakson kanssa.

Opintojakson arviointi: Hyväksytty/hylätty.

 

Muut opintojaksot, 2 op

 

Muualla suoritetut opinnot, 2 op

 • 1. ja 2.    08.30–10.00
 • Ruokatunti    (30 min)
 • 3.    10.30–11.15
 • 4.    11.45–12.30
 • 5.    12.45–13.30
 • 6.    13.45–14.30
 • 7.    14.45–15.30
 • 1. ja 2.    08.30–10.00
 • 3.    10.30–11.15
 • Ruokatunti    (30 min)
 • 4.    11.45–12.30
 • 5.    12.45–13.30
 • 6.    13.45–14.30
 • 7.    14.45–15.30
 • 8.    15.30–16.15

1. ja 2.    08.30–10.00
3.    10.15–11.00
Ruokatunti    (30 min)
4.    11.30–12.15
5.    12.45–13.30
6.    13.45–14.30
7.    14.45–15.30
8.    15.30–16.15

 • 1. ja 2.    08.30–10.00
 • 3. ja 4.    10.15–11.00
 • 4.    11.00–11.45
 • Ruokatunti    (60 tai 40 min)
 • 5.    12.45–13.30
 • 6.    13.45–14.30
 • 7.    14.45–15.30
 • 8.    15.30–16.15

 

 • 10.8. to Koulutyö alkaa: avajaiset peruskoululle klo 9.30 ja lukiolle klo 10.30
 • 11.8. pe Abien ryhmäytymisiltapäivä klo 12.45 alkaen
 • 14.8. ma Koulukuvaus, L23-tason ryhmäytymispäivä Solvallassa
 • 15.8. ti Koulukuvaus, SYKKII-kuoro alkaa klo 14.30-15.15 luokka 12
 • 16.6. ke Koulukuvaus
 • 17.8. to Koulukuvaus, 6. luokkien VA-yökoulu klo 18 alkaen, lukion kamarikuoro ensimmäinen kokoontumiskerta klo 16-17 luokka 12
 • 18.8. pe 6. luokkien ryhmäytymispäivä Talissa
 • 21.8. ma Musiikkiopiston opetus alkaa
 • 22.8. ti 7. luokkien merenrantaretki Inkooseen, 4. luokat retkellä Haltialassa koko päivän, matikkakahvila alkaa, tiistaisin klo 14.30 luokassa 1E, 9.-luokkien ja lukion jalkapallokerho alkaa, tiistaisin klo 15-17 ulkokaukalossa
 • 22.–25.8. 5 abcd leirikoulussa Hauholla
 • 23.8. ke 8. luokkien metsäretki, 3. luokkien vanhempainilta klo 18.00 juhlasalissa, Seikkailuillan info 7.-luokkalaisille klo 10-10.30 juhlasalissa, Lukion Amicin vuosikokous klo 16 luokassa 24, Project Access Finlandin esittely ulkomailla opiskelusta klo 12.45-13.30 kirjastossa
 • 24.8. to 8. luokkien suoretki, abipullamyynti alkaa, Sykli klo 15 alkaen luokassa 3E, Slush-info L21 ja L22 -tasoille klo 12.15-12.45 luokassa 2F
 • 27.8.–1.9. Lukion venäjän ja ruotsin kielten opiskelijavaihto, vieraita Tukholmasta
 • 28.8. ma Alaluokkien luottamusoppilaiden kokous klo 12.45 luokka 1L
 • 29.8. ti Yläkoulun lukuaamunavaus klo 8.30-8.50 Juhlasalissa, Pre-IB:n vanhempainilta klo 18.00
 • 30.8. ke Abien 100 päivää, Matikkakerho alkaa, keskiviikkoisin klo 16-17.30, 4.-6. luokkien Vihreä Lippu starttaa Itämeri- ja vesiteemalla
 • 31.8. to Itämeri-päivä, yläkoulun ja lukion Vihreä Lippu starttaa
 • 1.9. pe Alaluokkien (3–6) liikuntapäivä Eläintarhan urheilukentällä, 7. luokkien teatterikerhoinfo klo 10 juhlasalissa, tutkijatohtori Niko Pyrhönen kertoo tutkimistaan salaliittoteorioista lukion L22-tasolle klo 12.45-14.15 juhlasalissa
 • 4.9. ma Rehtorin info abeille ja info syksyn ylioppilastutkintoon osallistuville klo 12.30 juhlasalissa
 • 6.9. ke Debate Club starts, every Wednesday at 16.00-18/18.30 in classroom 2B
 • 6.–13.9. 8a:n saksanlukijoilla leirikouluvieraita Landausta, Saksasta
 • 7.9. to Perusopetuksen vanhempainilta klo 18.00 juhlasalissa
 • 8.9. pe 7. luokkien historiaretkipäivä, abien tiivisjakso päättyy
 • 8.-15.9. L22-tason A-saksan opiskelijoilla vieraita Korschenbroichista Saksasta
 • 11.–15.9. Hävikkiviikko
 • 11.9. ma YO, äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe
 • 11.–14.9. IB2 Biology field trip in ecology in Tvärminne
 • 13.9. ke YO: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • 14.9. to Yläluokkien (7–9) liikuntapäivä eri kohteissa
 • 15.9. pe YO: vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä
 • 18.9. ma YO: toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä, kirjavinkkaukset kirjastossa klo 9.15-10  luokille 7
 • 19.9. ti YO: matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä, kirjavinkkaukset kirjastossa klo 11.30-12.15 luokille 8 ja klo 12.45-13.30 luokille 9
 • 21.9. to YO: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto, 1. jakson 7. palkin koe oppitunneilla klo 12.45–14.15, Vanhempainraati klo 18.00 kirjastossa
 • 22.9. pe YO: äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe, 1. jakson 6. palkin koe oppitunneilla klo 8.30–10.00
 • 25.–29.9. venäjän ja ruotsin kielten opiskelijavaihto, opiskelijoita Tukholmassa
 • 25.9. ma YO: vieras kieli, lyhyt oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame, 1. jakson 1. palkin koe
 • 26.–29.9. 9. luokkien venäjän lukijoiden leirikoulu Riiassa Latviassa
 • 26.9. ti 1. jakson 2. palkin koe, perusopetuksen yhteinen Euroopan kielten päivän aamunavaus juhla-aulassa klo 8.30
 • 27.9. ke 1. jakson 3. palkin koe
 • 28.9. to 1. jakson 4. palkin koe, Nälkäpäivä-keräys
 • 29.9. pe 1. jakson 5. palkin koe
 • 2.10. ma Lukion kokeiden palautuspäivä, lukion Café Siesta klo 11.30–12.45 kirjastossa
 • 3.10. ti 2. jakso alkaa, koko koulun yhteinen Lahja-aamunavaus juhla aulassa klo 8.30, lukion Studia Generalia klo 10.30–11.45 juhlasalissa, perusopetuksen koulupäivä päättyy klo 14.30, Seikkailuilta klo 18
 • 5.10. to L23-tason opiskelijat Rakas Evan Hansen -musikaalissa Helsingin kaupunginteatterissa klo 18.30; tapaaminen teatterin ala-aulassa klo 18.00, yläkoulun kirjavälkkä 2. jaksossa torstaisin klo 12.30-12.45 kirjastossa, Sykli 2. jaksossa joka toinen torstai klo 15.15 luokassa 3E
 • 7.10. la Perusopetuksen lauantaityöpäivä klo 9.00–12.00, Syysmarkkinat klo 11.00–14.00
 • 9.10. ma Nina Tapio L23-tason vieraana klo 12.45–13.30 juhlasalissa
 • 10.10. ti Aleksis Kiven päivän päivänavaus klo 8.30 juhla-aulassa, ylimääräinen kurssikoe klo 15.30–18.30 luokassa 3TW, matikkakahvila 2. jaksossa tiistaisin klo 14.30-15 luokassa 1E, 8. luokkalaisten joulunäytelmän pääsykokeet klo 16.15 juhlasalissa
 • 11.10. ke Après-midi français – työelämä- ja kulttuuritapahtuma lukion ranskanlukijoille klo 13-15 juhlasalissa. Tapahtumaan osallistuu n. 250 opiskelijaa muista lukioista ympäri Suomea sekä kaikki ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin Sykin ranskanlukijat.
 • 13.10. pe yläluokkien siesta-tunnit kirjastossa: 8. luokat klo 9.15, 7. luokat klo 10.30ja 9. luokat klo 12.45
 • 16.–20.10. Syysloma
 • 23.10. ma Välituntijooga lukiolaisille klo 11.50-12.10 kirjastossa
 • 24.10. ti Study in the Netherlands -info, Amicin ja Molluscan joutsenretki Hankoniemelle
 • 25.10. ke Taidetestaus 8a+8b, Barokkihitit-konsertti luokille 3–6 klo 10.30–11.15 juhlasalissa, Barokkihitit-konsertti luokille 7–9 klo 12.45–13.30 juhlasalissa, IB-yo-koe
 • 26.10. to Taidetestaus 8c+8d, taukoliikuntatuokiot  alkaa: tiistaisin ja torstaisin klo 9.10-9.20 juhla-aulassa, 9c teatterissa klo 12–13.45, kirjailija Liisa Väisäsen luento lukiolaisille klo 10.30 juhlasalissa, L23-tason vanhempainilta klo 18.00, IB-yo-koe, Abidisko 3.-6. -luokkalaisille klo 18-20, Sykli klo 15.15
 • 27.10.–5.11. Tähtitieteellinen tiedeleirikoulu La Palmalla Kanariansaarilla Espanjassa
 • 27.10. pe IB-yo-koe
 • 28.10. la WEDIM
 • 29.10.–3.11. Lukiolaisten Lontoon opintomatka
 • 30.10. ma IB-yo-koe, Ohjelmointikilpailu Datatähden alkukilpailu netissä 30.10.-12.11.
 • 31.10. ti IB-yo-koe
 • 27.10.–5.11. Tähtitieteellinen tiedeleirikoulu La Palmalla Kanariansaarilla Espanjassa
 • 29.10.–3.11. Lukiolaisten Lontoon opintomatka
 • 1.11. ke L21- ja L22-tasojen yo-ilmoittautumisinfo ja jatko-opinto- ja työelämäpäivä (koko päivä), IB-yo-koe, valtakunnallinen kemia-kilpailu klo 15
 • 2.11. to IB-yo-koe; 9a:n saksanlukijat vierailulla LIDL:n pääkonttorilla klo 10-12.30, valtakunnallinen fysiikka-kilpailu klo 12.45
 • 3.11. pe Kekri- ja Halloween-juhlintaa, pukukilpailu klo 10 juhlasalissa, IB-yo-koe
 • 4.11. la WEDIM
 • 6.11. ma Välituntijooga klo 11.50-12.10 lukiolaisille
 • 7.11. ti L22-tason väittelykilpailu klo 12.45–14.15
 • 8.11. ke Abien kirjailijahaastattelu klo 14.30–16.00, IB-yo-koe, L22-tason vanhempainilta klo 18.00 kirjastossa
 • 9.11. to IB-yo-koe, 8. luokkien vanhempainilta klo 18.00 kirjastossa, Nuorisoneuvostovaalit 9.-10.11.
 • 10.11. pe 6. luokkien Yrityskyläpäivä, löytötavaroiden esittely juhla-aulassa loppuu klo 12.30
 • 11.11. la WEDIM
 • 13.–17.11. 9. luokkien musikaaliviikko
 • 13.11. ma Alumni Tilda Hyttisen esitys Mikkelin BScBA -ohjelmasta klo 12.45-13.30 kirjastossa
 • 14.11. ti L21-tason vanhempainilta klo 18.00
 • 15.11. ke IB1 ja IB2 -ryhmien vanhempainilta klo 17.30-19.30, IB1 & IB2 parents' meeting 5.30pm - 7.30pm, Lukiolaisten lautapelivälitunti klo 11.50 eteenpäin
 • 16.11. to 2. jakson 7. palkin koe oppitunneilla klo 12.45–14.15, Helsinki Priden pitämät oppitunnit 8. luokille, SYKsession ja 9. luokkien musikaali klo 18.00 juhlasalissa
 • 17.11. pe Musikaalin esitys 3.-6.-luokkalaisille klo 10.30 ja 7.-8.-luokkalaisille klo 12.45, johon myös lukiolaiset ovat tuntia pitävien opettajien luvalla tervetulleita
 • 18.11. la 2. jakson 6. palkin koe klo 9–12.30
 • 20.–24.11. Työelämään tutustumisjakso 9. luokat
 • 20.11. ma 2. jakson 1. palkin koe
 • 21.11. ti 2. jakson 2. palkin koe
 • 22.11. ke 2. jakson 3. palkin koe
 • 23.11. to 2. jakson 4. palkin koe, 4. luokkien ranskanlukijat iltapäivällä retkellä HRSK:ssa, 9. luokkien vanhempainilta klo 18.00 kirjastossa
 • 24.11. pe 2. jakson 5. palkin koe
 • 27.11.–2.12. 8c:llä saksalaisia vieraita Münchenistä
 • 27.11. ma Lukion kokeiden palautuspäivä, lukion Café Siesta klo 11.30–13.00 kirjastossa, abit elokuvissa klo 13.00 alkaen
 • 28.11. ti 3. jakso alkaa, lukion Studia Generalia klo 10.30–11.45 juhlasalissa, perusopetuksen koulupäivä päättyy klo 14.30, perusopetuksen opettajakokous klo 14.45
 • 29.11. ke L21- ja L22-tasot sekä IB1 ja IB2 Studia-messuilla oman aikataulun mukaan klo 12.45 lähtien, 8. luokkien uskonnon ja historian retkipäivä Turkuun, kirjalliset Sprachdiplom-kokeet, Lukiolaisten välituntijoogat jatkuvat 3. jaksossa keskiviikkoisin klo 11.50-12.15 kirjastossa
 • 30.11. to 8. luokkien ranskanlukijat iltapäivällä katsomassa HRSK:n musikaalia, autokouluinfo klo 12.15-12.45 luokassa 1G
 • 1.12. Adventin aamunavaus keskusradiosta, Lukion opettajakokous klo 8-8.30 Copa de Kuutio -jalkapalloturnauksen finaalipelit klo 12.45 alkaen liikuntasalissa
 • 4.12. ma Ylimääräinen kurssikoe klo 15.30–18.30 luokassa 3TW, 4.-luokkalaisten juhlatanssien iltaesitys klo 18.00, lukiolaisten välituntilautapelit jatkuvat 3. jaksossa klo 11.50-12.15 kirjastossa
 • 5.12. ti Itsenäisyysjuhlat: lipunnosto klo 8.30, luokat 3–6 klo 9.00, luokat 7–9 klo 10.15 ja lukio klo 13.00, henkilökunnan kahvitilaisuus n. klo 14
 • 6.12. ke Itsenäisyyspäivä
 • 7.12. to 5.-luokkalaisten itsenäisyysjuhla Messukeskuksessa, Haluan näytellä! - Tuusulanjärven Ruth Sibelius -esitys juhlasalissa klo 18.00
 • 8.12. pe 4.-luokkalaisten itsenäisyysjuhla Messukeskuksessa, Vanhempainyhdistyksen glögit opettajainhuoneessa
 • 11.12. ma Koulupäivä päättyy klo 14.30, Joulukonsertti klo 19.00 Temppeliaukion kirkossa
 • 13.12. ke Lucian päivän aamunavaus klo 8.30 juhla-aulassa
 • 13.-20.12. Joulunäytelmän tsemppiviikko
 • 18.12. ma Teemapäivä: jouluasu, Abien "Jouluyö, juhlayö" -harjoitus juhlasalissa + tonttutanssiharjoitus (abit ja kolmoset) klo 10.15–11.45, Musiikkiopiston joulujuhla klo 18.00
 • 19.12. ti Teemapäivä: oloasu, Joululaulutilaisuudet juhlasalissa: luokat 3-6 klo 8.30-9.15 ja luokat 7-9 klo 9.15-10
 • 20.12. ke Joulukirkko Johanneksen kirkossa ja vaihtoehtoinen tapahtuma koululla klo 10.00–11.00
 • 21.12. to Joulujuhlat, joulunäytelmä: klo 9.00 3cd, 4ab, 5cd, 6ab, 7cd, 8ab, 9cd, L23abc, L23i, L22abc, L21abc, IB2 ja klo 11.00 3ab, 4cd, 5ab, 6cd, 7ab, 8cd, 9ab, L23def, L22def, L21def, IB1
 • 8.1. ma Koulutyö alkaa
 • 11.–13.1. IB1 The collaborative sciences project in Lammi
 • 11.1. to Joulunäytelmän esitys klo 18.00 juhlasalissa
 • 12.1. pe Joulunäytelmän esitys klo 18.00 juhlasalissa
 • 13.1. la Joulunäytelmä Rinnekodille: klo 13.00 I roolijako, klo 16.00 II roolijako
 • 17.1. ke Tiedotustilaisuus 2. luokan vanhemmille klo 18.30 juhlasalissa
 • 18.1. to Lukion rehtorin info abeille kevään tapahtumista ja yo-kirjoitusten käytänteistä klo 12.20–12.45 juhlasalissa, L23-tason musikaaligaala klo 16.00 juhlasalissa
 • 23.1. ti Lukion kielilinjojen esittely kouluun pyrkiville yhdeksäsluokkalaisille klo 13.00 sekä IB-linjan esittely klo 14.00, juhlasalissa ja kirjastossa.
 • 24.1. ke Abit–opet -lentopallo-ottelu klo 12.30–14.15: 9. luokat ja lukio
 • 25.1. to 3. jakson 7. palkin koe oppitunneilla klo 12.45–14.15, Vanhempainraati klo 18.00 kirjastossa
 • 26.1. pe 3. jakson 6. palkin koe oppitunneilla klo 8.30–10.00, reaalin preliminäärit (ue, et, yh, ke, ge, te) klo 8.30–14.30, Perusopetuksen talviliikuntapäivä
 • 28.1.–2.2. 8b:n ranskanlukijoilla ranskalaisia vieraita
 • 28.1.–3.2. 8d-luokalla ranskalaisia vieraita
 • 29.1. ma 3. jakson 1. palkin koe sekä äidinkielen lukutaidon preliminääri ja suomi toisena kielenä -preliminääri klo 9.00
 • 30.1. ti 3. jakson 2. palkin koe ja toisen kotimaisen kielen preliminääri klo 9.00, 8.-luokkalaisten taidetestaus Romeo ja Julia -baletti Kansallisoopperassa klo 18.30
 • 31.1. ke 3. jakson 3. palkin koe sekä pitkän ja lyhyen kielen preliminäärit klo 9.00, 8.-luokkalaisten koulupäivä alkaa klo 10.15
 • 1.2. to 3. jakson 4. palkin koe sekä matematiikan lyhyen ja pitkän preliminäärit klo 9.00
 • 2.2. pe Vihreä lippu -päivä, 3. jakson 5. palkin koe ja reaalin preliminäärit (ps, ff, hi, fy, bi) klo 9.00
 • 3.2. la Soveltuvuuskoe klo 10.00–12.00
 • 5.2. ma Lukion kokeiden palautuspäivä, Lukion Café Siesta klo 11.30–13.00 kirjastossa, Vanhojen tanssien ylimääräiset harjoitukset klo 14:30-16
 • 5.–9.2. ma–pe 8. luokan venäjänlukijoilla leirikouluvieraita Riiasta, Latviasta
 • 6.2. ti 4. jakso alkaa, lukion Studia Generalia klo 10.30–11.45 juhlasalissa, lukion kielilinjojen esittely kouluun pyrkiville ysiluokkalaisille ja heidän huoltajilleen klo 17.30, IB-linjan esittely klo 18.30 juhlasalissa
 • 7.2. ke Abit–henkilökunta-ilta klo 18.00–20.00
 • 8.2. to Penkkarit, koulu päättyy klo 12 tai penkkariautojen lähtöön.
 • 9.2. pe 9.-luokkalaisten ja opettajien yhteinen aamiainen
 • 12.2. ma Vanhojen tanssien ylimääräiset harjoitukset klo 14:30-16, ystävänpäiväviikko 12.-16.2.,
 • 13.2. ti Laskiaisaamunavaus juhla-aulassa, ylimääräinen kurssikoe klo 15.30–18.30 luokassa 3TW
 • 14.2. ke Valinnaisainetorit
 • 15.2. to Wanhojen tanssien iltatapahtuma klo 17.30 ja 19.30
 • 16.2. pe Wanhojen tanssit koululle: klo 10.30–11.40 ja klo 12.20–13.30, koulu päättyy klo 13.30.
 • 19.–23.2. Talviloma
 • 26.2.–8.3. Ylioppilaskokeisiin valmentavat tilaisuudet kokelaille
 • 27.2. ti Äidinkielen kirjoitustaidon preliminääri klo 9.00–15.00, 8.-luokkalaisten NouHätä-tunti juhlasalissa klo 10.15-11.00
 • 28.2. ke Kalevalanpäivän päivänavaus
 • 29.2. to Luokkien 3-6 Studia Generalia "Ainutlaatuinen Itämeri" juhlasalissa klo 10.30-11-15
 • 29.2.–8.3. IB Mock Exams
 • 29.2.–8.3. IB Mock Exams
 • 4.-8.3. Työelämään tutustumisjakso 8. luokat
 • 5.3. ti L22-tason info kevään 2024 yo-tutkintoon osallistuville klo 12.20, lukion ylimääräinen arvosanan korotuskoe klo 14.30–16.00, DELF B1-tason koe lukion ranskanlukijoille: Kaikille yhteinen koe klo 9.00-10.55 luokassa 3T, tämän jälkeen 15 min pituisia haastatteluja klo 11.30-15.30 välisenä aikana.
 • 6.3. ke DELF A2-tason koe 9. luokan ranskanlukijoille: Kaikille yhteinen koe klo 9.00-10.40 luokassa 3T, tämän jälkeen 10 min pituisia haastatteluja klo 11.10-14.00 välisenä aikana. DELF B2-tason koe lukion ranskanlukijoille: Kaikille yhteinen koe klo 8.30-11.00 luokassa 3W, tämän jälkeen 20 min pituisia haastatteluja klo 11.30-14.30 välisenä aikana.
 • 12.3. ti YO: äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe, 5.-luokkalaisten Heureka-retki
 • 13.3. ke AHAA Teatterin Pinnan alla -näytelmä 7.–8. luokille klo 9.15–10.30 + keskustelutilaisuus 10.30-11.00 ja 9. luokille sekä L23-tasolle klo 12.45–14.00 + keskustelutilaisuus klo 14.00–14.30; Kirjallinen Sprachdiplom-koe klo 9.00–14.00 luokassa 3T, Yliopistoesittelyt klo 9-10.30 ja 12.45-13.30 kirjastossa
 • 14.3. to YO: vieras kieli, lyhyt oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame
 • 15.3. pe YO: äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe, L23-tasolle digiopastusta klo 12.15-12.45 luokassa 2F
 • 18.3. ma YO: vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä
 • 19.3. ti Minna Canthin ja tasa-arvon päivän aamunavaus juhla-aulassa klo 8.30
 • 20.3. ke YO: matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
 • 21.3. to Frankofonia-aamunavaus juhla-aulassa klo 8.30, SYK:n Earth Hour klo 9-10, 3.-6. luokkien polttopalloturnaus, Abidisko 3.-6. luokkalaisille klo 18-20
 • 22.3. pe YO: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto, L23-tasolle digiopastusta klo 12.15-12.45 luokassa 2F
 • 25.3. ma YO: toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
 • 26.3. ti 4. jakson 6. palkin koe oppitunneilla klo 12.45–14.15
 • 26.-27.3. First Lego Leaguen SYKin aluekilpailu 5. luokkalaisille
 • 27.3. ke YO: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia, 4. jakson 7. palkin koe oppitunneilla klo 8.30–10.00
 • 28.3. to Pääsiäiskirkot ja vaihtoehtoiset tapahtumat: 3.-6. luokat klo 11.30-12.15 ja 7.-9. luokat klo 12.30-13.15, 4. jakson 1. palkin koe, IB2 Last Day of School
 • 29.3. Pitkäperjantai
 • 1.4. ma Toinen pääsiäispäivä
 • 2.4. ti 4. jakson 2. palkin koe
 • 3.4. ke 4. jakson 3. palkin koe
 • 4.4. to 4. jakson 4. palkin koe
 • 5.4. pe 4. jakson 5. palkin koe
 • 6.–13.4. Lukion 2-vuoden pitkän ranskan opiskelijat Lyonissa, Ranskassa
 • 8.–13.4. 8c:n saksanlukijat leirikoulussa Münchenissä, Saksassa
 • 8.4. ma Lukion kokeiden palautuspäivä, lukion Café Siesta klo 11.30–12.30 kirjastossa
 • 9.4. ti 5. jakso alkaa, lukion Studia Generalia klo 10.30–11.45 juhlasalissa
 • 10.4. ke klo 15-16, Oskari Penttinen esittelee kiinnostuneille opintoja Oxfordin yliopistossa
 • 10.–17.4. Lukion 2. vuoden pitkän venäjän opiskelijat Tashkentissa ja Samarkandissa, Uzbekistanissa
 • 15.–19.4. ma–pe 8. luokan venäjänlukijat leirikoulussa Riiassa, Latviassa
 • 16.4. ti Ylimääräinen kurssikoe klo 15.30–18.30 luokassa 3TW
 • 17.4. ke IB-linjan pääsykoe, Kevätkonsertti juhlasalissa klo 18.00
 • 18.4. to Amicin ja Molluscan muuttolinturetki Hankoniemelle
 • Kuvataiteen kerho Sykli kokoontuu viidennessä jaksossa seuraavina torstaina klo 15.15 kuvataiteen luokassa 3E: 18.4., 2.5., 16.5.
 • 19.4. pe Abien ylimääräinen koepäivä klo 9.00–11.00, Taidekirjan julkistamispäivä: koko koulun yhteinen päivänavaus klo 8.30 juhla-aulassa, luokkien 3-6 juhla klo 10.30–11.15 juhlasalissa, luokkien 7-9 ja lukion juhla klo 13.00–14.00 juhlasalissa, kutsuvierastilaisuus klo 16.00–18.00 juhlasalissa ja -aulassa, lukion opettajakokous klo 7.45-8.30
 • 19.–26.4. Lukion toisen vuoden pitkän saksan opiskelijat Korschenbroichssa, Saksassa
 • 22.–24.4. Musiikkiopiston kevätmatineat
 • 22.-27.4. 8a:n saksanlukijat leirikoulussa Saksassa
 • 24.4. ke Peruskoulun ulkosiivouspäivä, IB-yo-kokeet alkavat
 • 25.4. to IB-yo-koe
 • 26.4. pe Luokat lavalla, IB-yo-koe
 • 29.4. ma 9.-luokkalaisten vapaaehtoinen fysiikan valtakunnallinen koe klo 10.15
 • 30.4. ti Perusopetuksen vappujuhlintaa, 3-6 luokat 3.tunti ja 7-9 luokat 5. tunti, koulu päättyy klo 13.30, Lukudiplomijuhla 3.–6. luokat
 • 1.5. ke Vappu, IB-yo-koe
 • 2.5. to IB-yo-koe, klo 12.15-12.45, Utu Kaita pitää kiinnostuneille Laskuvarjojääkäri-infon
 • 3.5. pe IB-yo-koe, 6. ja 9. luokan matematiikan valtakunnallinen koe
 • 4.–11.5. Arktika-retket Virolahdelle
 • 6.5. ma IB-yo-koe
 • 7.5. ti IB-yo-koe, L22-tason yo-info klo 12.20, peruskoulun kemian valtakunnallinen koe klo 10.15–11.15,  5.–6. luokkien teatterikerhon esitykset klo 18.00
 • 8.5. ke IB-yo-koe, eurovaalipaneeli klo 12.45–13.30, 8. luokkien CMI-luento klo 12.45-14.15 kirjastossa
 • 9.5. Helatorstai, IB-yo-koe
 • 10.5. pe IB-yo-koe Vanhempainyhdistyksen Flooran päivän tapahtuma
 • 12.–18.5. 8d leirikoulussa Ranskassa
 • 13.–17.5. 9c:n saksanlukijat leirikoulussa Münchenissä, Saksassa
 • 13.–18.5. 8b:n ranskanlukijat leirikoulussa Ranskassa
 • 13.–17.5. lukion historian opiskelijoiden matka Roomaan, Italiaan
 • 13.5. ma IB-yo-koe
 • 14.5. ti IB-yo-koe, Päivätyökeräys, UNICEF-kävely
 • 15.-16.5. 8. luokkien CMI-työpajoja ja -simulaatioita klo 8.30-10, 10.15-11.45 ja 12.45-14.15
 • 15.5. ke IB-yo-koe, Abinäytelmä klo 13.45–14.30
 • 16.5. to IB-yo-koe
 • 17.5. pe IB-yo-koe, 9. luokkalaiset Kallion lukion musikaalissa Savoy-teatterissa klo 12
 • 20.–22.5. 9. luokkien Retkeily- ja seikkailukurssien retket
 • 20.5. ma 5. jakson 7. palkin koe klo 14.30–16.00, Opettajainkokous klo 14.45 alkaen
 • 21.5. ti 8. luokkien lehtoretket, uusien 3.-luokkalaisten tutustumistilaisuus, 5. jakson 6. palkin koe oppitunneilla klo 12.45–14.15
 • 22.5. ke 8. luokkien lehtoretket, 5. jakson 3. palkin koe
 • 23.-24.5. 8. luokkien CMI-työpajoja ja -simulaatioita klo 8.30-10, 10.15-11.45 ja 12.45-14.15
 • 23.5. to 5. jakson 4. palkin koe, Vanhempainraati klo 18.00 kirjastossa, Vanhempainyhdistyksen vuosikokous klo 19.00
 • 24.5. pe 8. luokkien historian retket, 5. jakson 5. palkin koe
 • 27.5. ma Yläkoulun väittelytapahtuma, perusopetuksen koulupäivä 8.30–12.30, 5. jakson 1. palkin koe, työpaikkakokous klo 13.30
 • 28.5. ti Perusopetuksen koulupäivä klo 8.30–12.30, 5. jakson 2. palkin koe, 9.-luokkalaisten yhteisvalokuva klo 10.00, Ysigaala klo 12.30, 9.-luokkalaisten juhlat klo 16.00–22.00, alakoulun pesisturnaus
 • 29.5. ke Lukion ylimääräinen kurssikoe klo 8.30–11.00 luokassa 3TW, perusopetuksen koulupäivä klo 8.30–12.30, lukion Teinikunnan järjestämä toimintailtapäivä klo 11.15–14.00, 9. luokat vastaan opettajat -pesäpallo-ottelu klo 12.30–13.30, yläkoulun pesisturnaus
 • 30.5. to Perusopetuksen koulupäivä klo 8.30–12.30, lukion selityspäivä klo 8.30–12.00: 1. palkki klo 8.30, 2. palkki klo 9.00, 3. palkki klo 9.30, 4. palkki klo 10.00, 5. palkki klo 10.30, 6. palkki 11.00 ja 7. palkki klo 11.30, lakkiaisharjoitukset klo 18.00
 • 31.5. pe Retkipäivä
 • 1.6. la Lukuvuoden päätösjuhlat: klo 8.00 luokat 7–9 ja L23, klo 9.15 luokat 3–6, klo 10.30–12.15 ylioppilaiden juhla L21&IB2 ja L22&IB1
 • 10.6. ma Perusopetuksen ja lukion ylimääräinen koetilaisuus klo 9.00–12.00

Kurssi tarjoaa hauskan ja käytännönläheisen mahdollisuuden yrittäjyyden sekä työelämätaitojen oppimiseen. Kurssilla oppilaat suunnittelevat ja harjoittelevat yrityksen perustamista ja mahdollisesti myös perustavat yksin tai ryhmässä oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen omien kiinnostustensa ja taitojensa mukaan. Oppilaat voivat halutessaan osallistua myös kansallisiin kilpailuihin ja tapahtumiin.

Kurssilla ohjelmoidaan joko yksin tai parityönä jokin valmis ohjelma kuten peli, simulaatio, animaatio tai grafiikka. Aihe valitaan itse. Jotta suunnitellun ohjelman pystyy tekemään, ohjelmointitaitoja syvennetään entisestään. Osana kurssia opiskellaan uusia taitoja tarpeen mukaan joko valmiista oppimateriaalista tai verkosta.

Kurssi koostuu retken suunnittelusta ja valmistelusta sekä yön yli retkestä metsään. Ennakkotunneilla tutustutaan muun muassa jokamiehen oikeuksiin sekä harjoitellaan hengenpelastusta. Kurssilla yövytään teltassa tai laavussa ja valmistetaan ruokaa maasto-olosuhteissa. Seikkailuosuus sisältää muun muassa melontaa, kalliokiipeilyä ja -laskeutumista, paintballia sekä vaijeriliukua.

Kurssilla syvennetään luonnontieteiden tietämystä ja harjaannutaan kokeellisessa työskentelyssä. Kurssin aikana keskitytään yhteisesti sovittuun aihealueeseen, jota opiskellaan pääasiassa kokeellisesti. Luonnontieteellisiä käsitteitä ja periaatteita hahmotetaan omien havaintojen perusteella. Kurssilla tehdyllä tutkimuksella voi osallistua tiedekilpailuun (www.tukoke.fi). SYK:n Science-kurssilaiset ovat menestyneet kilpailussa erinomaisesti. Viime vuosina sykkiläiset ovat saavuttaneet useita finaalipaikkoja ja voittaneet rahapalkintoja sekä edustuspaikkoja kansainvälisiin tiedekilpailuihin ulkomaille.

Rauhoitu hetkeksi ja rakenna jotain. Kurssilla hyödynnetään teknisen työn laitteita ja työtapoja. Tee oman mielenkiinnon tai tarpeiden mukaan yksi isompi työ tai useita pienempiä. Voit keskittyä käsillä tekemiseen tai käyttää tietokoneavusteisia menetelmiä.

Käsillä tekeminen tekee hyvää mielelle ja aivoille. Nyt voit hypätä pehmeiden käsityömateriaalien maailmaan ja toteuttaa yhden kurssin mittaisen suuremman työn tai useampia pienempiä töitä esim. neulomalla, virkkamalla tai ompelemalla. Kurssilla on myös mahdollista tutustua tekniikkaan, jota et ole aiemmin kokeillut. Sisältö muokataan osallistujien mielenkiinnon ja taidon mukaan.

Kurssilla syvennetään erikoisempien liikuntalajien lajitaitoja ja tutustutaan uusiin lajeihin. Ohjelma suunnitellaan yhdessä kurssilaisten toiveet huomioon ottaen. Lajiesimerkkejä ovat kiipeily, itsepuolustuslajit, zorb-futis, suppailu, seiväshyppy ja beach volley.

Kurssilla tutustutaan populaarimusiikin syntyprosessiin sekä laululyriikan muotoihin ja keinoihin. Kokeillaan yhdessä oman laulutekstin tekemistä ja muokkausta kohti rytmistä musiikkia. Kurssi sopii kaikille, joita kiinnostaa oman musiikin tekeminen. Työstämme musiikkia lauluiksi, elokuvamusiikiksi, äänimaisemaksi yksin tai pienryhmässä. Tehdään yhdessä omaa musiikkia!

Kurssilla harjoittelu tapahtuu ryhmän tarpeiden ja mieltymysten mukaan. Kurssi sisältää monipuolisesti erilaisia joukkue-ja yksilölajeja. Tunneilla pelataan esim. pesäpalloa, koripalloa, jääkiekkoa, sulkapalloa, tennistä, pöytätennistä, salibandya, jalkapalloa, lippupalloa. Pelaamisen lisäksi tavoitteena on harjoitella tekniikkaa, tutustua kyseisten lajien sääntöihin, ja mahdollisesti osallistua koulujen välisiin turnauksiin.

Taidekurssi on kuvataiteen kursseista vapain ja ilmaisullisin. Luovista ja rentouttavista harjoituksista jatketaan klassiseen piirtämiseen ja oman tyylin vahvistamiseen. Kurssilla tehdään erilaisia piirustusharjoituksia monenlaisilla välineillä - käytettävissä on niin perinteiset, laadukkaat piirtimet kuin digitaalinen tekniikka. Vaativahkoista maalaustekniikoista valitaan joko öljyväri- tai akryylimaalaus. Kolmiulotteista tekemistäkään ei unohdeta.  Kurssilla tutustutaan ajankohtaiseen taidetarjontaan: retki taidemuseoon ja/tai taitelijan ateljeehen virittää myös omaa oppimista.

Kurssilla tutustutaan hieman erikoisempiin lajeihin, jotka eivät kuulu pakollisten liikuntatuntien ohjelmaan. Lajiohjelma suunnitellaan yhdessä kurssilaisten toiveiden mukaan. Kurssi voi sisältää esimerkiksi boulderointia, jousiammuntaa, trampoliinihyppelyä, squashia, keilailua, kuntonyrkkeilyä ja melontaa.

Valokuva viettelee, kertoo ja huijaa enemmän kuin tuhat sanaa. Harjoittelemme ilmaisua valokuvalla, joten kuvaamme paljon sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Aloitamme kännyköillä ja iPadeilla, jatkamme kuvaamista järjestelmäkameroilla, sekä manuaalisilla että digitaalisilla. Tutuksi tulevat kuvassa sommittelun lisäksi kirkkaus ja kontrasti, jyrkkyys ja loivuus sekä sävyjen tasapaino. Harjoittelemme henkilökuvan valaisua kotistudiossa. Opettelemme myös mustavalkoisen kuvan vedostamisen pimiössä. Retket suuntautuvat kiinnostaviin kuvauskohteisiin ja valokuvanäyttelyihin.

 • Kuvataidekerho Sutinen syventää koulun kuvataidetuntien antia. Kerhossa on mahdollisuus tehdä erilaisia kuvataidetöitä ja tutustua kokonaan uusiin tekniikoihin. Kerho on tarkoitettu alaluokkalaisille. Kerhoon mahtuu noin 30 oppilasta ja vapaana olevia paikkoja voi tiedustella kerhon kuraattorilta Elina Ronkaselta.
 • Kuvataiteen kerho Sykli yläluokkalaisille ja lukiolaisille kokoontuu toisessa jaksossa joka toinen torstai klo 15.15 kuvataiteen luokassa 3E. Syklissä maalataan, piirretään, muovaillaan, valokuvataan, taitetaan lehtiä, värjätään, vedostetaan, rakennetaan, tuunataan, valaistaan, pelkistetään, rikastetaan, animoidaan, – ennen kaikkea tutkitaan maailmaa visuaalisesti ja moniaistisesti. Sykli toimii myös taidepajana koulun monille projekteille, esimerkiksi näytelmien, näyttelyiden ja juhlien lavasteiden ja visualisointien toteuttamisessa. Kerhoa ohjaa Petteri Rinne.
 • Tekstiilityökerho Keränen on tarkoitettu 3.-luokkalaisille, ja se toimii kevätlukukaudella yhden jakson ajan. Keräsessä tutustutaan uusiin tekniikoihin ja syvennetään koulun käsityötunnella opittuja taitoja. Kerhoon voi osallistua 16 oppilasta. Ilmoittautumisesta ja kerhonajankohdasta lisätietoa kevätlukukaudella. Kerhoa ohjaa Liisa Sierla.
 • Tekstiilityökerho Sykerö on 4.–5. -luokkalaisten käsityökerho, jossa tehdään yhdessä toivottuja käsityöteemoja. Kerhossa värjätään, ommellaan, huovutetaan yms. Kerho kokoontuu yhden jakson ajan kevätlukukaudella. Kerhoon voi osallistua 16 oppilasta. Ilmoittautumisesta ja kerhonajankohdasta lisätietoa kevätlukukaudella. Kerhoa ohjaa Liisa Sierla.
 • Verstaassa voi harrastaa ohjelmointia, sulautettujen järjestelmien käyttöä ja muutenkin monipuolisesti kaikenlaista teknologiaa. Kerho on tarkoitettu oppilaille 5. luokasta alkaen.  Kuraattoreina toimivat  Janne Pantsar ja Kimmo Pulkkinen.
 • Luontokerho Mollusca on kerho, jossa eläimistä, luonnosta ja ötököistä kiinnostuneet reippaat alaluokkalaiset kokoontuvat yhteen. Mollusca ulkoilee ja retkeilee paljon, joten vaatetus varataan sään mukaan. Molluscaa ohjaavat Katja Katajamäki ja Riina Riutankoski.
 • Amici Naturae on yläluokkien ja lukiolaisten luontokerho. Kerhon toimintaa ovat koululla pidettävät kokoukset sekä erilaiset retket. Vuosittain tehdään muun muassa syksyinen joutsenretki ja keväinen muuttolinturetki Hankoniemelle. Toukokuussa tehdään myös Arktika-retki Virolahdelle. Kerhon kuraattorina toimii Arto Nurmi.
 • Uintikerho on uimaseura HTU Stadi ry:n järjestämä. Se on tarkoitettu luokkien 3–6 oppilaille, jotka ovat innostuneita parantamaan uimataitoaan. Kurssisisällöt noudattelevat Suomen Uimaliiton ohjeita ja ohjaajat ovat Uimaliiton kouluttamia.
 • Koripalloseura SYKKI ry toimii SYK:sta erillisenä organisaationa, mutta kuitenkin läheisessä yhteistyössä. Harjoitukset pidetään pääsääntöisesti SYK:n urheilutalossa. Koripallo tarjoaa tehokasta liikuntaa, taktiikka- ja taitopelinä aivojumppaa, ja ennen kaikkea laatuaikaa ja elämyksiä kaveriporukassa. Sykin toiminta ei ole ryppyotsaista, joten mukaan voi tulla missä vaiheessa tahansa. Lisätietoja Sykki ry:n kotisivuilla.
 • Sporttikerho liikuttaa monipuolisesti kerran viikossa. Kerhoa ohjaavat Johanna Ant-Wuorinen ja Tuomas Määttä.
 • Filosofiankerho harjoittaa inspiroivaa ja älyä sekä päättelykykyä kehittävää argumentaatiota ja väittelykykyä. Kerhoa ohjaa Liisa Lampi.
 • Teatterikerho on tarkoitettu viides- ja kuudesluokkalaisille. Kerhossa tehdään näyttelijäntyön harjoituksia, improvisointeja ja pieniä esityksiä. Kerhon ohjelma huipentuu yhteiseen esitykseen. Kerholaiset kirjoittavat itse ryhmissä käsikirjoituksen ja suunnittelevat esityksen puvustuksen ja lavastuksen. Teatterikerhossa koet tähtihetkiä! Kerhon kuraattorina toimii Erica Caselius-Engblom. Kerho alkaa joulun jälkeen aina torstaisin klo 14.30-16.00.
 • Teiniteatteri Toimintaan kuuluu kaikki SYK:n teatteritoiminta. Produktiot ovat usein osa teatteri-ilmaisu-oppiaineen opetusta, mutta niiden tekemiseen käytetään myös vapaa-aikaa. Teiniteatterin toiminnasta vastaa Liisa Lampi.
 • SYKKII-kuoro Kuoro opettelee kuorolaulua äänissä ja esiintyy koulun tilaisuuksissa ja mahdollisuuksien mukaan myös koulun ulkopuolella. SYKKII-kuoro on tarkoitettu peruskoulun alaluokkien oppilaille, sekä tytöille että pojille. Kuoroon pyritään lukukausien alussa, pääsykokeessa lauletaan omavalintainen laulu sekä tehdään rytmi- ja toistotehtäviä. Kuoroa johtavat Veera Jämsä ja Susanna Snellman.
 • Nuorisokuoro N.U.K.U esiintyy koulun tilaisuuksissa ja tarvittaessa muuallakin. Kuoro on tarkoitettu yläluokkien tytöille. Kuoroon pyritään lukukausien alussa, pääsykokeissa lauletaan omavalintainen laulu. Kuoroa johtaa Susanna Snellman
 • Pikkuorkka Pikkuorkka soittaa klassisen musiikin soittimin rytmimusiikkia. Kerho on tarkoitettu sellaisille peruskoulun oppilaille, joilla on kohtuullinen nuotinlukutaito ja oman instrumentin tekninen soittotaito. Käytännössä kaikilla soittajilla on ollut vähintään musiikkikoulun 1/3-tutkinto suoritettuna. Orkesteriin pääsee koesoiton jälkeen. Pikkuorkka esiintyy säännöllisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. Pikkuorkkaa johtaa Veera Jämsä.
 • Kamarikuoro Kamarikuorossa opiskelija pääsee laulamaan yhdessä toisten lukiolaisten kanssa yli luokkatasojen. Yhteisöllisyys ja toisilta laulamalla oppiminen ovat kuoron työtapoja. Kuoron ohjelmisto on perinteikästä ja kokeilevaa, pateettista ja svengaavaa, tunteikasta ja hilpeää, nuorta sekakuorolaulua. Kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä luodaan osallistumalla erilaisiin kuorotapahtumiin ja ystävyyskuorovierailuihin. Kamarikuoroa johtaa Veera Jämsä.
 • Bändit SYK:ssa Bänditoiminnan tarkoituksena on tutustuttaa oppilaita kevyen musiikin soittimiin, soittotapaan ja ohjelmistoon. Harjoittelu tapahtuu välituntisin musiikkiluokassa. Bändit muodostuvat yleensä itsenäisesti suunnilleen saman luokka-asteen oppilaista, valitsevat harjoitusaikansa itse ja myös pääsääntöisesti harjoittelevat, valitsevat ja sovittavat musiikkinsa itse. Toiminta on tarkoitettu vain SYK:n omille oppilaille. Bänditoiminnasta vastaa Susanna Snellman.
 • Musiikkiopisto Musiikkiopiston toiminnasta löytyy lisää tietoa täältä.
 • Musiikkitoiminnan kannatusyhdistys ry tukee koulun musiikin harrastustoimintaa. Yhdistyksen tuella mahdollistetaan muun muassa koulun kuorojen ja orkesterin ulkomaan konserttimatkoja sekä kilpailuihin ja festivaaleihin osallistumisia.
 • SYK:n taidokkaita muusikoita, laulajia ja soittajia voi tilata myös esiintymään niin yksityis- kuin yritystilaisuuksiin kohtuullista korvausta vastaan.
 • Esiintymisten yhteyshenkilöinä toimivat koulun musiikinopettajat Susanna Snellman susanna.snellman@syk.fi ja Veera Jämsä veera.jamsa@syk.fi.
 • Yhdistyksen toimintaa koordinoi vuosittain valittava hallitus, jonka jäsenet koostuvat koulun edustajista sekä oppilaiden vanhemmista. Vuosikokous pidetään maaliskuussa.
 • Uusia perheitä toivotaan yhdistyksen jäseniksi ja vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan ja auttamaan musiikkitoimintaan liittyvissä tapahtumissa. Lisätietoja sähköpostitse sykmusa@gmail.com. Tervetuloa rohkeasti mukaan tukemaan koulun omaa musiikkitoimintaa.